ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych na ostatniej prostej - kto i jak uzyska wsparcie?
04.07.2019r. 17:00

Agnieszka Skorupińska, adwokat, lider zespołu prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Wojciech Szopiński, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS.
Problem wysokich cen energii elektrycznej oraz jej negatywnego wpływu na konkurencyjność polskiego przemysłu jest obecny w debacie publicznej od dłuższego czasu. O pomoc zabiegali w szczególności przedsiębiorcy z branż energochłonnych, a możliwość przyznania im rekompensat przewidziano w unijnych przepisach dotyczących EU ETS. Projekt ustawy dotyczącej rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych jest właśnie przedmiotem prac Sejmu i warto się mu bliżej przyjrzeć.

Możliwość przyznania wsparcia finansowego sektorom i podsektorom narażonym na ryzyko tak zwanej ucieczki emisji (car bon leukogen) od dawna istniała w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 roku, zwanej powszechnie. Dyrektywą EU ETS. Jednak dopiero jej nowelizacja, która weszła w życie w kwietniu ubiegłego roku nałożyła na państwa członkowskie wyraźny obowiązek zapewnienia takiego wsparcia. W art. 10a ust. 6 znowelizowanej Dyrektywy EU ETS wskazano bowiem wprost, że państwa członkowskie powinny przyjąć środki finansowe, na rzecz sektorów lub podsektorów, które są narażone na rzeczywiste ryzyko ucieczki emisji z powodu znacznych kosztów pośrednich faktycznie ponoszonych w wyniku przeniesienia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej. Projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych ma stanowić wykonanie tego zobowiązania. Dla porządku należy go odróżnić o tak zwanej ustawy o cenach energii (ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw), która została uchwalona pod koniec ubiegłego roku i była już kilkukrotnie nowelizowana. Z kolei prace nad ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych przyspieszyły w lutym tego roku, kiedy opublikowany został rządowy projekt. Obecnie kolejna wersja tego projektu jest w Sejmie (druk nr 3572) i należy się spodziewać jego szybkiego przyjęcia.

Dla kogo wsparcie?

Zgodnie z projektem ustawy wsparcie będzie udzielane w formie rekompensat z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych. Do ubiegania się o rekompensaty są uprawnione podmioty wykonujące działalność gospodarczą w sektorze lub podsektorze energochłonnym, określonych w wykazie stanowiącym załącznik do projektowanej ustawy. Lista sektorów i podsektorów obejmuje piętnaście pozycji. Wśród nich wymieniono między innymi określone rodzaje działalności w branży metalurgicznej, hutniczej, chemicznej (w tym produkcja tworzyw sztucznych, nawozów i chemikaliów) oraz wydobywczej.

Warunki, które muszą zostać spełnione przez podmioty ubiegające się o wsparcie nie są szczególnie wymagające. Uprawnione do wystąpienia o przyznanie rekompensat są podmioty:
(1) posiadające tytuł prawny do instalacji i prowadzące instalację w sektorze lub podsektorze wymienionym w załączniku do ustawy;
(2) posiadające wdrożony system zarządzania środowiskowego EMAS, system zarządzania środowiskowego oraz system zarządzania energią potwierdzone odpowiednimi certyfikatami ISO;
(3) które nie zostały postawione w stan likwidacji lub wobec których nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe oraz postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika;
(4) które nie zalegają z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; i
(5) które złożą prawidłowy wniosek o wypłatę rekompensat za poprzedni rok.

Ponadto, oprócz powyższych przesłanek wskazanych wprost w projekcie ustawy, warto zwrócić uwagę, że wsparcie będą mogły uzyskać podmioty zużywające energię pochodzącą ze źródeł innych niż własne źródła wytwórcze nieuczestniczące w EU ETS.

Jak uzyskać wsparcie?

Zgodnie z projektem ustawy, rekompensaty przyznawane są na wniosek uprawnionych podmiotów w drodze decyzji Prezesa URE. Wnioski mają być składane do 31 marca roku następującego po roku, za który mają zostać przyznane rekompensaty. Po raz pierwszy rekompensaty zostaną przyznane za rok 2019.We wniosku należy podać szczegółowe dane dotyczące każdej instalacji objętej wnioskiem, w szczególności o wytwarzanym produkcie lub produktach zaliczanych do sektorów i podsektorów energochłonnych. Ponadto, do wniosku należy także dołączyć niezbędne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków uzyskania rekompensat. Wraz z wnioskiem wnioskodawcy są także zobowiązani do złożenia, pod groźbą odpowiedzialności karnej, oświadczenia o spełnianiu warunków do przyznania rekompensat. Do wniosków należy dołączyć również opinię weryfikatora dotyczącą poprawności, wiarygodności danych zawartych we wniosku (zgodną z rozporządzeniem wykonawczym do Dyrektywy EU ETS, podobnie jak w przypadku wniosków o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji) oraz oświadczenie o braku uzyskania pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych (co jest nowym wymogiem w stosunku do poprzednich wersji projektu ustawy). Wzór wniosku określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw gospodarki. Warto zadbać o prawidłową treść wniosku, gdyż podanie we wniosku nieprawdziwych danych będzie skutkować zakazem ubiegania się o przyznanie rekompensat przez okres 3 lat. Jeżeli wniosek został złożony prawidłowo, decyzję w sprawie przyznania (lub odmowy przyznania) rekompensat za poprzedni rok kalendarzowy Prezes URE wyda do dnia 30 września kolejnego roku, a wypłata powinna się odbyć do 6 listopada. Zatem realnie wsparcie za poprzedni rok trafi do wnioskodawców rok później.

Wysokość wsparcia

Zgodnie z Dyrektywą EU ETS budżet na przyznanie rekompensat jest równy 25% wysokości środków ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok kalendarzowy, za który są przyznawane rekompensaty. Kwotowo maksymalny limit środków przeznaczonych na rekompensaty za rok 2019, a także za rok 2020 określono w projekcie na 890 milionów złotych. Środki te zasilą nowoutworzony dedykowany wypłatom rekompensat państwowy fundusz celowy to jest Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji. Jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw gospodarki, a obsługę zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego.

W projekcie przewidziano trzy grupy, dla każdej z których określono osoby wzór obliczania wysokości rekompensat. Wysokość rekompensat obliczana jest w różny sposób, w zależności od rodzaju produktów wytwarzanych w instalacji. W projekcie określone zostały odrębne wzory dla obliczenia wysokości rekompensat dla instalacji wytwarzających produkty:
(1) do których ma zastosowanie jeden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej określonych w załączniku do projektu, dla którego wartość wyrażona jest w MWh/tonę produktu;
(2) do których ma zastosowanie jeden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej określonych w załączniku projektu, dla którego wartość wyrażona jest w tonach CO2/tonę produktu;
(3) do których nie ma zastosowania żaden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej określonych w załączniku do projektu, natomiast stosowany jest wskaźnik efektywności zużycia rezerwowej energii elektrycznej.

Używane we wzorach pojęcia zostały zdefiniowane w projekcie i stanowią odzwierciedlenie wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 roku (2012/C 158/04).
W każdej z tych grup wysokość wsparcia będzie zależeć w szczególności od (1) liczby wniosków o wypłatę rekompensat; (2) poziomu intensywności pomocy w danym roku; (3) krajowego wskaźnika emisyjności CO2 w danym roku; (3) średniorocznej ceny uprawnień do emisji ustalanej na podstawie notowań giełdowych; (4) średniorocznej wielkości produkcji lub zużycia energii w latach 2005-2011 (lub w latach kolejnych, zgodnie z metodologią przyjętą w wyżej wymienionych wytycznych) i (5) wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej lub wskaźnika zużycia rezerwowej energii elektrycznej.

Zwrot rekompensat

Warto także podkreślić, że projekt zobowiązuje podmioty, które otrzymają rekompensaty do prowadzenia produkcji w danej instalacji przez okres 2 lat po ich przyznaniu, pod rygorem zwrotu rekompensat wraz z odsetkami. Oznacza to konieczność zapewnienia odpowiedniej trwałości projektu, zgodnie z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej. Zwrotowi wraz z odsetkami podlegają także rekompensaty przyznane bez spełnienia przewidzianych w projekcie warunków lub w wysokości wyższej niż należna. W każdym z powyższych przypadku decyzję w sprawie zwrotu wyda Prezes URE.

Rekompensaty EU ETS a ustawa o cenach energii

Projekt wprowadza także zmiany do wspomnianej ustawy o cenach energii. Przede wszystkim określono tam termin 14 dni (od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych) na złożenie oświadczeń o zrzeczeniu się uprawnień wynikających z ustawy o cenach energii. Celem projektowanej ustawy jest bowiem przyznawanie rekompensat wyłącznie tym podmiotom, które nie skorzystają z mechanizmów przewidzianych w ustawie o cenach energii. Łączenie wsparcia w tym zakresie jest wykluczone i ma zapobiegać przyznawaniu nadmiernego wsparcia w odniesieniu do tej samej kategorii kosztów.

W praktyce powyższe oznacza, ze choć jak wskazano wyżej wnioski o przyznanie rekompensat za rok 2019 można składać aż do 31 marca 2020 roku, to już w ciągu 14 dniu od wejścia ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w życie uprawnione podmioty będą musiały zdecydować, z którego rodzaju wsparcia chcą skorzystać. Czasu na podjęcie decyzji nie będzie zbyt wiele, w związku z czym należy uważnie śledzić dalszy przebieg prac nad projektem

Co dalej?

Obecnie projekt ustawy jest w trakcie procesu legislacyjnego na etapie prac parlamentarnych 4 lipca 2019 roku poparła go sejmowa komisja energii i skarbu państwa (bez zasadniczych zmian) i teraz zostanie on skierowany do drugiego czytania. Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Projektowane wsparcie musi zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską. Zgodnie z projektem ustawy do dnia wydania decyzji Komisji Europejskiej o zgodności rekompensat z rynkiem wewnętrznym (albo decyzji stwierdzającej, że nie stanowią one pomocy publicznej) decyzje w sprawie udzielenia rekompensat nie są wydawane. Wejście w życie i zatwierdzenie nowej ustawy nie będzie jednak oznaczało, że ten system wsparcia został definitywnie ukształtowany. Projekt ustawy odwołuje się bowiem do wymagań wynikających z wyżej wymienionych wytycznych Komisji Europejskiej z 2012 roku, które mają obowiązywać w obecnym brzmieniu do końca 2020 roku. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, po wydaniu przez nowych wytycznych projektowana ustawa zostanie odpowiednio nowelizowana w celu zapewnienia jej zgodności z rynkiem wewnętrznym. Rekompensaty mają być przyznawane w Polsce dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku, z tym że po tej dacie projektowana ustawa zostanie znowelizowana i ponownie notyfikowana Komisji Europejskiej.
CMS

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Enotec
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE