ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:



PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA





SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Tauron: stabilne przychody ze sprzedaży i ponad 3,3 mld EBITDA w 2016
15.03.2017r. 18:42

Przychody ze sprzedaży grupy Tauron w 2016 roku wyniosły 17,65 mld zł. EBITDA osiągnęła poziom 3,34 mld zł, marża EBITDA wyniosła 18,9 proc., a zysk netto wyniósł 370 mln zł, wobec straty netto w 2015 r. w wysokości 1,8 mld zł.

Wyniki finansowe
W 2016 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,6 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2015 r. Wyższe przychody odnotowano w segmencie Wydobycie i wynikają przede wszystkim z nabycia w 2016 r. Zakładu Górniczego Brzeszcze i sprzedaży wyższego wolumenu węgla. Spadki odnotowano w segmentach: Wytwarzanie (o 19,0 proc.) oraz Sprzedaż (o 11,7 proc.), co jest głównie pochodną niższych wolumenów i cen sprzedaży energii elektrycznej.

- Grupa Tauron działa na wymagającym, coraz mniej stabilnym rynku, na którym sukces mogą odnieść jedynie firmy wyznaczające kierunki rozwoju branży. Naszą aspiracją jest być firmą, która kreuje rozwiązania, a nie tylko adaptuje się do zmian w otoczeniu. Wyniki finansowe Grupy wypracowane w 2016 roku potwierdzają naszą silną pozycję na rynku energetycznym oraz stanowią dobrą podstawę do dalszego wzrostu. Zgodnie z naszą strategią budujemy kulturę organizacyjną Grupy w taki sposób, aby w centrum naszych działań znajdował się klient i jego oczekiwania - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Taurona.

EBITDA Grupy uzyskana w 2016 r. wyniosła 3,3 mld zł, co jest rezultatem niższym o 5,3 proc. w porównaniu do 2015 r. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (71,8 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (16,3 proc.) i Sprzedaż, który wygenerował ok. 14,7 proc. łącznej EBITDA Grupy.

Zysk netto Grupy wyniósł 370 mln zł, podczas gdy w 2015 r. - na skutek wysokich odpisów aktualizacyjnych - Grupa odnotowała 1,8 mld zł straty netto.

Negatywny wpływ na wysokość zysku netto miały, przeprowadzone w trakcie 2016 r., testy na trwałą utratę wartości bilansowej aktywów, których wyniki skutkowały ujęciem odpisów aktualizujących wartość bilansową konwencjonalnych i odnawialnych źródeł wytwórczych o łącznej wartości netto 735 mln zł.

Odpisy są rezultatem uwzględnienia w testach zmian w otoczeniu rynkowym, w tym między innymi: niekorzystnych regulacji w obszarze odnawialnych źródeł energii, kilkukrotnego spadku cen zielonych certyfikatów oraz utrzymujących się niekorzystnych - z punktu widzenia rentowności energetyki węglowej - warunków rynkowych.

- Zakończyliśmy miniony rok dobrym czwartym kwartałem. Wynik EBITDA uzyskany w całym 2016 r. jest nieznacznie niższy niż rok wcześniej i jest to przede wszystkim rezultat trudnych warunków rynkowych w sektorze górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej. Na wynik operacyjny i netto, podobnie jak w 2015 r., wpłynęły odpisy wartości bilansowej nierentownych jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Widać, że czynniki regulacyjno-rynkowe w coraz większym stopniu wpływają na wyniki finansowe osiągane przez firmy energetyczne - mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Taurona ds. ekonomiczno-finansowych.

Kluczowe parametry finansowe (w tys. zł)

I-IV kw.2016r.

I-IV kw.2015r.

Zmiana (proc.)

IV kw. 2016r.

IV kw. 2015r.

Zmiana (proc.)

Przychody ze sprzedaży

17 646

18 264

(3)

4 523

4 630

(2)

EBIT

802

(1 901)

-

279

-3 433

-

EBITDA

3 337

3 523

(5)

879

682

29

Marża EBITDA (proc.)

18,9

19,3

(2)

19,4

14,7

32

Zysk netto

370

(1 804)

-

94

(2 883)

-

Marża zysku
netto (proc.)

2,1

(9,9)

-

2,1

(62,3)

-

Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

367

(1 807)

-

93

(2 884)

-



Dane operacyjne
W 2016 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 30 proc. w porównaniu do roku 2015 r. i wyniosła 6,37 mln ton. Bez uwzględnienia produkcji z ZG Brzeszcze wzrost wyniósłby 6 proc. Sprzedaż węgla kamiennego osiągnęła poziom 6,1 mln ton, z czego 4,7 mln ton (ok. 77 proc.) trafiło do spółek z segmentu Wytwarzanie. Na wysoki wolumen wydobycia największy wpływ miał systematyczny wzrost produkcji w funkcjonującym od stycznia 2016 r. w ramach Grupy Zakładzie Górniczym Brzeszcze (ZG Brzeszcze).

Intensywny program inwestycyjny, realizowany w 2016 r. w tej kopalni, powinien przełożyć się na osiągnięcie w 2017 r. rocznego wolumenu wydobycia w docelowej wysokości ok. 1,8 mln ton i generowanie dodatnich wyników finansowych. O skuteczności działań podejmowanych w tym zakładzie świadczą liczby - w IV kwartale ubiegłego roku ZG Brzeszcze wydobyły aż 438 tys. ton węgla i uzyskały wynik EBITDA na poziomie 6 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej w 2016 r. wyniosła ok. 16,8 TWh, w tym z odnawialnych źródeł energii - 1,3 TWh. Jak wyjaśnia Tauron niższa produkcja i sprzedaż energii elektrycznej realizowana przez segment Wytwarzanie wynikała bezpośrednio z przyjętej strategii handlowej Grupy, przy czym za spadek produkcji energii w źródłach odnawialnych odpowiadała głównie niższa produkcja z biomasy (efekt obniżenia współczynnika wsparcia dla procesu współspalania biomasy z 1,0 do 0,5 oraz silnego spadku cen zielonych certyfikatów).

W segmencie Dystrybucja Grupa odnotowała wzrost wolumenu, dostarczając klientom niemal 50 TWh energii elektrycznej, czyli o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. Jest to w ocenie Taurona efekt koniunktury gospodarczej i wyższego krajowego zużycia energii elektrycznej. W 2016 r. segment Dystrybucja podłączył do swojej sieci dystrybucyjnej ponad 50 tysięcy nowych klientów.

Z kolei segment Sprzedaż zanotował ok. 11 proc. spadek wolumenu sprzedaży detalicznej energii, co według Taurona wynikało z braku sprzedaży energii do PSE (ok. 1,7 TWh w 2015 r.) i coraz silniejszej konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej.

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I-IV kw. 2016r.

I-IV kw. 2015r.

Zmiana (proc.)

IV kw. 2016r.

IV kw. 2015r.

Zmiana (proc.)

Produkcja węgla handlowego mln Mg

6,37

4,91

30

2,16

1,46

48

Sprzedaż węgla handlowego mln Mg

6,06

5,09

19

1,96

1,43

38

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh

16,80

18,56

(9) .

4,35

4,76

(9)

wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda) TWh

1,32

1,63

(19)

0,32

0,43

(26)

Wytwarzanie ciepła PJ

11,52

11,51

0

4,52

3,92

15

Dystrybucja energii elektrycznej TWh

49,68

49,20

1

12,86

12,51

3

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh

32,04

35,94

(11)

8,85

9,48

(7)

Liczba klientów - Dystrybucja tys.

5 474

5 418

1

5 474

5 418

1



Strategia Grupy na lata 2016-2025
We wrześniu 2016 r. Zarząd Tauron Polska Energia zaprezentował nową strategię Grupy na lata 2016-2025. Priorytetami strategii jest zapewnienie stabilności finansowej Grupy, inwestycje dopasowane do potrzeb rynku i możliwości finansowych Grupy oraz rozwój innowacji i budowanie relacji z klientem. Sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług będą stanowić silną bazę wzrostu Grupy.

W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano planowany capex z 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Założone kierunki inwestycyjne po roku 2020 to, oprócz energetyki regulowanej, także nowa energetyka. TAURON będzie inwestował w rozwój e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetykę prosumencką, rozwiązania smart home, smart city oraz usługi okołoenergetyczne. W zakresie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej strategia zakłada ponoszenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie.

Bardzo istotnym elementem nowej strategii jest również, przyjęty w marcu 2016 r., program poprawy efektywności, który zakłada uzyskanie oszczędności w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł, jak również inicjatywy strategiczne, które w latach 2017-2020 przyniosą dodatkowe efekty finansowe w wysokości 1,9 mld zł.

Strategia zakłada, że dzięki powyższym działaniom, EBITDA Grupy wzrośnie do ponad 4 mld zł w 2020 r. i osiągnie 5 mld zł w 2025 roku.

Program Poprawy Efektywności
W 2016 r. Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 478 mln zł, przy czym 263 mln zł wpłynęło pozytywnie na EBITDA, a 215 mln zł pochodzi ze zmniejszenia capexu. Oszczędności uzyskane w ubiegłym roku stanowią 37 proc. łącznych oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miał segment Wytwarzanie. Najwyższe oszczędności (tj. 272 mln zł) zostały uzyskane na skutek poprawy efektywności wykorzystania majątku.

Inwestycje
W 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 3,8 mld zł. W segmencie Dystrybucja capex (1,8 mld zł) był przeznaczony przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej i przyłączanie do sieci nowych odbiorców. W segmencie Wytwarzanie gros capexu zostało przeznaczone na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (1,24 mld zł). Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

- Myśląc długoterminowo o rozwoju Grupy Tauron oraz o bezpieczeństwie energetycznym systematycznie inwestujemy w nowe moce wytwórcze i poprawę jakości infrastruktury dystrybucyjnej. Prace przy naszym największym projekcie, bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, są już zaawansowane w 32 proc. - komentuje prezes Filip Grzegorczyk.

Zadłużenie i finansowanie

Rok 2016 to także okres dużej aktywności w obszarze finansowania działalności Grupy. W marcu podpisane zostały porozumienia z grupą obligatariuszy, na mocy których została podwyższona dopuszczalna wartość wskaźnika długu netto/EBITDA z 3,0x do 3,5x. Zmiana granicznej wysokości tego kowenantu zapewnia Spółce wyższy komfort w obszarze zadłużenia i finansowania.

W IV kwartale 2016 r. wyemitowano obligacje hybrydowe (podporządkowane) o wartości 190 mln euro, które objął Europejski Bank Inwestycyjny w ramach tzw. planu Junckera. Była to pierwsza tego typu w Europie oraz pierwsza w Polsce emisja obligacji hybrydowych. Na uwagę zasługuje fakt, że zadłużenie wyemitowane w ramach tego programu nie jest uwzględniane przy kalkulacji wskaźnika dług netto/EBITDA.

Powyższe działania zostały docenione przez agencję ratingową Fitch, która oceniając wiarygodność kredytową Taurona, potwierdziła jej rating na poziomie BBB oraz podwyższyła perspektywę ratingu z negatywnej na stabilną.

- Obecnie najważniejszym priorytetem dla Grupy jest zapewnienie stabilności finansowej, rozumianej jako utrzymanie zdrowego bilansu i przepływów pieniężnych pozwalających na realizację programu inwestycyjnego. Jesteśmy w stałym dialogu z instytucjami finansowymi - koncentrujemy się na wydłużeniu okresu zapadalności długu oraz zastosowaniu korzystnych dla Grupy, nowych instrumentów finansowych. Przykładem może być emisja obligacji hybrydowych, dzięki której wskaźnik długu netto do EBITDA obniżył się na koniec 2016 r. do poziomu 2,3x, podczas gdy jeszcze na koniec września wynosił ponad 2,6x - mówi wiceprezes Marek Wadowski.
Zobacz także:

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm 2018
Innsoft



cire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE