ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE

Sprzedaż rezerwowa energii
16.01.2017r. 05:20

dr Marta Boroń - www.iLawEnergy.pl
Ustawa Prawo energetyczne (dalej PE) nie definiuje pojęcia sprzedawcy rezerwowego czy też sprzedaży rezerwowej energii choć pojęcia te trwale i powszechnie występują w obrocie. Sprzedawca rezerwowy to funkcjonujący na rynku energii podmiot (przedsiębiorstwo obrotu energią), który zapewnia ciągłość dostarczania (a właściwie sprzedaży) energii, "w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę" (art. 5 ust. 2a pkt 1 lit. b PE).

MINIMALIZM USTAWOWY, CZYLI "Z REZERWĄ" DO SPRZEDAWCY REZERWOWEGO.

Ustawodawca dość oględnie potraktował instytucję sprzedawcy rezerwowego, poświęcając jej de facto jedynie ww.artykuł 5 ust. 2a pkt 1 lit. b PE, dedykowany nadto nie samemu sprzedawcy rezerwowemu, ale elementom umowy o świadczenie usług dystrybucji. Zgodnie z tym artykułem: Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której stroną jest użytkownik systemu niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także, w przypadku gdy użytkownikiem systemu jest: 1) odbiorca - oznaczenie: b) podmiotu będącego dla odbiorcy sprzedawcą i zgodę tego odbiorcy na zawarcie przez operatora systemu dystrybucyjnego umowy sprzedaży energii elektrycznej z tym sprzedawcą, na jego rzecz i w jego imieniu,w przypadku zaprzestania dostarczania tej energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę;

CO WYNIKA Z PRZEPISU ?

Pomijając w tym miejscu krytyczne wnioski wypływające z analizy sposobu i metody regulacji tak istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i ciągłości dostarczania energii instytucji, należy ustalić co wynika z ww. przywołanego przepisu Ustawy PE.

Po pierwsze: umowa o świadczenie usług dystrybucji energii powinna określać/wskazywać sprzedawcę pełniącego dla odbiorcy, funkcję sprzedawcy rezerwowego.

Po drugie: w ww. umowie dystrybucyjnej odbiorca powinien upoważnić Operatora Systemu Dystrybucyjnego (jako stronę ww. umowy) (dalej OSD) do zawarcia w imieniu i na rzecz tego odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej, w określonej sytuacji, o której mowa poniżej.

Po trzecie: OSD jest upoważniony do zawarcia w imieniu i na rzecz odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej wyłącznie w przypadku zaprzestania dostarczania energii przez wybranego przez odbiorcę sprzedawcę;

LUKA PRAWNA.

Dyspozycja cytowanego przepisu wzbudza, w praktyce jego stosowania, poważne wątpliwości, przywołuje rozmaite koncepcje interpretacyjne i rodzi niewiadome niemalże w każdym z ww. punktów. Ustawa - co niezwykle istotne w skutkach - nie rozstrzyga także czy sprzedawca rezerwowy pełni funkcje o charakterze publicznoprawnym czy też obowiązki o takim charakterze w stosunku do tej funkcji nie występują. Omówienie tej materii będzie przedmiotem także kolejnych publikacji.

Niemniej, w tym stanie prawnym przyjąć należy, że umowa sprzedaży rezerwowej powinna zostać zawarta wyłącznie w przypadku zaprzestania dostarczania energii przez wybranego sprzedawcę, przy czym ustawodawca nie odnosi się do przyczyn tego zaprzestania. W skrajnym przypadku, wedle literalnej wykładni, można by zatem wysnuć wniosek, iż ta swoista ochrona odbiorcy dotyczy także przypadków zaprzestania dostarczania energii z przyczyn leżących po stronie odbiorcy. Wówczas sprzedaż rezerwowa byłaby uruchomiona także w sytuacji, kiedy to sam odbiorca powoduje zaprzestanie dostarczania energii przez wybranego przez siebie sprzedawcę. Ustawodawca nie dokonuje bowiem w Ustawie Prawo energetyczne żadnych w tym względzie wyłączeń.

Konsekwencje wynikające z tej niewątpliwej luki intra legemi niedookreślenia w zakresie zwrotu: "zaprzestanie dostarczania przez wybranego sprzedawcę" mogą prowadzić również do nadużywania pozycji i funkcji sprzedawcy rezerwowego, zwłaszcza w płaszczyźnie "walki o klienta", w warunkach konkurencji. Nie zawsze jest bowiem jasne - zwłaszcza wobec sprzecznych stanowisk stron i przyjętej argumentacji prawnej - czy wybrany przez odbiorcę sprzedawca rzeczywiście "zaprzestał dostarczania" energii. Z kolei uruchomienie sprzedaży rezerwowej może w praktyce doprowadzić do trwałej i bezpowrotnej utraty klienta/odbiorcy przez wybranego sprzedawcę. Nie bez znaczenia jest bowiem fakt, że przedsiębiorstwo obrotu w obecnym stanie prawnym może występować zarówno w roli sprzedawcy rezerwowego jak i - nierzadko w następstwie sprzedaży rezerwowej - tzw. sprzedawcy z wyboru. Takie ukształtowanie poszczególnych ról pełnionych przez uczestników rynku energii wywołuje oczywiście bezpośredni skutek w interesie odbiorcy energii, ale także rzutuje na kształtowanie mechanizmów konkurencji na rynku.

Przywołane ryzyka wynikają z nieuregulowania i niedookreślenia w prawie funkcji i procedury sprzedaży rezerwowej, w tym kto i kiedy może tą funkcje pełnić. To z kolei daje spore pole interpretacyjne, zależnie od reprezentowanych w danym przypadku interesów poszczególnych uczestników rynku.

SWOISTA PRÓBA WYPEŁNIENIA LUKI PRAWNEJ.

Swoistą próbę wypełnienia opisanej wyżej luki w prawie energetycznym w zakresie sprzedaży rezerwowej (i nie tylko) stanowi m.in. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), czyli dokument przygotowywany przez OSD i - poza wyjątkami opisanymi w Ustawie Prawo energetyczne - zatwierdzany przez Prezesa URE oraz publikowany na stronie OSD. IRiESD zawiera m.in. opis procedury sprzedaży rezerwowej. Dokument ten stanowi także - zgodnie z art. 9g ust. 12 in fine PE - "część umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej lub umowy kompleksowej". Instrukcje poszczególnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych regulują szereg zagadnień dotyczących sprzedaży rezerwowej, w tym przypadki, w których sprzedaż rezerwowa jest wyłączona. Przykładowo, zgodnie z IRiESD sprzedaż rezerwowa nie zostanie uruchomiona w sytuacji:
  • wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy, z powodów, o których mowa w art. 6a ust. 3 PE (brak zgody odbiorcy na zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego),
  • wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy, z powodów, o których mowa art. 6b ust. 1 PE (nielegalny pobór energii lub zwłoka w zapłacie za usługę dystrybucyjną),
  • wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy, z powodów, o których mowa art. 6b ust. 2 PE (zwłoka w zapłacie za usługę dystrybucji lub pobraną energię) lub
  • wstrzymania dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy, z powodów, o których mowa art. 6b ust. 4 PE (instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska) albo
  • wydania przez sąd polubowny wyroku dotyczącego wstrzymania dostarczania na niekorzyść odbiorcy w gospodarstwie domowym lub
  • wydania niekorzystnej dla tego odbiorcy decyzji przez Prezesa URE.

Z kolei Generalna Umowa Dystrybucyjna (GUD) dla usługi kompleksowej, dostępna m.in. na stronach operatorów, definiuje m.in. pojęcie sprzedawcy rezerwowego, nieco jednak uzupełniając ustawowe przesłanki uruchomienia tejże sprzedaży rezerwowej, cyt.: "Sprzedawca rezerwowy - przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD, będący sprzedawcą dla Odbiorcy w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez wybranego przez Odbiorcę sprzedawcę lub gdy wybrany przez Odbiorcę sprzedawca utracił POB";

Tego rodzaju "wyprowadzanie" istotnych norm rangi ustawowej do aktów typu IRiESD czy do tzw. GUD, choć nieuchronne wobec opisanego na wstępie minimalizmu ustawowego, nie stanowi prawidłowej i dobrej praktyki, zwłaszcza w przypadku tak doniosłych dla kształtowania mechanizmów rynku i bezpieczeństwa energetycznego instytucji jak sprzedaż rezerwowa energii elektrycznej. Prowadzi do nadto do rozproszenia ważnej - z punktu widzenia celów Ustawy Prawo energetyczne - materii w rozmaitych aktach o różnym statusie i randze. Dla przykładu i zobrazowania skutków przyjętej metodyki regulacji można chociażby wskazać, iż w niektórych IRiESD pojawiały się postanowienia wskazujące wprost dane przedsiębiorstwo jako sprzedawcę rezerwowego. Skoro zaś - jak już wskazałam - zgodnie z Ustawą PE (art. 9g ust. 12 in fine PE), przedmiotowa Instrukcja stanowi część umowy o dostarczanie energii, której stroną jest odbiorca, to konsekwentnie odbiorca związany jest także postanowieniami IRiESD jako części umowy), w tym w zakresie sprzedaży rezerwowej.

WNIOSKI.

W świetle powyższego,de lege ferenda ustawodawca powinien rozstrzygnąć w przepisach rangi ustawowej lub poprzez delegację ustawową istotne wątpliwości wynikające z luki prawnej poprzez - odpowiednie do rangi zagadnienia - uregulowanie instytucji sprzedawcy rezerwowego i sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej.

c.d.n.

Dodaj nowy Komentarze ( 10 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 10 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Barbaryt 16.01.2017r. 09:32
Zagadnienie analizowane w artykule dr Marty Boroń jest skomplikowane ale po uważnym przeczytaniu jego treści, uwagę... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 4 | Najnowsza odpowiedź: 08-10-2019r. 09:51 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Pies Cywil 16.01.2017r. 10:07
Artykuł dotyka istoty rzeczy tak od strony cywilistycznej jak i publicznoprawnej. Doskonale widać jak rynek próbuje... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 16-01-2017r. 21:34 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: dodano 16.01.2017r. 18:37
Kolejny ciekawy artykuł z ilawenergy, więc portal znalazł się w "ulubionych".
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: XYZ 11.12.2018r. 17:02
CO ROBIĆ W PRZYPADKU KIEDY INNOGI, KTÓRE ŚWIADCZYŁO SPRZEDAŻ REZERWOWĄ DALEJ FAKTURUJE ZA NIĄ CHOĆ W iNNOGY OPERATOR... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 16-07-2019r. 13:08 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 10 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE