ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Projekt nowelizacji przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko - nowe wyzwania dla inwestorów?
04.05.2015r. 13:54

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji jest już dostępny najnowszy projekt nowelizacji do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa OOŚ”) oraz niektórych innych ustaw („Projekt Ustawy”)1) , który 21 kwietnia br. został przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Nieoficjalne źródła podają, że ma on zostać skierowany do Sejmu jeszcze przed wakacjami.

Projektowana nowelizacja przewiduje szereg zmian w regulacjach odgrywających znaczącą rolę w procesach inwestycyjnych w Polsce, zwłaszcza w takich branżach jak energetyka i infrastruktura.

Projekt Ustawy stanowi przede wszystkim transpozycję zmian, jakie – w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko ("Dyrektywa 2011/92") – wprowadziła nowelizująca ją dyrektywa 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Dyrektywa 2011/92, będąca de facto uporządkowaną wersją wspólnotowych regulacji z lat 80-tych, określa ramy europejskich przepisów dotyczących oceny oddziaływania na środowisko, które zostały przeniesione do polskiego porządku prawnego Ustawą OOŚ. Jak wspominają autorzy Projektu Ustawy, przepisy krajowe przez 6 lat obowiązywania ujawniły ponadto szereg obszarów problemowych i niedoskonałości, które również postanowiono zmienić w ramach wspomnianej tu inicjatywy legislacyjnej.

Przynajmniej część z proponowanych zmian do Ustawy OOŚ może istotnie odmienić dotychczasowy kształt procedur oceny i uzgadniania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Poniżej zaprezentowano zarys wybranych zmian w prawie, skupiając się na kwestiach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ("decyzje środowiskowe") mających nieraz kluczowe znaczenie w procesach inwestycyjnych.

Administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie warunków decyzji środowiskowych

Jednym z ważniejszych zagadnień, jakie dostrzeżono w czasie obowiązywania Ustawy OOŚ w dotychczasowych kształcie, jest kwestia prawnych narzędzi egzekwowania postanowień decyzji środowiskowych. Nie było jasne, na jakiej podstawie mają być egzekwowane od inwestorów obowiązki porealizacyjne nałożone w decyzji, czy też dodatkowe wymogi co do przebiegu samego procesu inwestycyjnego, jak choćby zakaz prowadzenia robót ziemnych w okresach lęgowych. Co więcej, ostatnia nowelizacja Dyrektywy 2011/92 wprost zobowiązała państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji zapewniających skuteczną realizację przepisów krajowych o ocenach oddziaływania na środowisko. Z tych przyczyn autorzy Projektu Ustawy postanowili sięgnąć po – jak się wydaje – surowe środki, przewidując instytucję kar pieniężnych z tytułu naruszenia niektórych postanowień decyzji środowiskowych. Proponuje się wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych w wysokości do 1 000 000 zł, nakładanych m.in. za naruszenie określonych w decyzji środowiskowej: (i) warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji, (ii) obowiązku zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, (iii) wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko, (iv) obowiązku przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, (v) obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej, czy też za (vi) niezrealizowanie działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 określonych w innych decyzjach, w ramach których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000. Kary pieniężne wymierzać będzie wojewódzki inspektor ochrony środowiska biorąc pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchybień. Wpływy z tych kar będą przeznaczane na usuwanie szkód przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub na wykonanie zastępcze obowiązków określonych w decyzji środowiskowej.

Sporządzanie dokumentacji środowiskowej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach

Komisja Europejska, przygotowując projekt zmian do Dyrektywy 2011/92, doszła do wniosku, że dokumentacja sporządzana w państwach członkowskich na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko prezentuje nierzadko niski poziom merytoryczny. Stąd też w znowelizowanych przepisach unijnych pojawił się obowiązek zapewnienia, by raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko był przygotowywany przez ekspertów posiadających odpowiednie kompetencje. Przenosząc ten obowiązek do prawa krajowego, Projekt Ustawy przewiduje wymóg, by osoba sporządzająca raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 legitymowała się odpowiednim wykształceniem bądź doświadczeniem zawodowym. Przepisy wprowadzają wymóg ukończenia studiów z wybranych dyscyplin naukowych (takich jak np. nauki ścisłe z dziedzin nauk chemicznych, nauki przyrodnicze czy nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne) lub ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku i zdobycia co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub też brania udziału w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko. Gwarancją spełnienia tych wymogów przez autorów dokumentacji ma być obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Określanie warunków i wymagań również w decyzji środowiskowej stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie ze znowelizowaną Dyrektywą 2011/92, na etapie decydowania o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (tzw. screeningu) możliwe jest odstąpienie od tej oceny z jednoczesnym wskazaniem cech przedsięwzięcia lub środków, jakie przewidziano w celu uniknięcia lub zapobieżenia ewentualnemu znaczącemu negatywnemu wpływowi na środowisko. Należy zauważyć, że Ustawa OOŚ w obecnym kształcie przewiduje, że w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji środowiskowej właściwy organ stwierdza jedynie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko., Tymczasem Projekt Ustawy przewiduje, że stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko może być uzależnione od określenia dla danego przedsięwzięcia: (i) warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, (ii) wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, bądź też (iii) obowiązku zapobiegania, ograniczania lub monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Oznacza to, że nawet decyzje środowiskowe, przed wydaniem których nie była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, będą mogły wprowadzać pewne warunki i wymagania dotyczące projektowanego przedsięwzięcia.

Dodatkowe elementy konieczne do uwzględnienia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Projekt Ustawy wprowadza definicję pojęcia inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej, jeżeli jest wymagana, jeden z najważniejszych elementów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwentaryzacja przyrodnicza będzie rozumiana jako zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego. Do raportu odziaływania na środowisko inwestor będzie zobowiązany dołączyć opis metodyki zastosowanej do przeprowadzania inwentaryzacji, tak aby organ miał możliwość weryfikacji jej prawidłowości.

Projektowane przepisy wzmacniają obowiązek uwzględniania kumulacji oddziaływań na środowisko sąsiadujących ze sobą przedsięwzięć zarówno przy decydowaniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jak również na etapie samej oceny. Karta informacyjna przedsięwzięcia załączana do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej będzie musiała zawierać informacje o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia objętego postępowaniem oraz w obszarze jego oddziaływania lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Podobny wymóg został przewidziany również w odniesieniu do zawartości raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, z tym że został on poszerzony również o przedsięwzięcia planowane, dla których wydano decyzję środowiskową.

Obecnie obowiązujące przepisy wymagają od inwestora przedstawienia w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opisu analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Projekt Ustawy wprowadza istotne rozszerzenie tego obowiązku, poprzez nakaz porównania oddziaływań analizowanych wariantów na elementy środowiska w poszczególnych obszarach, obejmujących m.in. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz. Na etapie przeglądu przepisów unijnych Komisja Europejska kładła szczególny nacisk na – jej zdaniem – niedostateczną ocenę wariantów alternatywnych w ocenach oddziaływania na środowisko.

Kolejną zmianą przewidywaną przez Projekt Ustawy jest obowiązek uwzględnienia w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacji na temat ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych. Projektowane przepisy wprowadzają także konieczność określenia oraz analizy znaczących oddziaływań wynikających z podatności przedsięwzięcia na awarie i katastrofy.

Mając na uwadze szereg nowych wymogów w zakresie dokumentacji potrzebnej do wydania decyzji środowiskowej, należy zauważyć, że Projekt Ustawy przewiduje przepis przejściowy, zgodnie z którym do spraw wszczętych na podstawie obecnie obowiązującej ustawy ( i w których przed dniem wejścia w życie nowelizacji przedłożono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub wydano postanowienie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że inwestor złoży wniosek o stosowanie ustawy w znowelizowanym brzmieniu.

Przedłużenie okresu ważności decyzji środowiskowej

Projekt Ustawy przewiduje wydłużenie z 4 do 6 lat zasadniczego okresu, w jakim na podstawie decyzji środowiskowej można ubiegać się o wydanie kolejnych decyzji inwestycyjnych wymaganych do realizacji przedsięwzięć. Projektodawcy doszli do wniosku, że w praktyce złożenie wniosku o wydanie takich decyzji w ciągu 4 lat od uzyskania decyzji środowiskowej bywa w pewnych okolicznościach bardzo trudne, zaś nie wszystkie przedsięwzięcia spełniają przesłanki wydłużenia tego terminu do 6 lat. Autorzy nowelizacji wskazują również, że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej zakres potencjalnych zmian w środowisku jest możliwy do przewidzenia w perspektywie kolejnych 6 lat. Stąd też wydłużenie podstawowego okresu ważności decyzji środowiskowej nie powinno prowadzić do dezaktualizacji konkluzji w niej zawartych na etapie występowania o ostateczne decyzje inwestycyjne, takie jak np. pozwolenie na budowę. Ponadto, Projekt Ustawy wprowadza możliwość skorzystania z dłuższego 10 letniego „terminu ważności” decyzji środowiskowej. Dotychczas, wniosek o decyzję inwestycyjną poprzedzoną decyzją środowiskową mógł być złożony w drodze wyjątku w ciągu 6 lat od ostateczności decyzji środowiskowej, o ile inwestor otrzymał od organu, który wydał decyzję środowiskową, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. W porównaniu do obecnie obowiązującej ustawy, oprócz wydłużenia tego okresu, Projekt Ustawy wprowadza obowiązek analizy, czy aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, a nie jedynie, czy nie zmieniły się warunki określone w decyzji. Nowy wymiar analizy powoduje konieczność zbadania przez organ w szerszym zakresie, czy warunki określone w decyzji środowiskowej pozostają aktualne w kontekście zmian w środowisku.

Przedłużenie terminu na składanie uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa

W postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej, w którym przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzany jest tzw. udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Jednym z jego elementów jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym osobom prawa do składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Nowelizacja Ustawy OOŚ ma wydłużyć termin na ich składanie z 21 na 30 dni. Taka modyfikacja jest bezpośrednią konsekwencją transpozycji do polskiego prawa ostatnich zmian w Dyrektywie 2011/92. Trudno na tę chwilę prognozować jak wpłynie to na proces wydawania decyzji środowiskowej. Patrząc jednak na dotychczasowe doświadczania, można się spodziewać, że zmiana ta nie usprawni procesu uzyskiwania decyzji środowiskowych.

Wejście w życie nowelizacji

Zgodnie z Projektem Ustawy, nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem kilku przepisów, które zaczną obowiązywać już 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Jest to stosunkowo odległy termin i wynika on głównie z ram czasowych nałożonych na państwa członkowskie przez prawodawcę unijnego. Zważywszy jednak na wagę zmian, wiele uwag przedstawianych w uzgodnieniach międzyresortowych, a także zainteresowanie, jakie zmiany te wzbudzają w wielu sektorach gospodarki, można się spodziewać, że gorąca dyskusja nad Projektem Ustawy przeniesie się do Sejmu, a zakładany termin wejścia w życie nowelizacji może się odsunąć w czasie.


Przypisy:

1)
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/266607/266641/266642/dokument160349.pdf
Autorzy: Miłosz Tomasik - radca prawny, Associate oraz Piotr Kocoł - prawnik w Zespole Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki CMS

Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

KOMENTARZE ( 1 )


Autor: Praw 04.05.2015r. 20:49
Trzeba już wyjeżdżać na Białoruś po powiew wolności i normalności?
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Instytut PEcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE