ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - próba komentarza i oceny wybranych przepisów
10.07.2017r. 09:43

Piotr Ciołkowski, radca prawny
Kinga Makuch
Jakub Sasin
W dniu 28 czerwca 2017 roku, po niespełna czterech tygodniach od prezentacji założeń nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii ("Ustawa OZE") oraz niektórych innych ustaw na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, został opublikowany projekt ustawy o zmianie Ustawy OZE oraz niektórych innych ustaw ("Projekt Nowelizacji"). Projekt Nowelizacji wprowadza zmiany zarówno w Ustawie OZE, jak i w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ("Ustawa odległościowa") oraz w ustawie prawo budowlane ("Prawo budowlane").

ZMIANY W KOSZYKACH TECHNOLOGICZNYCH

Przede wszystkim, Projekt Nowelizacji wprowadza zmianę w zakresie grup technologicznych instalacji, które będą mogły uczestniczyć w aukcji. Należy zwrócić uwagę, że art. 73 ust. 3a Ustawy OZE określający koszyki (grupy) technologiczne, tak aby możliwe było bardziej efektywne kształtowanie miksu OZE, został dodany ustawą z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W Projekcie Nowelizacji wskazanych zostało 6 koszyków aukcyjnych. Z koszyków aukcyjnych usunięto zarówno klastry jak i spółdzielnie energetyczne. W Projekcie

Nowelizacji proponuje się, aby aukcje zostały przeprowadzone odrębnie dla koszyków obejmujących następujące instalacje:
  1. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii biogaz inny niż rolniczy, biomasę, biopłyny;

  2. instalacje termicznego przekształcania odpadów;

  3. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii hydroenergię, energię geotermalną oraz energię wiatru na morzu;

  4. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii biogaz rolniczy;

  5. instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii energię wiatru na lądzie, energię promieniowania słonecznego;

  6. hybrydowe instalacje OZE.


ZOBOWIĄZANIE DO WYTWORZENIA ENERGII

Ponadto, zgodnie z Projektem Nowelizacji zmieniono zakres zobowiązania wytwórcy stanowiącego część oferty przedkładanej w trakcie aukcji. Wskazano, iż nie będzie to zobowiązanie jedynie do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej po dniu przeprowadzenia aukcji, lecz zobowiązanie do "wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży". Przede wszystkim jednak dokonano modyfikacji terminów na wykonanie przedmiotowego zobowiązania. W obecnym brzmieniu Ustawy OZE przewidziany termin 48 miesięcy od dnia zakończenia aukcji dotyczy, co do zasady, wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii. Wyjątkiem są instalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego, dla których przewidziano 24 miesiące oraz morskie farmy wiatrowe (72 miesiące). Zgodnie z Projektem Nowelizacji, bez zmian pozostanie jedynie termin 72 miesięcy dla morskich farm wiatrowych, z zastrzeżeniem, że dotyczy on instalacji wykorzystujących "wyłącznie" energię wiatru na morzu (podobne doprecyzowanie dotyczy również pozostałych rodzajów instalacji). Zaproponowano natomiast skrócenie ogólnego terminu dotyczącego instalacji odnawialnego źródła energii z 48 miesięcy na 36 miesięcy, a także terminu dotyczącego instalacji wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego z 24 miesięcy na 18 miesięcy. Największą zmianą jest wprowadzenie osobnego terminu dla instalacji wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie - 24 miesiące. Są to istotne zmiany w stosunku do dotychczasowych zasad i mogą znacząco wpłynąć na działania inwestorów zmierzające do wybudowania instalacji odnawialnego źródła energii , z uwagi na to, iż zobowiązanie dotyczy w pełni komercyjnego procesu wytwarzania energii, którego potwierdzeniem jest sprzedaż wytworzonej energii w ramach umowy sprzedaży, a nie jak w obecnym brzmieniu jedynie jej wytworzenia

HARMONOGRAM SPRZEDAŻY ENERGII Z OZE

Kolejną zmianą w Projekcie Nowelizacji jest propozycja wprowadzenia 3-letniego harmonogramu sprzedaży energii. Zgodnie z nowymi założeniami, minister właściwy do spraw energii opublikuje do dnia 31 października każdego roku "Harmonogram sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii". Ma on na celu określenie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii planowanej do sprzedaży w drodze aukcji w trzech kolejnych latach kalendarzowych. O ile sam pomysł wprowadzenia harmonogramu należy ocenić pozytywnie, jako zwiększającego przewidywalność działań ze strony ministerstwa na najbliższe 3 lata, istnieją poważne wątpliwości co do mocy wiążącej takiego dokumentu . Ponadto, przepis ten odnosi się jedynie do maksymalnej planowanej ilości i wartości energii, bez równoczesnego wskazywania minimalnych wartości, co stanowi jego poważną wadę.

ZBYCIE INSTALACJI
W Projekcie Nowelizacji dodany został także artykuł 83a Ustawy OZE, którego treść może być pewnym zaskoczeniem, gdyż w prezentowanych na początku czerwca założeniach do projektu nie pojawiła się żadna informacja na temat proponowanego rozwiązania. Brak szczegółowej argumentacji także w uzasadnieniu do projektu nie ułatwia poznania intencji projektodawcy. Omawiany dodany przepis reguluje sytuację przejścia praw i obowiązków wynikających z aukcji w przypadku zbycia instalacji. "W przypadku potrzeby zbycia instalacji" potrzebna jest zgoda Prezesa URE. Co warto podkreślić, zgoda dotyczy przejścia praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji, a nie odnosi się do zbycia samej instalacji. Przepis nie odnosi się do zbycia udziałów w spółce, której własnością jest instalacja. Prezes URE odmawia wyrażenia zgody, jeżeli nabywca instalacji nie spełni warunków formalnych wytwarzania energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii oraz jeżeli zachodzi uzasadnione ryzyko braku realizacji obowiązków wynikających z aukcji przez nabywcę. Szczególnie ta druga przesłanka jest bardzo ogólna i zostawia za dużą dyskrecję Prezesowi URE.

Prezes URE może zażądać od wytwórcy przedstawienia wszystkich dokumentów mogących mieć wpływ na ocenę ww. warunków. Nie jest jasne, czy termin "wytwórca" odnosi się do nabywcy czy też zbywcy instalacji. Wykładnia celowościowa wskazywałaby, iż dokumenty te powinien przedstawić nabywca, jednakże z drugiej strony, wytwórcą jest podmiot zbywający instalację. Odmowa wyrażenia zgody, a także wydanie zgody, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przysługuje zażalenie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Konsekwencją odmowy wyrażenia zgody jest sytuacja, w której w przypadku braku dodatkowych postanowień w umowie pomiędzy nabywcą a zbywcą instalacja przechodzi na nabywcę, natomiast prawa i obowiązki pozostają przy zbywcy instalacji.

W przypadku wyrażenia zgody na zbycie instalacji, prawa i obowiązki przechodzą na nabywcę. Jednakże zbywca odpowiada solidarnie za uchybienia obowiązkom powstałe w terminie 2 lat od zbycia instalacji. Ustawa nie precyzuje o jakiego rodzaju obowiązki oraz uchybienia chodzi, niemniej jednak skoro zgoda Prezesa URE dotyczy "praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji", obowiązki te należy interpretować jedynie w zakresie tej aukcji, m.in. zobowiązanie do wytworzenia energii. Tak więc pomimo pozytywnej decyzji Prezesa URE w zakresie oceny wyżej wymienionych przesłanek zbywca, w dalszym ciągu będzie ponosił odpowiedzialność w trakcie ww. okresu.

DOPUSZCZENIE DO AUKCJI

Niezależnie od powyższego, zgodnie z Projektem Nowelizacji skróceniu uległa lista dokumentów, które musi załączyć wytwórca do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Także i w tym przypadku uzasadnienie nie prezentuje niestety szczegółowej argumentacji.

W Projekcie Nowelizacji usunięto obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danej instalacji. Zabieg taki wydaje się uzasadniony wobec pozostawienia obowiązku przedstawienia prawomocnego pozwolenia na budowę, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów Prawa budowlanego. Na etapie wydawania pozwolenia na budowę organ zobowiązany jest do sprawdzenia, czy lokalizacja danej instalacji jest dopuszczalna w świetle obowiązujących przepisów. W rezultacie prawomocne pozwolenie na budowę powinno być gwarantem tego, że etap administracyjny dotyczący lokalizowania inwestycji został przeprowadzony zgodnie z prawem. Analogicznym argumentem można się posłużyć wobec usunięcia wymogu dołączenia prawomocnej decyzji środowiskowej w przypadku morskich farm wiatrowych. Wydanie decyzji środowiskowej jest etapem poprzedzającym wydanie pozwolenia na budowę, a zatem także w tym wypadku prawomocne pozwolenie na budowę oznacza, iż organ, który je wydał, sprawdził jego zgodność z wymaganiami decyzji środowiskowej. Zmiana ta nie poprawia jednak sytuacji morskich projektów wiatrowych. W dalszym ciągu podmiot zainteresowany realizacją morskich projektów wiatrowych, żeby przystąpić do aukcji, z uwagi na specyfikę tych projektów, musi zainwestować znacznie więcej środków finansowych oraz czasu niż w przypadku projektów lądowych. Pozytywną zmianą dla tego rodzaju instalacji byłoby z pewnością utrzymanie obowiązku przedstawienia prawomocnej decyzji środowiskowej przy jednoczesnym zrezygnowaniu z obowiązku przedstawienia prawomocnego pozwolenia na budowę.

ZMIANY W OPODATKOWANIU ELEKTROWNI WIATROWYCH

Z kolei w odniesieniu do proponowanych zmian wprowadzonych w Ustawie odległościowej należałoby przede wszystkim pozytywnie ocenić zmiany w zdefiniowaniu pojęcia, jakim jest elektrownia wiatrowa (oraz zmiany wynikające z dostosowania definicji w Prawie budowlanym). W ciągu niespełna roku od wejścia w życie Ustawy odległościowej (16 lipca 2017 roku) wątpliwości interpretacyjne związane z wprowadzeniem w Ustawie odległościowej definicji "elektrowni wiatrowej" oraz w konsekwencji powstanie wątpliwości związanych z obliczaniem podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych były przedmiotem intensywnych rozważań doktryny i orzecznictwa sądów administracyjnych. Zmiany w Ustawie odległościowej umożliwiały (oraz umożliwiają do dnia wejścia w życie Projektu Nowelizacji) uznanie elektrowni wiatrowej w całości jako budowlę, co zostało potwierdzone również w orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych. Jednakże Projekt Nowelizacji, po niespełna rocznym okresie od wejścia w życie Ustawy odległościowej, przesądza powrót do uznania jedynie części budowlanych elektrowni wiatrowych za podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a nie całości elektrowni wiatrowej jako budowli. Należy z pewnością pozytywnie ocenić intencje projektodawcy, który dostosowuje zapisy prawne do wiodącej wcześniej przez lata wykładni w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych.

PODSUMOWANIE

Projekt Nowelizacji należy przyjąć z umiarkowanym optymizmem. Oprócz kilku istotnych kwestii nie został rozwiązany problem nadpodaży świadectw pochodzenia. W odniesieniu do Ustawy odległościowej należy również wskazać, że minimalne wymogi odległościowe zostały jedynie częściowo zmienione. Pozostawiono konieczność zachowania minimalnej odległości równej lub większej od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej (tzw. "10H") od budynków mieszkalnych, w której mogą być lokalizowane elektrownie wiatrowe, równocześnie znosząc zakaz zachowania minimalnej odległości w odniesieniu do budynków, w okolicy których zostały już zbudowane elektrownie wiatrowe. W odniesieniu do budynków mieszkalnych minimalną odległość będą wyznaczać dopuszczalne poziomy hałasu wyznaczane przez przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Projekt Nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, a wyrażenie stanowisk zakończy się w dniu 14 lipca 2017 roku. Projektowane zmiany, po zakończeniu całej procedury legislacyjnej, miałyby wejść w życie, z kilkoma wyjątkami, w dniu 1 września 2017 roku.
Kancelaria CMS

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - największej europejskiej sieci firm prawniczych. Zatrudnia 140 prawników w Warszawie, 2400 prawników w 53 biurach w 27 krajach w Europie. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego, to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, transakcje, spory i arbitraż, nieruchomości i budownictwo.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE