ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Nowe zasady gospodarowania odpadami w energetyce
09.07.2018r. 17:34

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Karol Jaworecki, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS

Podczas zakończonego w dniu 5 lipca 2018 r. posiedzenia, Sejm przyjął pakiet rozwiązań legislacyjnych, które mają stanowić odpowiedź na nadużycia w branży odpadowej zwłaszcza w zakresie podpaleń składowisk odpadów oraz nielegalnego magazynowania i składowania odpadów. Znowelizowane zostały między innymi przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Niestety nowe rozwiązania dotkną również branże wolne od dostrzeżonych przez ustawodawcę nadużyć, a w szczególności sektor energetyczny.

Obowiązek ustanawiania zabezpieczeń roszczeń

W dotychczasowym stanie prawnym obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w zakresie gospodarki odpadami spoczywał jedynie na prowadzących składowiska odpadów. Teraz obowiązek ten zostanie rozciągnięty na większość posiadaczy odpadów, w tym zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zabezpieczenie roszczeń ma zapewnić środki na usunięcie odpadów oraz szkód w środowisku, na wypadek, gdyby koszty z tym związane nie zostały pokryte przez posiadacza odpadów. Może ono przyjąć formę depozytu, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo polisy ubezpieczeniowej. Zasadniczo działalność dotycząca zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów będzie możliwa tylko po ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń.

W praktyce nowe rozwiązania oznaczają, że do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń zobowiązani będą również operatorzy obiektów energetycznego spalania, które wytwarzają m. in. odpady paleniskowe. Wysokość kwoty zabezpieczenia roszczeń uzależniona będzie od największej możliwej do magazynowania w instalacji masy odpadów oraz stawki zabezpieczenia roszczeń, która zostanie ustalona w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Koszty ustanowienia zabezpieczeń roszczeń mogą stanowić poważne obciążenie finansowe dla operatorów instalacji spalania, które posiadają duże powierzchnie magazynowania odpadów. Na dodatek nowe obciążenia finansowe zostaną nałożone na branżę energetyczną w newralgicznym okresie, kiedy wielu operatorów prowadzi inwestycje związane z dostosowaniem instalacji do Konkluzji BAT dla LCP.

Operatorzy instalacji, którzy już obecnie złożyli wnioski o aktualizację pozwoleń zintegrowanych i dostosowanie ich do wymogów Konkluzji BAT dla LCP, zmuszeni będą złożyć kolejne wnioski o zmianę tych decyzji. Znowelizowane przepisy przewidują obowiązek dostosowania pozwoleń zintegrowanych do nowych regulacji odpadowych - wniosek trzeba będzie złożyć w ciągu 1 roku od wejścia w życie nowelizacji. Sankcją za niedopełnienie tego obowiązku będzie wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarowania odpadami.

Ograniczenia w zakresie czasu i sposobu magazynowania odpadów

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, maksymalny czas magazynowania odpadów wynosić będzie - zamiast dotychczasowych 3 lat - jedynie 1 rok. Nowe uregulowanie oznacza, że operatorzy obiektów energetycznego spalania zobowiązani zostaną do znacznie częstszego usuwania odpadów z miejsc ich magazynowania. Z pewnością stan taki przyczyni się do podwyższenia kosztów bieżącej działalności. Chodzi przede wszystkim o konieczność reorganizacji procesu usuwania odpadów z terenu instalacji, ale także o rozpisanie nowych postępowań przetargowych, które pozwolą na wyłonienie odbiorców odpadów z obiektów energetycznych oraz firm, które zajmują się transportem tego typu odpadów. Coroczny odbiór mniejszej ilości odpadów to nie tylko większy koszt, ale i problem natury technologicznej. Część odpadów z sektora energetycznego wymaga dłuższego niż 1 rok magazynowania, a to w celu zapewnienia tym odpadom odpowiednich parametrów - jak wilgotności - dla dalszego ich zagospodarowania. Po wejściu w życie nowych przepisów operatorzy instalacji staną przed wyzwaniem zapewnienia w krótszym terminie odpowiednich parametrów tym odpadom, które dotychczas można było magazynować i poddawać procesom technologicznym przez 3 lata. Jeżeli parametrów tych osiągnąć się nie uda, nie można wykluczyć, że ich odbiorca zażąda wyższych opłat za odbiór odpadów.

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizacji, w niektórych przypadkach operatorzy instalacji nie będą mogli wykorzystać 3-letniego okresu magazynowania odpadów, do którego nabyli prawo przed zmianą przepisów. Dotyczyć to będzie tych sytuacji, gdy do zakończenia rozpoczętego okresu magazynowania odpadów pozostało więcej niż 1 rok. Wówczas należy stosować nowy jednoroczny termin magazynowania odpadów.

W nowym stanie prawnym maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które będzie można magazynować w tym samym czasie, nie będzie mogła przekroczyć połowy masy odpadów, które ich posiadacz ma prawo magazynować w okresie roku na podstawie właściwej decyzji. Konsekwencją przyjętego uregulowania będzie brak możliwości wykorzystania pełnej powierzchni magazynowej przez posiadacza odpadów, gdyż co najmniej połowa tej powierzchni będzie musiała pozostać wolna. Stan taki zmusi operatorów instalacji albo do ograniczenia masy magazynowanych odpadów, albo do częstszego ich usuwania z miejsc magazynowania. Oba rozwiązania wiązać się będą z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi instalacji.

W końcu wprowadzono możliwość odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, gdy dla terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Biorąc pod uwagę, że wiele obiektów działa na terenach o nieregulowanym stanie prawnym, ten wymóg może być problematyczny. Podobnie jak konieczność posiadania tytułu do gruntu w postaci własności, użytkowania wieczystego, użytkowania lub dzierżawy - jednak tu ustawodawca ostatecznie przewidział dość szeroki katalog praw do gruntu.

Od kiedy nowe wymogi obejmą istniejące instalacje?

W przepisach przejściowych nowelizacji przewidziano, że posiadacze odpadów, którzy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów uzyskali decyzje zezwalające na gospodarowanie odpadami, zobowiązani będą do wystąpienia w ciągu 12 miesięcy z wnioskiem o ich zmianę. Dotyczyć to będzie zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów Zmiany w decyzjach mają je dostosować do nowych przepisów. Sankcją za brak złożenia wniosku w terminie będzie wygaśnięcie decyzji. Podobnie w przypadku podmiotów prowadzących instalacje, którzy posiadają pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, niezbędne będzie wystąpienie w ciągu 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy z wnioskiem o dostosowanie decyzji do wymogów nowych przepisów. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie, pozwolenie zintegrowane wygaśnie w części obejmującej gospodarowanie odpadami.

Brak ograniczeń dla kontroli przeprowadzanych wobec podmiotów gospodarujących odpadami

W zakresie, w jakim inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzać będą kontrole dotyczące gospodarowania odpadami, wyłączone zostaną gwarancje dla przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Oznacza to m.in., że operatorzy obiektów energetycznego spalania nie zostaną powiadomieni o kontroli, brak będzie obowiązku zapewnienia ich obecności albo obecności ich przedstawicieli w trakcie kontroli, a także nie będą obowiązywać przepisy ograniczające czas trwania kontroli. Jedyną przesłanką, od której uzależniona zostanie możliwość wyłączenia omawianych gwarancji, jest prowadzenie kontroli instalacji w odniesieniu do gospodarki odpadami. W praktyce inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska będą mieli szerokie kompetencje - włącznie z możliwością przeprowadzenia kontroli poza godzinami pracy instalacji - a możliwość skorzystania z procedur chroniących przedsiębiorców, takich jak sprzeciw lub skarga na przewlekłe prowadzenie kontroli, zostanie wyłączone.

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska może nakazać natychmiastowe wstrzymanie działalności

W toku kontroli prowadzonych przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska możliwe będzie wydanie decyzji o wstrzymaniu działalności, jeżeli kontrolujący uzna, że wywołuje ona choćby pośrednie zagrożenie. Decyzja z urzędu opatrywana będzie rygorem natychmiastowej wykonalności. Kontrolowany podmiot nawet przed sądem administracyjnym nie będzie mógł wnosić o wstrzymanie wykonania tego rozstrzygnięcia i orzeczenia przez sąd, że do czasu rozpatrzenia skargi na decyzję inspektora, działalność może być nadal prowadzona. Konstrukcja ta rodzi istotne ryzyko dla operatorów obiektów energetycznego spalania. Wstrzymanie działalności tych podmiotów, choćby nawet w części, powodować może negatywne konsekwencje dla całego systemu elektroenergetycznego i wymagać będzie podejmowania doraźnych środków zaradczych przez operatora sieci elektroenergetycznej.

Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła prowadzić działania operacyjne

W wypadkach, gdy organy Inspekcji Ochrony Środowiska nabiorą uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nowe przepisy upoważniają je do podjęcia działań operacyjnych. Chodzi m. in. o możliwość obserwowania i rejestrowania obrazu i dźwięku, w tym przy pomocy urządzeń satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, a także o gromadzenie i zabezpieczanie dowodów, legitymowanie i przesłuchiwanie osób, przeprowadzanie oględzin oraz zatrzymywanie pojazdów. Bezzałogowe statki powietrzne będą mogły być wykorzystywane ponadto w toku zwykłej kontroli, bez wiedzy i zgody operatora instalacji, a nawet bez obowiązku okazania legitymacji służbowej przez inspektora. Zebrane dane Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła przekazywać innym organom państwowym albo wykorzystywać w postępowaniach karnych i wykroczeniowych, w których przysługiwać jej będą uprawnienia oskarżycielskie, a także w postępowaniach administracyjnych.

Co dalej?

Znowelizowane przepisy przewidują szereg nowych obowiązków operatorów obiektów energetycznego spalania, a także restrykcje w zakresie prowadzonej przez nich działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Oba projekty nowelizacji zostały przekazane do Senatu, który rozpatrzy je na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 10 i 11 lipca 2018 r. W zasadniczej części znowelizowane przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Istotne jest, aby z wyprzedzeniem rozpocząć przygotowania do wdrożenia przyjętych przez Sejm przepisów, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia roszczeń oraz krótszego okresu magazynowania odpadów. Nowelizacja przewiduje okresy dostosowawcze do nowych rozwiązań, jednakże dla części podmiotów z branży energetycznej ich dotrzymanie może okazać się problematyczne.
CMS
Zobacz także:

Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

KOMENTARZE ( 3 )


Autor: Andrzej 55 10.07.2018r. 09:03
No, tak...karać, grozić, zamykać... A może by Pan Ustawodawca et Consortes pomysleli o uproszczeniu przepisów w... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Anna W. 11.07.2018r. 09:08
jak na osoby zajmujące się ochroną środowiska, to autorzy prezentują mnóstwo biadolenia i straszenia - ale ani jednej... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 11-07-2018r. 14:46 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE