ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Zmiany regulacji działalności górniczej
20.08.2018r. 12:59

W dniu 14 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (PGiG) i niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 29 sierpnia 2018 r. Wśród dokonywanych zmian wskazać można zwłaszcza dwie zasadnicze grupy: uproszczenie niektórych procedur związanych ze złożami węglowodorów oraz wprowadzenie ułatwień dotyczących przedłużania koncesji węglowych.

Ułatwienia dla węglowodorów

Jeśli chodzi o pierwszą grupę wprowadzanych zmian, wydają się one być efektem zarówno doświadczeń w dotychczasowym stosowaniu PGiG, jak i głosów płynących z rynku. Poprzednie zmiany odnoszące się do złóż węglowodorów były również odpowiedzią na wzrost zainteresowania polskimi złożami węglowodorów niekonwencjonalnych. W jego kulminacyjnym momencie obowiązywało ponad sto koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż tak zwanego gazu łupkowego, wydanych dla polskich i zagranicznych inwestorów. W ramach nowelizacji PGiG, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., do PGiG dodano Rozdział 3, który precyzował kwestie związane z procedurą przetargową czy próbował przenieść na grunt polskiego prawa znaną z innych jurysdykcji praktykę zawierania umów o współpracy górniczej (Joint Operations Agreements). Niektóre z wprowadzonych rozwiązań były wówczas krytykowane, jako nadmiernie ingerujące w relacje między przedsiębiorcami czy tworzące zbędne bariery administracyjne. Toteż chociaż zainteresowanie złożami węglowodorów niekonwencjonalnych w Polsce jest obecnie dużo mniejsze, kierunek obecnie wprowadzanych zmian w tym zakresie należy ocenić pozytywnie.

Wśród propozycji, na które warto zwrócić uwagę, jest między innymi przywrócenie procedury open door dla koncesji węglowodorowych. Procedura ta zakłada, że inicjatorem postępowania o przyznanie koncesji może być nie tylko państwo (w ramach publikowania informacji o obszarach przewidzianych do przetargu), ale także każdy zainteresowany podmiot.

Zmiany dotyczyć mają również konstrukcji wspomnianych umów o współpracy górniczej. Ten instrument pozwala łączyć zasoby i doświadczenie kilku podmiotom zainteresowanym jednym obszarem koncesyjnym oraz uzgadniać podział kosztów i zysków w projekcie. W praktyce jeden z podmiotów wyznaczany jest operatorem i reprezentuje współpracujące podmioty na zewnątrz oraz kieruje prowadzonymi pracami. Wobec faktu, że adresatem koncesji górniczej mógł być tylko jeden podmiot, przeniesienie tej konstrukcji na grunt polskiego prawa napotykało w przeszłości na trudności (w praktyce rozwiązywane udziałem w użytkowaniu górniczym). Wprowadzając wspomniany Rozdział 3 do PGiG ustawodawca dopuścił możliwość występowania w przetargu koncesyjnym kilku podmiotów, jednak jednocześnie ustalił, że udział operatora musi być większy niż 50%. Szczegółowe próby regulowania relacji między inwestorami postrzegano jako nadmierną ingerencję w swobodę kontraktowania stron. Dobrze więc, że obecnie rezygnuje się z ustawowego określania udziału operatora w kosztach i zyskach.

Kolejna ważna zmiana to uchylenie w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż obowiązku ustanawiania zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków koncesji oraz finansowania likwidacji wyrobisk górniczych w fazie poszukiwania i rozpoznawania. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu nowelizacji, narzędzie to nie tylko nie okazało się skuteczne, ale demotywowało inwestorów, którzy rezygnowali ze zwiększania zakresu prac.

Ważne zmiany dotyczyć też mają przedłużania poszczególnych faz działalności. Przedłużenie fazy poszukiwania i rozpoznawania nie będzie już ograniczone do dwóch lat. Czas, na jaki etap ten mógłby zostać przedłużony zależeć ma od warunków geologicznych i racjonalnej gospodarki złożem. Inaczej niż dotychczas, przedłużenie tej fazy nie będzie jednak automatycznie skutkować przedłużeniem okresu obowiązywania koncesji. Podobnie w przypadku fazy wydobywania zaproponowano rezygnację z pięcioletniego limitu, na rzecz możliwości przedłużania tej fazy na czas niezbędny dla zakończenia wydobywania węglowodorów ze złoża. Odwoływanie się każdorazowo do zasady racjonalnej gospodarki złożem wydaje się być jak najbardziej zasadne. Dla uniknięcia wątpliwości dodano też, że z wnioskiem o wydłużenie tej fazy należy złożyć wniosek o zmianę decyzji inwestycyjnej. Chociaż w ustawie nie wskazano tego wprost wydaje się, że takie przedłużenie mogłoby mieć miejsce więcej niż jeden raz.

Również zasadą racjonalnej gospodarki złożami kopalin, a także koniecznością zapewnienia spójności systemu koncesjonowania uzasadniono wprowadzony obowiązek uzgodnienia wydawanej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także wydawanej decyzji inwestycyjnej z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin (to jest obecnie ministrem energii, któremu ten dział administracji rządowej podlega).

Przedłużanie koncesji węglowych

Inny istotny element wprowadzanych zmian dotyczy przepisów przejściowych i końcowych PGiG. Nowelizacja dodaje do art. 205 (dotyczącego koncesji udzielonych przed wejściem w życie ustawy PGiG) nowy przepis, zgodnie z którym, zmiana koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (a także siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową), jeżeli dotyczy wyłącznie wydłużenia terminu jej obowiązywania i jest uzasadniona racjonalną gospodarką złożem, wymagać ma jedynie opinii (a nie, jak dotychczas mającego wiążący charakter uzgodnienia) właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Proponowana zmiana ma uprościć proces przedłużania koncesji na wydobywanie węgla. Z przedstawionej w uzasadnieniu projektu nowelizacji analizy wynika bowiem, że do końca 2020 roku wygaśnie szereg koncesji na wydobywanie węgla udzielonych przede wszystkim w latach 1993-94. Dalsza eksploatacja niezczerpanych złóż wymaga przedłużenia tych koncesji. Ich zmiana, bez względu na zakres, co do zasady odbywa się jednak w tym samym trybie, co ich udzielenie. Ponieważ jest to czasochłonny proces, nowelizacja ma uprościć procedurę w odniesieniu do sytuacji, gdy zmiana dotyczyć ma jedynie przedłużenia okresu obowiązywania koncesji, o ile jest ona uzasadniona racjonalną gospodarką złożem, a jednocześnie nie zmienia przestrzeni objętej eksploatacją. W uzasadnieniu wskazano również na znaczenie tej zmiany dla bezpieczeństwa energetycznego państwa (wobec znacznego udziału węgla w produkcji energii).

Patrząc z szerszej perspektywy zmiana ta jest także refleksem sporu pomiędzy zasadą racjonalnej gospodarki złożami kopalin, a zasadą władztwa planistycznego gminy. Jest to bez wątpienia kwestia, która powinna stać się przedmiotem szerszej refleksji w ramach polityki surowcowej państwa.
W projekcie zaproponowano również zmiany do ustawy z dnia 3 października 2008 r. (ze zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którymi zmiana polegająca na jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego (oraz węgla brunatnego, o ile przedłużenie następuje na okres nie dłuższy niż 6 lat, a także siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową), w przypadku, gdy wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz nie wymaga rozszerzenia zakresu koncesji, zwolnione będzie z wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Możliwość przedłużenia koncesji bez spełnienia tego wymogu ma być jednak jednorazowa i dotyczyć istniejących już przedsięwzięć górniczych. Uzasadnienie projektu podejmuje też w tym zakresie próbę zdefiniowania racjonalnej gospodarki złożem, która według jego autorów oznaczać ma minimalizację strat w zasobach środowiska poprzez wykorzystanie całości nieodnawialnych zasobów.
dr Grzegorz J. Wąsiewski, radca prawny, Kancelaria BSJP

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE