ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

CENTRUM PRASOWE

Firmy podszywające się pod "Akademię UDT"
11.04.2017r. 06:15

W związku z zaobserwowanymi przypadkami podszywania się pod markę "Akademia UDT", polegającymi m.in. na rozsyłaniu drogą elektroniczną ofert szkoleń w zakresie niezbędnym do uzyskania certyfikatu dla personelu, Urząd Dozoru Technicznego informuje, że firma posługująca się mylącą i wprowadzającą w błąd nazwą "Akademia UDT Sp. z o.o." nie jest uprawniona do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów w zakresie SZWO i F-gazowych oraz posługiwania się znakami i oznaczeniami UDT.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881), szkolenia w zakresie wiedzy niezbędnej do uzyskania certyfikatu dla personelu mogą prowadzić podmioty, które uzyskały wpis do rejestru jednostek prowadzących szkolenia. Egzaminy teoretyczne i praktyczne umożliwiające wydanie certyfikatu dla personelu mogą przeprowadzać jednostki oceniające, które uzyskały wpis do rejestru jednostek oceniających personel.

Rejestry wszystkich jednostek uprawnionych do prowadzenia ww. szkoleń oraz przeprowadzania egzaminów dostępne są na stronie internetowej UDT w zakładce SZWO i F-gazy

REJESTR JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH
REJESTR JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH

Należy zwrócić uwagę, że zarówno szkolenie jak i egzamin składają się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zakres tematyczny musi zawierać w szczególności zagadnienia opisane w załączniku do rozporządzenia komisji (WE) nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. Przykładowo do uzyskania certyfikatu dla personelu I kategorii zakres umiejętności i wiedzy sprawdzanych przez jednostki oceniające w części teoretycznej obejmuje:
 • Znajomość podstawowych norm ISO dla jednostek temperatury, ciśnienia, masy, gęstości, energii.
 • Rozumienie podstawowej teorii układów chłodniczych: podstawy termodynamiki (podstawowe terminy, parametry i procesy, takie jak przegrzanie, strona wysokiego ciśnienia, ciepło sprężania, entalpia, wydajność chłodnicza, strona niskiego ciśnienia, przechłodzenie), własności i przemiany termodynamiczne czynników chłodniczych, w tym identyfikacja mieszanin zeotropowych oraz cieczy i pary.
 • Stosowanie odpowiednich tabel i wykresów oraz interpretowanie ich w kontekście pośrednich kontroli szczelności (w tym sprawdzanie układu pod względem prawidłowości działania): wykres logarytm p/h, tabele nasycenia czynnika chłodniczego, wykres jednostopniowego sprężarkowego układu chłodniczego.
 • Opisanie funkcji podstawowych elementów systemu (sprężarka, parownik, skraplacz, zawory termostatyczne) oraz przemian termodynamicznych czynnika chłodniczego.
 • Znajomość podstaw działania następujących elementów układu chłodniczego oraz ich roli i znaczenia w aspekcie identyfikacji wycieku czynnika chłodniczego i zapobiegania takiemu wyciekowi: a) zawory (zawory kulowe, kryzy, zawory grzybkowe o kadłubie kulistym, zawory nadmiarowe); b) regulatory temperatury i ciśnienia; c) wzierniki kontrolne i wskaźniki wilgoci; d) regulatory do sterowania systemem rozmrażania; e) zabezpieczenia układu; f) przyrządy pomiarowe, takie jak termometr kolektora; g) systemy regulacji poziomu oleju; h) zbiorniki czynnika chłodniczego; i) separatory cieczy i oleju.
 • Podstawowa wiedza o zamianach klimatycznych i protokole z Kioto.
 • Podstawowa znajomość pojęcia współczynnika ocieplenia globalnego (GWP-Global Warming Potential), podstawowa wiedza o zastosowaniu fluorowanych gazów cieplarnianych i innych substancji jako czynników chłodniczych, o wpływie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych na klimat (według znaczenia pod względem GWP) oraz podstawowa znajomość odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 i stosownych rozporządzeń wykonujących przepisy tego rozporządzenia.
 • Wpisanie danych do dokumentacji (karty) urządzenia oraz wypełnienie raportu z jednej lub kilku prób i kontroli wykonanych podczas egzaminu.
 • Znajomość potencjalnych punktów wycieków (nieszczelności) w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.
 • Sprawdzenie dokumentacji (karty) urządzenia przed kontrolą szczelności oraz określenie istotnych informacji o powtarzających się przypadkach lub obszarach problematycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę.
 • Wprowadzenie danych do dokumentacji (karty) urządzenia.
 • Wpisanie do dokumentacji (karty) urządzenia wszystkich istotnych informacji o odzyskanym lub dodanym czynniku chłodniczym.
 • Znajomość wymagań i procedur postępowania dotyczących zanieczyszczonych czynników chłodniczych i olejów, a także ich składowania i transportu
 • Objaśnienie działania sprężarki (w tym sterowanie wydajnością i układ smarowania) oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem.
 • Sporządzenie raportu o stanie sprężarki, ze wskazaniem problemów w jej pracy mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych.
 • Objaśnienie podstaw działania skraplacza oraz zagrożeń związanych z nieszczelnością lub związanym z nią wyciekiem.
 • Sporządzenie raportu o stanie skraplacza, ze wskazaniem problemów w jego funkcjonowaniu mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych.
 • Objaśnienie podstaw działania parownika (w tym systemu odmrażania) oraz związanego z tym niebezpieczeństwa powstania nieszczelności.
 • Sporządzenie raportu o stanie parownika, ze wskazaniem problemów w jego funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych.
 • Objaśnienie podstaw działania różnych rodzajów regulatorów rozprężenia (termostatyczne zawory rozprężne, rurki kapilarne) oraz zagrożeń związanych z wystąpieniem nieszczelności w ich obrębie.
 • Sporządzenie raportu o stanie tych części składowych układu, ze wskazaniem problemów w ich funkcjonowaniu, mogących skutkować uszkodzeniem układu i ewentualnie prowadzić do nieszczelności lub wycieku czynnika chłodniczego w razie niepodjęcia środków zaradczych.
 • Technologie alternatywne w stosunku do technologii wykorzystujących substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane.

Zakres umiejętności i wiedzy sprawdzanych przez jednostki oceniające do uzyskania certyfikatu dla personelu I kategorii w części praktycznej obejmuje:
 • Wykonanie/sprawdzenie wsporników przewodów czynnika chłodniczego i poszczególnych elementów układu chłodniczego.
 • Spawanie, lutowanie "na twardo" i/lub "na miękko" w sposób szczelny przewodów i elementów obiegu czynnika chłodniczego, które mogą być stosowane w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła.
 • Sprawdzenie stanu filtra osuszacza, lub sprawdzenie pracy oddzielacza oleju.
  * Regulacja mechanicznych/elektronicznych TEV, lub
  * regulacja termostatów mechanicznych i elektronicznych, lub
  * regulacja zaworu regulowanego ciśnieniem, lub
  * regulacja mechanicznych i elektronicznych ograniczników ciśnienia.
 • Montaż zaworów w prawidłowym położeniu.
 • Sprawdzenie stanu powierzchni parownika.
 • Uruchomienie i wyłączenie parownika oraz sprawdzenie jego prawidłowego funkcjonowania, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów w trakcie jego pracy.
  * Regulacja zaworu ciśnienia parowania, lub
  * sprawdzenie przewodu do odmrażania gorącym gazem, lub
  * sprawdzenie przewodów cieczowych i ssania z uwzględnieniem ich prawidłowego ułożenia, lub
  * regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania.
 • Montaż parownika, wraz z układem kontrolno-sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu układu.
 • Ustawienie regulatora ciśnienia parowania.
 • Sprawdzenie stanu powierzchni skraplacza.
 • Uruchomienie i wyłączenie skraplacza oraz sprawdzenie pod względem dobrych warunków funkcjonowania, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów pracy.
 • Oczyszczenie skraplacza z nieskraplających się gazów za pomocą odpowietrznika do układów chłodniczych.
  * Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania, lub
  * sprawdzenie przewodów tłocznych i cieczowych.
 • Prawidłowy montaż skraplacza, wraz z układem kontrolno-sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu układu.
 • Ustawienie regulatora ciśnienia tłoczenia skraplacza.
 • Uruchomienie i wyłączenie sprężarki oraz sprawdzenie warunków pracy sprężarki, w tym dokonanie pomiarów istotnych parametrów w trakcie jej działania.
  * Regulacja wyłączników bezpieczeństwa i sterowania, lub
  * regulacja zaworów ssawnych i tłocznych, lub
  * sprawdzenie obiegu i powrotu oleju.
 • Prawidłowy montaż sprężarki, wraz z układem kontrolno-sterującym, w sposób uniemożliwiający wystąpienie nieszczelności lub dużego wycieku po uruchomieniu systemu.
 • Zastosowanie wagi w celu dokonania pomiaru masy czynnika chłodniczego.
 • Określenie fazy czynnika chłodniczego (ciecz, para) oraz jego stanu (przechłodzony, nasycony lub przegrzany) przed napełnieniem, w celu ustalenia właściwej metody napełniania i wielkości napełnienia. Napełnienie układu czynnikiem chłodniczym (w postaci cieczy i pary) bez jego utraty.
 • Usunięcie z układu oleju zanieczyszczonego fluorowanym gazem (F-gazem).
 • Zastosowanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego oraz podłączenie i odłączenie tego zestawu przy minimalnym poziomie emisji.
 • Opróżnienie i napełnienie butli z czynnikiem chłodniczym w fazie ciekłej lub gazowej
 • Podłączenie i odłączenie manometrów pomiarowych i przewodów przy minimalnym poziomie emisji.
 • Zastosowanie elektronicznego przyrządu do wykrywania wycieków (nieszczelności)
 • Wykonanie kontroli szczelności układu z zastosowaniem jednej z metod bezpośrednich, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007.
 • Zastosowanie przenośnych przyrządów pomiarowych, takich jak zestawy manometrów, termometry i multimetry do pomiaru takich wartości, jak Volt/Amper/Ohm w kontekście pośrednich metod kontroli szczelności, jak również interpretacja parametrów otrzymanych w wyniku pomiarów.
 • Kontrola szczelności systemu metodą pośrednią, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 oraz instrukcją obsługi systemu.
 • Przeprowadzenie oględzin i manualnej kontroli, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiającym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.
  * Wykonanie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymałości układu, lub
  * wykonanie próby ciśnieniowej w celu sprawdzenia szczelności układu, lub
  * zastosowanie pompy próżniowej, lub
  * odpowietrzenie układu i odessanie w celu usunięcia wilgoci z zastosowaniem standardowej praktyki.
 • Technologie alternatywne w stosunku do technologii wykorzystujących substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane.

Ze względu na zaistniałą sytuację, osoby poszukujące szkoleń lub egzaminów muszą uważnie przeanalizować oferty firm szkoleniowych. Należy każdorazowo zweryfikować wpis w rejestrze prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, jak również przyjrzeć się szczegółowo zakresowi tematycznemu szkolenia.
UDT

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE