ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Opublikowano kolejną wersję ustawy kogeneracyjnej. Nowy system wsparcia na Gwiazdkę?
27.11.2018r. 10:56

Piotr Ciołkowski, partner, radca prawny kancelarii CMS
Wojciech Szopiński, prawnik z zespołu energetycznego kancelarii CMS
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i wydaje się, że w takim brzmieniu zostanie on wkrótce skierowany do Sejmu. Dokument ustanawia ramy dla produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w nadchodzących latach. Obecny system wsparcia wygasa z końcem roku, a więc czasu na przyjęcie nowej ustawy jest niewiele i dalsze prace legislacyjne zapowiadają się intensywnie.

Najnowsza wersja Projektu została zamieszczona na stronach Rządowego Centrum Legislacji 21 listopada tego roku. Stanowi ona modyfikację tekstu ustawy opublikowanego w październiku, w szczególności doprecyzowuje jego postanowienia.

Takie przyspieszenie prac legislacyjnych w obszarze kogeneracji wynika przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, wraz z końcem bieżącego roku wygasa obecny system wsparcia dla wytwórców oparty na obrocie świadectwami pochodzenia, zwanymi potocznie "kolorowymi" (żółtymi, czerwonymi, fioletowymi) certyfikatami. Dalsze wsparcie jest niezbędne dla umożliwienia rozwoju źródeł nowych i utrzymania rentowności tych, które już istnieją. Brak jasnej perspektywy finansowej i kształtu wsparcia po 2018 r. skutkował jak dotąd wstrzymywaniem realizacji projektów inwestycyjnych. Po drugie, niska jakość powietrza jest coraz głośniejszym problemem społecznym w Polsce. Jednym ze źródeł złego stanu powietrza są przydomowe piece zasilanie paliwem złej jakości. Walka o czystsze powietrze jest eksponowanym w ostatnim czasie obszarem polityki Rady Ministrów i została także mocno zaakcentowana w projekcie. Rozwój efektywnego energetycznie ciepłownictwa zbiorowego ma być jednym ze sposobów ograniczenia tego negatywnego zjawiska.

Wsparcie dla nowych i istniejących jednostek

Projekt ustanawia mechanizmy wsparcia dla jednostek (instalacji) nowych i istniejących. Zgodnie z Projektem, nową jednostką jest taki obiekt, w którym energię elektryczną wytworzono po raz pierwszy nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia naboru lub aukcji, a w przypadku małych jednostek - nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r. Przy tym jednostki, dla których wartość nakładów na modernizację poniesionych po tych datach przekroczyła 50% wartości nowej jednostki, formalnie zakwalifikowano jako "znacznie zmodernizowane", ale przewidziano dla nich zasadniczo te same reguły jak dla nowych jednostek. Co do zasady projektowane wsparcie ma być udzielane na okres 15 lat (krótsze okresy 5, 6 i 7 lat przewidziano dla jednostek zmodernizowanych).

Dla ciepłownictwa komunalnego, ale nie dla energetyki przemysłowej

Projekt uzależnia udział w systemach wsparcia od kryterium wprowadzania co najmniej 70% ciepła użytkowego do publicznej sieci ciepłowniczej. Wówczas wsparcie dotyczy całej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej przez wytwórcę energii. W przypadku gdy ten współczynnik jest niższy niż 70%, wsparcie dotyczy proporcjonalnego udziału wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii. Z uwagi na powyższe, projektowany system wsparcia w zasadzie pomija wytwórców z obszaru energetyki przemysłowej, którzy zamierzają wykorzystywać jednostki kogeneracyjne do produkcji energii (ciepła) wyłącznie na własne potrzeby lub do sieci wprowadzać tylko ich niewielką cześć (tzw. autoproducenci). Takie rozwiązanie przewidywała już pierwotna wersja Projektu, a tekst w obecnym brzmieniu je utrzymuje. Kwestia ta była przedmiotem wielu uwag wytwórców przemysłowych podnoszonych w toku konsultacji publicznych, ale nie została ona rozstrzygnięta przez autorów Projektu w oczekiwany przez nich sposób.

Limit emisyjności 450 kg CO2/MWh

Projekt przewiduje limit emisyjności dla jednostek kogeneracji. Niezależnie od wielkości jednostki, o wsparcie będą mogły ubiegać się tylko te, których jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla nie przekracza 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii. Jest to kryterium, które zostało wprowadzone w wersji Projektu opublikowanej w październiku. Wydaje się, ze w praktyce takie rozwiązanie eliminuje z systemu wsparcia jednostki opalane węglem (powyższy współczynnik jest bowiem zbyt restrykcyjny nawet dla najbardziej nowoczesnych jednostek zasilanych tym paliwem). W tym zakresie Projekt podąża za podobnymi rozwiązaniami, które przewidziano dla wsparcia uzyskiwanego z rynku mocy (550g CO2/kWh) w projekcie tzw. Pakietu Zimowego. Co więcej, w przypadku jednostek zasilanych paliwami stałymi w projekcie przewidziano dodatkowe wymogi konieczne do spełnienia na etapie prekwalifikacji (oceny formalnej) do udziału w aukcji i systemie premii indywidualnych. Na tym etapie wymagane jest bowiem przedłożenie do Prezesa URE akredytowanych badań potwierdzających (i) brak możliwości zasilania jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej (udokumentowany przedstawioną odmową wydania warunków przyłączenia do sieci przez OSD); oraz (ii) brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą, oraz (iii) nie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających sieć prognozowany poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej bądź planowanej do zasilenia przez daną jednostkę.

Zakaz łączenia wsparcia ze wsparciem OZE i rynku mocy

Projektowane wsparcie nie przysługuje wytwórcom dla ilości energii elektrycznej w odniesieniu do której już skorzystano z innych wymienionych w Projekcie form pomocy. Tym samym wprost wykluczone jest łączenie wsparcia przewidzianego w Projekcie oraz ustawach o odnawialnych źródłach energii i rynku mocy. Na uwagę zasługuje fakt, że pierwotna wersja Projektu nie wyłączała łączenia wsparcia kogeneracyjnego z wsparcie uzyskiwanym z rynku mocy. Zakaz ten wprowadzono dopiero w jego październikowej wersji. Ponadto zgodnie z Projektem projektowane wsparcie pomniejsza się o wartość pomocy inwestycyjnej przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie jednostek kogeneracji udzielonej w okresie poprzedzających 10 lat. Wprowadzone rozwiązania mają zapobiegać nadmiernemu wsparciu uzyskiwanemu przez wytwórców w formie pomocy publicznej.

Rodzaj wsparcia zależny od wielkości jednostki

Projekt ustawy wyróżnia odrębne grupy jednostek uprawnionych do uzyskania wsparcia. Kryterium podziału jest przede wszystkim wielkość mocy zainstalowanej elektrycznej. W tym zakresie wyodrębniono instalacje o mocy: poniżej 1 MW (określane jako małe jednostki kogeneracji); nie mniejszej niż 1 MW, ale mniejszej niż 50 MW; oraz co najmniej 50 MW. W powyższych przedziałach dodatkowo wydzielono także instalacje nowe, zmodernizowane, znacznie zmodernizowane i istniejące. Grupy jednostek wyodrębnione według kryterium rozmiaru mocy zainstalowanej elektrycznej będą mogły otrzymać przewidziane dla nich rodzaje wsparcia, to jest:
- nowe i znacznie zmodernizowane instalacje o mocy nie mniejszej niż 1 MW, ale mniejszej niż 50 MW - otrzymają wsparcie w postaci udzielanej w drodze aukcji premii kogeneracyjnej;
- istniejące lub zmodernizowane instalacje o mocy nie mniejszej niż 1 MW, ale mniejszej niż 50 MW oraz wszystkie małe jednostki kogeneracji - otrzymają wsparcie w formie premii gwarantowanych; oraz
- instalacje o mocy co najmniej 50 MW - otrzymają wsparcie w formie premii indywidualnych (tzw. premia gwarantowana indywidualna lub premia kogeneracyjna indywidualna).

System aukcyjny - nowe i znacznie zmodernizowane jednostki o mocy 1-50 MW
Dla nowych jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW, ale mniejszej niż 50 MW przewidziano udzielanie wsparcia w formie aukcji. Autorzy Projektu wprost wskazują w jego uzasadnieniu, że system aukcyjny dla wysokosprawnej kogeneracji jest wzorowany na aukcjach wprowadzonych kilka lat wcześniej dla odnawialnych źródeł energii. Tym samym, aukcje kogeneracyjne mają być przeprowadzane przez Prezesa URE, który wcześniej ustali ich regulamin. On też przeprowadzi proces prekwalifikacji (oceny formalnej), warunkujący możliwość udziału wytwórców w aukcji. Przedmiotem aukcji jest premia za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu (premia kogeneracyjna).

System bazuje na modelu, w którym aukcje wygrają wytwórcy składający najniższe oferty aż do wyczerpania maksymalnej ilości energii elektrycznej lub wartości premii określonej w ogłoszeniu o aukcji. W przypadku, gdy ilość energii elektrycznej i wartość premii objętej ofertami jest nie większa niż ich maksymalna ilość i wartość, aukcje wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższa wartość premii, aż do wyczerpania 80% ilości energii elektrycznej objętej ofertami. Oznacza to, że w takiej sytuacji 20% wolumenu zaoferowanej energii będzie odrzucona, co ma zapobiegać zjawisku "nadwsparcia" (uzyskania zbyt wysokiej premii).

Aukcje mają odbywać się w tzw. formule "pay-as-bid", co jest równoznaczne z uzyskaniem przez wygrywających oferentów zróżnicowanych wartości premii, odpowiadających cenie oferowanej indywidualnie przez każdego z nich. Co istotne, w ramach systemu aukcje będą przeprowadzane w ramach jednego "koszyka", natomiast w zależności od rodzaju wykorzystywanych paliw (paliw stałych, paliw gazowych, biomasy i innych) zostaną ustalone osobne wartości referencyjne, czyli maksymalne wartości premii, które będą mogli zaoferować wytwórcy. Warto zauważyć, że jest to zmiana w stosunku do pierwotnej wersji Projektu, w której zakładano podział aukcji w zależności od rodzaju wykorzystywanego paliwa, a także wielkości jednostek. Takie rozwiązanie wprowadzono w październikowej wersji Projektu, zdaniem jego autorów Projektu zwiększa ono konkurencyjność systemu i eliminuje ryzyko uzyskania "nadwsparcia" wskutek ewentualnej zbyt małej podaży projektów w danym koszyku.

Kluczowe parametry aukcji, podobnie jak w przypadku OZE, określi w rozporządzeniach Minister Energii. W szczególności Minister będzie odpowiedzialny za określenie budżetu aukcji na dany rok oraz wysokości maksymalnej premii, jaką będą mogli zalicytować wytwórcy (wartość referencyjna). W celu zwiększenia przewidywalności wsparcia Minister ma także określać niewiążąco dwuletnią perspektywę budżetu aukcyjnego. System wsparcia ma być dostępny dla instalacji z innych krajów Unii Europejskiej.

Premie gwarantowane - istniejące i modernizowane jednostki o mocy 1-50 MW oraz jednostki o mocy poniżej 1 MW

Istniejące i zmodernizowane jednostki o mocy 1-50 MW oraz jednostki o mocy poniżej 1 MW, nie wezmą udziału w aukcjach. Dla tych grup przewidziano wsparcie w formie stałych dopłat do ceny energii elektrycznej (premia gwarantowana). Wytwórcy będą mogli dla tych jednostek składać wnioski do Prezesa URE o dopuszczenie do systemu wsparcia, którego wysokość określi w rozporządzeniach Minister Energii. Prezes URE przeprowadzi ocenę formalną wniosków wytwórców, a ci którzy przejdą ją pomyślnie będą mogli wnieść o wypłatę premii do operatora rozliczeń. W myśl autorów Projektu, w przypadku jednostek istniejących i zmodernizowanych, wielkość wsparcia ma odpowiadać rozmiarom luki finansowej pomiędzy ceną rynkową energii, a kosztem jej wytworzenia.

Premie indywidualne - jednostki o mocy nie mniejszej niż 50 MW

Dla największych instalacji (o mocy co najmniej 50 MW), przewidziano wsparcie w postaci premii ustalanej indywidualnie dla danego obiektu. Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, taka premia ma być określana na podstawie faktycznych parametrów i sytuacji rynkowej danej jednostki. Jej wysokość będzie obliczać Prezes URE zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Energii. Osobne tryby udzielania wsparcia przewidziano dla instalacji istniejących lub zmodernizowanych oraz nowych lub znacząco zmodernizowanych. W przypadku jednostek istniejących lub zmodernizowanych, wytwórcy samodzielnie będą występować do Prezesa URE o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanych. Z kolei jednostki nowe i znacząco zmodernizowane będą musiały wziąć udział w organizowanym przez Prezesa URE naborze, którego przedmiotem jest wsparcie w postaci premii. W obydwu powyższych procedurach wytwórcy będą podlegać procedurze prekwalifikacji przeprowadzanej przez Prezesa URE.

Napięty harmonogram prac

Zgodnie z założeniami projektodawców nowa ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Jest to z pewnością rozwiązanie oczekiwane przez rynek. Jak wskazano wyżej, z końcem bieżącego roku wygaśnie bowiem dotychczasowy system wsparcia. Inwestorzy oczekują więc nowych, alternatywnych rozwiązań.

Trudno jednak nie zauważyć, że zrealizowanie powyższego założenia będzie wymagało intensywnej pracy w Sejmie, a następnie działań Ministra Energii i Prezesa URE. Plany są dość ambitne, mając na uwadze obecny stan prac. Oprócz uchwalenia ustawy dla prawidłowego i sprawnego działania systemu jest też niezbędne wydanie regulaminów przez Prezesa URE, a także rozporządzeń przez Ministra Energii, które w odniesieniu do lat 2019 i 2020 mają zostać wydane do 31 marca 2019 roku. Wreszcie, przewidziane w Projekcie rodzaje wsparcia są "zawieszone" (tj. Prezes URE nie ogłasza aukcji, nie wydaje decyzji o dopuszczeniu do systemu wsparcia, nie ogłasza naboru), do czasu ich zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Energii Projekt był jednak prenotyfikowany stąd można przypuszczać, że obecny kształt Projektu został dostosowany do oczekiwań Komisji (podobnie jak wcześniej miało to miejsce z ustawą o rynku mocy), by umożliwić szybsze wprowadzenie wsparcia w życie. W związku z powyższym należy z uwagą śledzić dalsze postępy prac legislacyjnych nad Projektem, a następnie wydawanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi.

CMS
Zobacz także:

Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

KOMENTARZE ( 2 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: gazer 27.11.2018r. 20:13
Przydała by się również zasada TPA w sieciach ciepłowniczych, jeśli zamierzają ograniczyć wsparcie dla źródeł... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 28-11-2018r. 11:19 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE