ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
dr Leszek Juchniewicz
W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 1994 r. do 1996 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a w okresie 1996-97 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu. W latach 1996-1998 pełnił funkcje przewodniczącego Rady GPW. Był członkiem Rady Ekonomicznej przy Prezesie NBP (1993-95) i w Komisji Papierów Wartościowych (1994-95). Od 23 czerwca 1997 r. pełni funkcję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

17.11.2006r. 14:48

Tytuł artykułu zapowiada przeprowadzenie swoistego dochodzenia. Będzie ono wielowątkowe, mamy bowiem do czynienia z ceną w liczbie mnogiej, a więc z wieloma cenami (można zakładać, że różnymi) i z jednym towarem – gazem. Czy to możliwe, by w gospodarce rynkowej, którą budujemy w ramach polskiej transformacji, jeden towar miał różne ceny?
(Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki – nr 6/2006)
14.05.2004r. 08:17

Oni chcą je dostać – twierdzi Leszek Juchniewicz, prezes Urzędu Regulacji Energetyki
("Energia Gigawat" – maj 2004)
Zanotował: Jacek Balcewicz
20.04.2004r. 12:07

Tytuł mojej wypowiedzi nie jest przypadkowy. Z założenia ma oddać nie tylko to, co w treści poniżej, ale także, a może przede wszystkim, być syntetyczną reakcją i oceną tego, co głoszą zwolennicy pionowej konsolidacji. Mnożą się różne wypowiedzi na ten temat, półprawdy przeplatają się z prawdami, jedne argumenty eksponuje się usilnie, inne, te niewygodne, pomija się skwapliwym milczeniem.
17.06.2002r. 00:00

Rozmowa z Leszkiem Juchniewiczem, prezesem Urzędu Regulacji Energetyki
(dodatek reklamowy do Rzeczpospolitej z 17 czerwca 2002 r.)
26.10.2001r. 00:00

W związku z zapowiedzią dokonania przeglądu kosztów zakupu energii przez spółki dystrybucyjne, zawartą w moim piśmie z dnia 18 maja 2001 r. znak: DTA-610/1937/2001/JB, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 ze zm.) zwracam się z prośbą o nadesłanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma danych o kosztach zakupu energii i zawartych kontraktach.
15.10.2001r. 00:00

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z 12 października 2001 r. ponownie odmówił zatwierdzenia taryfy dla paliw gazowych, przedłożonej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie.
Taryfa nie została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy – Prawo energetyczne i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 8 i Nr 34, poz. 407).
03.08.2001r. 00:00

W związku z kontrowersjami dotyczącymi rozliczeń między Polskimi Sieciami
Elektroenergetycznymi S.A. a spółkami dystrybucyjnymi - odbiorcami energii elektrycznej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 20 lipca 2001 r., pragnę wyrazić następujący pogląd.Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555) (która weszła w życie z dniem 14 czerwca 2000 r.), obowiązujące taryfy, sporządzone na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, zachowywały ważność po dniu 1 lipca 2000 r. w zakresie, w jakim nie były sprzeczne z przepisami tejustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie upoważnień, w brzmieniunadanym tą ustawą.
10.07.2001r. 00:00

Dzień 1 lipca 2001 r. oznacza rozpoczęcie kolejnego etapu reformy sektora
energetycznego w Polsce. Przedsiębiorstwa wytwórcze i obrotu energią elektryczną zostały zwolnione z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia swoich taryf Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Także z tą datą wszedł w życie przepis § 18 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 85, poz. 957), zgodnie z którym zgłoszenia realizacyjne na każdą godzinę następnej doby zawierają obok zestawienia ilości energii elektrycznej pobieranej lub oddawanej w miejscach jej dostarczania, również ofertę bilansującą dla każdego miejsca dostarczania jednostki wytwórczej i odbiorczej przyłączonej do sieci przesyłowej. Oznacza to, iż istnieją podstawy prawne do wprowadzenia dobowo-godzinowego rynku bilansującego energii elektrycznej. Trwa obecnie proces wdrażania infrastruktury pomiarowej, informatycznej i organizacyjnej rynku. Elementem niezbędnym do prawidłowego działania i rozwoju rynku bilansującego jest wdrożenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej opracowanej przez operatora sieci przesyłowej zgodnie z § 29 cyt. rozporządzenia Ministra Gospodarki.
06.07.2001r. 00:00

W związku z trwającym jeszcze postępowaniem administracyjnym w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy PSE S.A., niniejszym podtrzymuję swoje stanowisko w sprawie rocznej wysokości Minimalnych Ilości Energii (MIE), wyrażone w komunikacie z dnia 8 czerwca 2001 r.
W związku koniecznością zgłoszenia umów sprzedaży energii do Planu
Koordynacyjnego Miesięcznego, postanowiłem opublikować w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu wielkości MIE przypadające na poszczególnych odbiorców PSE S.A. w miesiącu sierpniu 2001 r.
28.06.2001r. 00:00

Uwzględniając zaawansowany proces wdrażania mechanizmów rynku konkurencyjnego w sektorze elektroenergetycznym, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099), uznaję przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną za działające na rynku konkurencyjnym.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE