ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Kolejne zmiany w Nowym Prawie wodnym
17.09.2018r. 15:03

Agnieszka Skorupińska, adwokat, lider zespołu prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Wojciech Szopiński, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
5 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została kolejna nowelizacja "nowego" Prawa wodnego czyli ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza wiele zmian przepisów. Większość z nich ma charakter doprecyzowujący, w związku z wątpliwościami i problemami praktycznych zaobserwowanymi po ponad pół roku od dnia wejścia w Ustawy w życie. Jednak pojawia się też kilka zupełnie nowych rozwiązań. Poniżej omawiamy najważniejsze ze zmian.

Oświadczenia jako podstawa ustalenia wysokości opłat zmiennych za usługi wodne

Bardzo istotną zmianą, oczekiwaną od kilku miesięcy, jest wprowadzenie obowiązku składania Wodom Polskim oraz wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast, oświadczenia o zakresie korzystania z usług wodnych. Celem tego mechanizmu jest uzupełnienie luki w dotychczasowym systemie w odniesieniu do sposobu wyliczania opłat zmiennych. Otóż zgodnie z Prawem wodnym docelowo opłaty zmienne mają być ustalane na podstawie odczytów z urządzeń pomiarowych. Jednak obowiązek stosowania urządzeń pomiarowych wejdzie w życie dopiero od dnia 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu zakres korzystania z usług wodnych w celu wyliczenia opłaty zmiennej miał być ustalany na podstawie treści pozwolenia albo pomiarów organów wykonywanych w trakcie kontroli. W praktyce przeprowadzane były kontrole zza biurka, w toku których podmioty korzystające z usług wodnych określały wielkość korzystania z usług wodnych. Nowelizacja niejako sankcjonuje ten stan i wprowadza właśnie obowiązek złożenia oświadczenia. Będzie ono składane przez podmiot korzystający z usług wodnych w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Pierwsze oświadczenia trzeba złożyć za pierwszy kwartał przypadający po dniu wejścia w życie nowelizacji. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy m.in. następujących rodzajów opłat zmiennych: za pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, za pobór wód do celów elektrowni wodnych, za pobór wód do celów zapewnienia funkcjonowania systemów chłodzenia elektrowni i elektrociepłowni, za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych, za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

O ile pozytywnie należy ocenić uregulowanie podstawy do obliczania opłaty zmiennej, to warto też zwrócić uwagę na problemy, jakie to rozwiązanie generuje. Powyższa konstrukcja powoduje, że to na podmiot korzystający z usług wodnych przeniesiona jest odpowiedzialność za ustalenie podstawy faktycznej obowiązku uiszczenia opłaty zmiennej. Z jednej strony zaletą takiego rozwiązania jest to, że podmiot korzystający z usług wodnych ma większą wiedzę na temat skali tego korzystania niż obecnie Wody Polskie. Z drugiej jednak strony w przypadku bardziej kontrowersyjnych opłat za usługi wodne oznacza to de facto obowiązek określenia przez sam podmiot korzystający ze środowiska, czy rzeczywiście (i jakim zakresie) powinien on płacić daną opłatę. Bardzo dobrym przykładem jest opłata za tzw. zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W tym przypadku sam przepis stwierdzający obowiązek uiszczenia opłaty jest wysoce skomplikowany, a w dodatku odwołuje się do szeregu pojęć, które w Prawie wodnym nie zostały zdefiniowane i mogą być rozumiane w różny sposób. W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi omawianego rodzaju opłat Wody Polskie wydały interpretację tych przepisów w marcu 2018 r. Zakres obowiązku ponoszenia opłat został w niej zinterpretowany szeroko i zdecydowanie profiskalnie. W takiej sytuacji same samorządy, które tę opłatę naliczają miały problem, skąd wziąć odpowiednie dane i komu tak naprawdę naliczyć opłatę. Tymczasem wraz z wprowadzaniem obowiązku składania oświadczeń obowiązek ustalenia tego, czy opłata się należy w ogóle zostaje przerzucony na przedsiębiorców.

Inne zmiany dotyczące opłat za usługi wodne

Nowelizacja wprowadza regułę zgodnie, z którą opłat za usługi wodne nie ponosi się, jeżeli jej wysokość nie przekracza 20 zł. Wówczas zobowiązanym podmiotom nie przekazuje się także informacji rocznych wydawanych co do zasady przez Wody Polskie dokumentów ustalających wysokość należnych opłat. Kwotę tę przyjęto za próg opłacalności prowadzenia postępowań w sprawie opłat. Jest to drobna zmiana, ale jednak ułatwiająca działalność wielu podmiotom. Warto jednak zwrócić uwagę na przepisy przejściowe w tym zakresie.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w zakresie kwestii proceduralnych dotyczących postępowań w sprawie opłat za usługi wodne. Ustawodawca zdecydował się bowiem wyłączyć w postępowaniach dotyczących reklamacji w zakresie opłat za usługi wodne ogólne przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, zobowiązujące organy administracji każdorazowo do umożliwienia stronie zapoznania się z zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji zmiana ma na celu przyspieszenie postępowania. Należy przy tym zauważyć, że taka zmiana prowadzi do dalszego osłabienia gwarancji procesowych podmiotów kwestionujących wysokość opłat. Postępowanie w sprawie opłat jest bowiem tylko jednoinstancyjne - od decyzji organów Wód Polskich wydawanej po rozpatrzeniu reklamacji nie przysługuje odwołanie ale od razu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dedykowane zmiany dla branży energetycznej

Nowelizacja wprowadza wyraźne zwolnienie od obowiązku ponoszenia opłaty stałej za pobór wody dla celów elektrowni wodnych. Opłata stała jest jednym z dwóch składników opłaty za pobór wody, obliczanym na podstawie maksymalnych wielkość poboru wskazanych w odpowiednim pozwoleniu wodnoprawnym. Wprawdzie brzmienie nowego Prawa wodnego dawało podstawy do twierdzenia, że opłata stała nie musi być uiszczana w przypadku poboru wody dla celów elektrowni wodnych, to jednak z uwagi na brak wyraźnego przepisu kwestia ta nie była dotąd jednoznaczna. Nowelizacja usuwa ten problem. Tym samym podmioty pobierające wodę dla celów elektrowni wodnych zasadniczo będą za pobór wód ponosić jedynie opłatę zmienną - drugi obok opłaty stałej składnik opłaty za pobór wody, obliczany stosownie do ilości wody pobranej. Jednocześnie podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne za pobór wód do celów elektrowni wodnych, będą musiały przekazywać Wodom Polskim deklaracje kwartalne o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w danym obiekcie energetyki wodnej.

Nowości dotyczące pozwoleń wodnoprawnych

Nowelizacja wydłuża maksymalny czas, na jaki mogą być wydane pozwolenia wodnoprawne z 20 do 30 lat. Z perspektywy działalności energetycznej i przemysłowej jest to pożądana zmiana zapewniająca większą stabilność w korzystaniu z zasobów wodnych.

Wprowadzono także dodatkową podstawę do przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych na inne podmioty. Zgodnie z nowym Prawem wodnym w dotychczasowym brzmieniu przechodzą one z mocy prawa na następcę prawnego zakładu, który uzyskał dane pozwolenie wodnoprawne. Z kolei w myśl nowelizacji, dodaje się oprócz tego możliwość przenoszenia pozwoleń wodnoprawnych w drodze decyzji wydawanej na wniosek, za zgodą strony, na której rzecz je wydano, na rzecz innego podmiotu, jeżeli ten podmiot przyjmuje wszystkie warunki określone w tym pozwoleniu wodnoprawnym. Jest to rozwiązanie funkcjonujące obecnie w obrocie w przepisach innych ustaw. Należy je ocenić jako bardzo korzystne z perspektywy potrzeb rynkowych.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w zakresie tzw. "promesy", czyli przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego. Takie przyrzeczenie jest wydawane w formie decyzji. Co do zasady, w okresie ważności przyrzeczenia właściwy organ nie może odmówić wydania pozwolenia wodnoprawnego. Wprowadzane nowelizacją zmiany polegają na dodaniu do Prawa Wodnego przepisów, które wprost wskazują że już od dnia złożenia wniosku o udzielenie przyrzeczenia, nie wydaje się pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu ani nie udziela się przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu w zakresie objętym tym wnioskiem. Co więcej, także w samym okresie obowiązywania danego przyrzeczenia (po jego wydaniu) nie wydaje się pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu ani nie udziela się przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego dla innego zakładu, w zakresie objętym udzielonym przyrzeczeniem. Są to istotne zmiany, które w praktyce będą prowadzić do wyłączenia składania "konkurencyjnych" (równoczesnych) wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (lub przyrzeczenia jego wydania) przez więcej niż jeden podmiot. Rodzi to jednak poważne ryzyko występowania z wnioskami o wydanie przyrzeczenia wyłącznie w celu blokowania" możliwości korzystania z zasobów wodnych przez inne podmioty.

Zmiany w innych ustawach
Nowelizacja zgodnie ze swoją nazwą wprowadza również zmiany w innych ustawach. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska m.in. naprawiono błąd ustawodawcy uniemożliwiający określenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w pozwoleniu zintegrowanym. Teraz taka możliwość ponownie znajdzie się w przepisach.

Wejście nowelizacji w życie i co dalej?
Wejście w życie nowych przepisów nastąpi zasadniczo 20 września 2018 r. Przepisy Prawa wodnego wprowadzone nowelizacją będą stosowane do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia nowelizacji w życie. Oznacza to, że opisywane zmiany mogą mieć to istotne znaczenie dla postępowań toczących się obecnie, dlatego warto już teraz zweryfikować je pod kątem znowelizowanych przepisów.
CMS

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE