ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Nowe konkluzje BAT dla LCP przyjęte
18.05.2017r. 12:44

Piotr Kocoł, prawnik z zespołu energetycznego kancelarii CMS Cameron KcKenna
W dniu 28 kwietnia 2017 r. przyjęte zostały tzw. konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) wprowadzające restrykcyjne wymogi, w szczególności w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń. Choć wynik głosowania nad konkluzjami BAT nie stanowi wielkiego zaskoczenia - od dawna obserwuje się bowiem tendencje w polityce klimatycznej UE do dokręcenia emisyjnej śruby - to nowe wymogi oznaczają dla energetyki kolejne niemałe wydatki związane z pro-środowiskowymi regulacjami. Mimo że krytyczne wobec restrykcyjnych wymogów stanowisko Polski poparło ostatecznie 7 państw - Niemcy, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Finlandia oraz Słowacja - to nie udało się zebrać tzw. mniejszości blokującej i zapobiec przyjęciu konkluzji w proponowanym kształcie.


Konkluzje BAT dla LCP - co to jest i kogo dotyczy?

Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques jest to dokument sporządzony na podstawie dokumentu referencyjnego BAT (tzw. BREF), który formułuje wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik dla instalacji nim objętych, a także wskazuje poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami. Przyjęty w kwietniu dokument znajduje zastosowanie do (i) instalacji energetycznego spalania paliw (co najmniej 50 MW całkowitej mocy dostarczanej w paliwie), ale także do bezpośrednio związanych z nimi niektórych (ii) instalacji zgazowania węgla lub innych paliw oraz (iii) spalarni i współspalarni odpadów. Warto przy tym zwrócić uwagę, że spod zakresu konkluzji zostały jednak wyjęte niektóre instalacje spalania jak np. jednostki wykorzystujące paliwa rafineryjne, co stanowi konsekwencję decyzji podjętych podczas prac nad BREF dla innych sektorów (w tym przypadku dla branży rafineryjnej).

Ostrzejsze standardy emisyjne i objęcie nimi dodatkowych zanieczyszczeń

Uzasadnione obawy sektora budzą w szczególności wynikające z konkluzji BAT bardziej rygorystyczne poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (tzw. BAT-AELs). Poziomy BAT-AELs zostały określone w formie zakresu (np. dla instalacji powyżej 300 MW standard NOX określono jako < 85-150 mg/Nm3), przy czym największe znaczenie będzie miał górny zakres przedziału, ponieważ to na jego podstawie ustalane będą tzw. graniczne wielkości emisyjne stanowiące podstawę pozwoleń zintegrowanych. Porównanie standardów z dotychczas obowiązującymi wyraźnie pokazuje tendencje obowiązujące w unijnej polityce klimatycznej (patrz tabela poniżej).

Porównanie dopuszczalnych wielkości emisji (mg/Nm3) SO2, NOx oraz pyłów dla istniejących obiektów energetycznego spalania wykorzys-
tujących węgiel kamienny i węgiel brunatny
*

Całkowita nominalna moc dostarczana w paliwie (MWt) Dyrektywa LCP Dyrektywa IED Graniczne wielkości emisyjne na podstawie konkluzji BAT
Średnia roczna Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania prób
SO2 <100 2000 400 360 400
100-300 2000-400 250 200 2501
300-500 200 130 PC 180 FBC 205 PC2
220 FBC
>500 400
NOX <100 600 300 270 330
100-300 200 180 210
300-500 1753 2204
>500 500
Pył <100 100 30 18 285
100-300 25 14 256
300-500 20 127 208
500-1000 50
>1000 8 149
* PC – kotły pyłowe, FBC – kotły fluidalne
(1) W odniesieniu do instalacji, których eksploatację rozpoczęto po 7 stycznia 2014 r. 220 mg/Nm3.
(2) W odniesieniu do instalacji, których eksploatację rozpoczęto po 7 stycznia 2014 r. 165 mg/Nm3.
(3) Dla kotłów FBC, których eksploatację rozpoczęto po 7 stycznia 2014 r. oraz kotłów PC opalanych węglem kamiennym – 150 mg/Nm3.
(4) W odniesieniu do kotłów FBC, których eksploatację rozpoczęto po 7 stycznia 2014 r. – 165 mg/Nm3; w odniesieniu do kotłów PC wykorzystujących węgiel kamienny, których eksploatację rozpoczęto po 7 stycznia 2014 r. – 200 mg/Nm3.
(5) W odniesieniu do instalacji, których eksploatację rozpoczęto po 7 stycznia 2014 r. – 22 mg/Nm3.
(6) W odniesieniu do instalacji, których eksploatację rozpoczęto po 7 stycznia 2014 r. – 22 mg/Nm3.
(7) W odniesieniu do instalacji, których eksploatację rozpoczęto po 7 stycznia 2014 r. – 10 mg/Nm3.
(8) W odniesieniu do instalacji, których eksploatację rozpoczęto po 7 stycznia 2014 r. – 11 mg/Nm3.
(9) W odniesieniu do instalacji, których eksploatację rozpoczęto po 7 stycznia 2014 r. – 11 mg/Nm 3.  


Oprócz wprowadzenia surowszych standardów dla powyższych zanieczyszczeń, konkluzje BAT objęły także dodatkowe, dotąd nieobjęte substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).

Wpływ konkluzji BAT na już funkcjonujące instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego

Konkluzje BAT będą miały bezpośrednie przełożenie na polskie instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, gdyż muszą one spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik. W szczególności powodowane przez te instalacje emisje powinny się mieścić w granicach specjalnie określonego dla takich instalacji standardu emisyjnego nazwanego "granicznymi wielkościami emisyjnymi". Graniczne wielkości emisyjne są to najwyższe z określonych w konkluzjach BAT wielkości emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych dostępnych technik. Porównując graniczne wielkości emisyjne z wymaganiami emisyjnymi zapisanymi w krajowych aktach prawnych niezbędne jest odnoszenie ich do tych samych warunków referencyjnych i tych samych okresów uśredniania. Czynniki takie jak zawartość tlenu w spalinach czy ich wilgotność mają oczywisty wpływ na prezentację wyników pomiarów.

W odniesieniu do instalacji już funkcjonujących, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego dokona analizy jego warunków nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym UE. W przypadku, gdy analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ przekaże prowadzącemu instalację informację o konieczności dostosowania instalacji do wymagań określonych w tych konkluzjach oraz wezwie prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy. W decyzji o zmianie pozwolenia określa się termin na dostosowanie - jednakże nie może on być dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym UE.

Oznacza to, że duże zakłady dostaną tylko 4 lata na modernizację w celu dostosowania się do konkluzji BAT. Realizacja tego zadania w tak krótkim czasie może okazać się dużym wyzwaniem. Podnoszone są nawet głosy, że taki okres dostosowawczy jest zbyt krótki i może to zagrozić bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej w Polsce. Pewnym ratunkiem dla instalacji mogą okazać się odstępstwa od konkluzji BAT, które prowadzący instalacje mogą uzyskać po spełnieniu pewnych warunków.

Odstępstwa od konkluzji BAT

Dyrektywa IED, a w ślad za nią krajowe przepisy, przewidują czasowe odstępstwa od dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych określonych na podstawie konkluzji BAT. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie jest to odstępstwo od wszystkich wymagań konkluzji BAT, więc nie dotyczy np. zasad prowadzenia monitoringu.

Odstępstwo może zostać udzielone z uwagi na nieproporcjonalnie wysokie koszty dostosowania instalacji do granicznych wielkości emisyjnych w stosunku do korzyści dla środowiska. W analizie poprzedzającej udzielenie odstępstwa należy wziąć pod uwagę położenie geograficzne, lokalne warunki środowiskowe, charakterystykę techniczną instalacji lub inne czynniki mające wpływ na funkcjonowanie instalacji i środowisko jako całość. Kryteria te oznaczają, że prowadzący instalację występujący o udzielenie odstępstwa, będzie musiał wykazać, że jego instalacja odbiega od modelowych instalacji, w oparciu o które formułowano konkluzje BAT (well performing plants) i koszty jej dostosowania do konkluzji BAT są nieproporcjonalne w stosunku do korzyści dla środowiska.

Odstępstwo będzie polegało na wydłużeniu okresu na dostosowanie się do ostrzejszych granicznych wielkości emisji ponad ustawowy limit 4 lat. Późniejszy termin dostosowania instalacji do nowych wymagań będzie określany przez organ w decyzji o zmianie pozwolenia zintegrowanego.

W jaki sposób można ubiegać się o odstępstwo? We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego trzeba będzie wykazać spełnienie przesłanki nieproporcjonalnie wysokich kosztów dostosowania instalacji do granicznych wielkości emisji wynikających z konkluzji BAT wskazując na odpowiednie kryteria. Kluczowe w tym zakresie okaże się porównanie wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia, aby instalacja mogła osiągnąć graniczne wielkości emisyjne z korzyściami dla środowiska, które to porównanie powinno zostać przedstawione organowi przez operatora instalacji. Od siły argumentów powołanych we wniosku zależeć będzie, czy organ uzna przesłanki do udzielenia odstępstwa za spełnione. Organ będzie zobowiązany do oceny, czy dany przypadek można uznać za szczególny i zasługujący na odstępstwo, zaś uzasadnienie takiej oceny powinno znaleźć się w treści wydanego przez organ pozwolenia.

Podsumowanie

Przyjęte pod koniec kwietnia konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania wprowadzają ostrzejsze standardy emisyjne dla niektórych zanieczyszczeń oraz obejmują standardami nowe zanieczyszczenia. Dokument zostanie teraz przetłumaczony i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE.

Na dostosowanie się do nowych wymogów zakłady LCP będą miały cztery lata. Wg analiz zamówionych przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie dostosowanie się do konkluzji BAT to wydatek rzędu 10 mld zł, przy czym należy zauważyć, że spółki energetyczne poniosły już wysokie wydatki na dostosowanie się do standardów, które obowiązują od 2016 r. Wcześniej resort środowiska wskazywał na 12,2 mld zł. Podnoszone są także głosy, że w tak krótkim okresie nie jest możliwe dostosowanie dużych zakładów do konkluzji BAT, co w konsekwencji może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu w Polsce.

W kontekście ostrzejszych wymogów emisyjnych istotne znaczenie będzie odgrywała możliwość uzyskania odstępstwa od dotrzymywania granicznych wielkości emisyjnych z konkluzji BAT. Uzyskanie takiego odstępstwa będzie wymagało od prowadzącego instalację odpowiedniego przygotowania wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
CMS

Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - największej europejskiej sieci firm prawniczych. Zatrudnia 140 prawników w Warszawie, 2400 prawników w 53 biurach w 27 krajach w Europie. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego, to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, transakcje, spory i arbitraż, nieruchomości i budownictwo.

KOMENTARZE ( 1 )


Autor: zielony przeciw zielonym 18.05.2017r. 18:22
Kto nas będzie ogrzewał ? Indywidualne smoluchy nie spełniające żadnych norm, lub bez wymogu wymiany ? Jaki jest sens... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE