ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Nowelizacja ustawy prądowej - istotne terminy dla odbiorców końcowych oraz przedsiębiorstw obrotu
25.07.2019r. 13:22

Michał Andruszkiewicz, counsel, adwokat kancelarii CMS.
Jan Radziuk, radca prawny z zespołu energetycznego kancelarii CMS
W dniu 29 czerwca 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zwanej potocznie "ustawą prądową" lub "ustawą o cenach energii elektrycznej" (dalej "Ustawa prądowa"), która wprowadziła daleko idące zmiany w mechanizmie wsparcia odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 r. Ustawa prądowa, a także opublikowane w dniu 23 lipca 2019 r. rozporządzenie wykonawcze zawierają szereg terminów, z których wynikają określone obowiązki, a w przypadku braku ich wypełnienia sankcje.

Istota nowelizacji Ustawy prądowej

Podstawowym celem Ustawy prądowej było zagwarantowanie braku wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r. w porównaniu z rokiem 2018 przy zastosowaniu trzech mechanizmów: (i) obniżenia stawki akcyzy, (ii) obniżenia stawki opłaty przejściowej, oraz (iii) obowiązku "zamrożenia cen" energii elektrycznej dla odbiorców końcowych i prawa po stronie przedsiębiorstw obrotu do uzyskania stosownej rekompensaty w związku ze sprzedażą energii elektrycznej po cenie niższej niż wynikająca z warunków rynkowych. Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w zastosowaniu mechanizmu opisanego w punkcie (iii) powyżej. W pierwszym półroczu 2019 r. "zamrożenie cen" na poziomie z dnia 30 czerwca 2018 r. będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach i będzie obejmowało wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Ponadto, spółkom obrotu oraz odbiorcom końcowym nabywającym samodzielnie energię elektryczną na giełdach towarowych będzie przysługiwało prawo do otrzymania rekompensaty w postaci kwoty różnicy ceny.

W drugim półroczu 2019 r. natomiast obowiązek "zamrożenia cen" został ograniczony i dotyczy wyłącznie wybranych grup odbiorców końcowych. Prawo do niższych cen energii na poziomie z 2018 r. mają odbiorcy końcowi zaliczani do: (i) grupy taryfowej G, (ii) mikroprzedsiębiorców albo małych przedsiębiorców, (iii) szpitali, (iv) jednostek sektora finansów publicznych, (v) państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Dla pozostałych grup odbiorców od dnia 1 lipca 2019 r. nastąpiło uwolnienie cen energii elektrycznej i przedsiębiorstwo obrotu ma prawo do stosowania cen rynkowych.

Podmioty, w stosunku do których od dnia 1 lipca 2019 r. ceny energii elektrycznej zostały "odmrożone", tj., które nie kwalifikują się do żadnej z powyższych pięciu grup, będą mogły ubiegać się o otrzymanie wsparcia w postaci pomocy de minimis. Zasadniczo dotyczy to średnich i dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Z programu pomocowego nie będą mogły jednak skorzystać przedsiębiorstwa energochłonne wykonujące działalność gospodarczą w jednym z sektorów wskazanych w Ustawie prądowej (m.in. produkcja aluminium, nawozów i związków azotowych). Przedsiębiorstwa te mają docelowo podlegać pod mechanizmy wsparcia wynikające z procedowanej w parlamencie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Warto zwrócić uwagę, że rozporządzenie Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia ("Rozporządzenie Wykonawcze"), o którym mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy prądowej, opublikowane w dniu 23 lipca 2019 r., wchodzi w życie dopiero po 21 dniach od dnia ogłoszenia (tj. w dniu 14 sierpnia 2019 r.), a nie jak początkowo przewidywał projekt tego rozporządzenia - z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zmiana daty wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego jest kluczowa ponieważ szereg terminów wynikających z Ustawy prądowej liczony jest właśnie od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia. Wydłużenie terminu daje czas uczestnikom rynku energii na przygotowanie się do pełnego wdrożenie Ustawy prądowej. Poniżej przedstawiono najważniejsze terminy dla odbiorców końcowych oraz przedsiębiorstw obrotu wynikające z Ustawy prądowej.

Skorzystanie z "zamrożenia" cen energii w drugim półroczu 2019 r.

W celu skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 r. odbiorcy końcowi (poza grupą taryfową G) zobowiązani są do złożenia oświadczenia do spółek obrotu do dnia 27 lipca 2019 r. o kwalifikowaniu się do jednej z uprawnionych grup. Termin ten wynika z art. 5 ust. 1b Ustawy prądowej, który mówi, że odbiorca końcowy składa oświadczenie przedsiębiorstwu obrotu w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji z dnia 13 czerwca 2018 r. Ustawa prądowa przewiduje też obowiązek złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego zmianę statusu odbiorcy końcowego, która wpływa na jego prawo do uzyskania "zamrożonej" ceny energii elektrycznej (tj. utratę albo nabycie tego prawa).

Wzór oświadczenia zawiera załącznik do znowelizowanej Ustawy prądowej. Niezłożenie oświadczenia powoduje utratę prawa do niższych cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 r., gdyż zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy prądowej przyjmuje się, że przedsiębiorstwo obrotu wypełniło swój obowiązek do dostosowania umowy z danym odbiorcą do wymogów Ustawy prądowej w zakresie ceny, a w konsekwencji może stosować ceny rynkowe. W takim przypadku zmiana umowy przez przedsiębiorstwo obrotu, zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy prądowej, obejmuje wyłącznie okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Warto również zauważyć, że Ustawa prądowa nie przewiduje żadnego obowiązku informacyjnego po stronie przedsiębiorstw obrotu do informowania o powyższej konieczność składania oświadczenia ani do przesyłania wzoru dokumentu , który odbiorca powinien złożyć aby korzystać z prawa do "zamrożenia" cen energii w drugiej połowie 2019 r. Ustawa prądowa mówi co prawda o jednym sposobie, na podstawie którego odbiorca końcowy mógłby odzyskać prawo do "zamrożenia" ceny w przypadku spóźnienia się ze złożeniem oświadczenia. Co jednak istotne sposób ten nie jest wyrażony wprost i być może będzie kwestionowany przez przedsiębiorstwa obrotu obawiające się braku uzyskania rekompensaty.

Dostosowanie umów do wymogów Ustawy prądowej

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy prądowej przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest do zmiany warunków umowy łączącej to przedsiębiorstwo z odbiorcą końcowym w celu uwzględnienia wymogów Ustawy prądowej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego. Rozporządzenie Wykonawcze wejdzie w życie w dniu 14 sierpnia 2019 r. i od tego czasu należy liczyć 30 dniowy termin na dostosowanie umów.

Ustawa prądowa znajduje zastosowanie zarówno do istniejących umów, w których po dniu 30 czerwca 2018 r. zgodnie z postanowieniami takich umów doszło do wzrostu ceny energii w stosunku do cen stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r., jak również do nowych umów zawieranych z nowymi odbiorcami albo dla nowych PPE istniejącego odbiorcy, które przewidują cenę energii wyższą niż stosowaną w dniu 30 czerwca 2018 r. Cena odniesienia w tym pierwszym przypadku nie budzi wątpliwości i jest możliwa do ustalenia w oparciu o treść umowy łączącej odbiorcę z przedsiębiorcą obrotu. Natomiast cena energii w tym drugim przypadku będzie ustalana w oparciu o przepisy § 16 Rozporządzenia Wykonawczego.

Należy również podkreślić, że dostosowanie umowy do Ustawy prądowej ma nastąpić ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. Obowiązek powyższy zagrożony jest sankcją w postaci kary pieniężnej nakładanej przez Prezesa URE, o której mowa w dalszej części artykułu.

Termin na uzyskanie informacji do określenia ceny odniesienia obowiązującej w dniu 30 czerwca 2018 r. w przypadku odbiorców, którzy zmienili przedsiębiorstwo obrotu

Jak to zostało wskazane powyżej, w przypadku umów zawartych po dniu 30 czerwca 2018 r., w których stosowana cena była wyższa od tej stosowanej w dniu 30 czerwca 2018 r., przedsiębiorstwo obrotu musi ustalić cenę odniesienia w oparciu o § 16 Rozporządzenia Wykonawczego. W sytuacji określonej w § 16 ust. 7 Rozporządzenia Wykonawczego tj. gdy ustalenie cen i stawek opłat dotyczy przypadku zmiany przez odbiorcę końcowego przedsiębiorstwa obrotu dla danego PPE, przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane będzie do uzyskania informacji w postaci faktur, duplikatów faktur albo dokumentów z postępowania przetargowego prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (o ile tych informacji nie posiada), z których wynika cena stosowana przez poprzednie przedsiębiorstwo obrotu.

Zgodnie z § 21 pkt 1 Rozporządzenia Wykonawczego przedsiębiorstwo obrotu zobowiązane jest w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego (tj. do dnia 21 sierpnia 2019 r.) wezwać odbiorców końcowych, w stosunku do których nie posiada informacji pozwalających na określenie cen i stawek opłat z dnia 30 czerwca 2018 r. do przedłożenia odpowiednich dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Oznacza to, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy przed przedsiębiorstwami obrotu postawiono zadanie polegające na zidentyfikowaniu wszystkich umów zawartych po 30 czerwca 2018 r., a następnie ustalenie dla nich ceny odniesienia, a w razie potrzeby wezwanie do przedłożenia określonych informacji.

Zgodnie z art. 6a Ustawy prądowej, jeżeli odbiorca końcowy nie posiada odpowiedniej faktury za energię elektryczną, to uprawniony jest do żądania od przedsiębiorstwa obrotu, które w dniu 30 czerwca 2018 r. dostarczało temu odbiorcy energię elektryczną ponownego wystawienia faktury za energię elektryczną w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z takim wnioskiem przez odbiorcę. Realizacja obowiązku ponownego wystawienia faktury przez przedsiębiorstwo obrotu w terminie wskazanym w ustawie jest wzmocniona prawem Prezesa URE do nałożenia na przedsiębiorstwo obrotu kary pieniężnej za uchybienie obowiązkowi wynikającemu z art. 6a Ustawy prądowej.

Podkreślić ponadto należy, że w przypadku gdy odbiorca końcowy odmówi przekazania albo zignoruje wezwanie do przekazania odpowiednich dokumentów pozwalających określić cenę odniesienia, przedsiębiorstwo obrotu będzie uprawnione do stosowania rynkowych cen energii.

Termin ogłoszenia danych do obliczenia kwoty różnicy ceny oraz rekompensaty finansowej

Zgodnie z art. 7 ust 3 Ustawy prądowej, Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie URE średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym zgodnie ze sposobem i terminem wskazanym w Rozporządzeniu Wykonawczym oraz ogłasza dane stanowiące części składowe pozwalające obliczyć kwotę różnicy ceny oraz rekompensatę finansową.

Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Wykonawczego Prezes URE w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego oblicza i ogłasza w Biuletynie URE średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym Cśr_1 i Cśr_2 dla pierwszego półrocza 2019 r. oraz dla miesiąca lipca 2019 r., a także średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym C2018_ODB. Natomiast pozostałe koszty jednostkowe dla pierwszego półrocza 2019 r. oraz dla miesiąca lipca 2019 r. Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie URE w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa poniżej (tj. obwieszczenia z art. 7 ust 5 Ustawy prądowej).

Jeśli chodzi o obliczanie średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz pozostałych kosztów jednostkowych dla kolejnych miesięcy 2019 r., to ich obliczanie i publikacja następują w terminach wskazanych w § 13 pkt 2 oraz § 15 ust. 5 Rozporządzenia Wykonawczego.

Termin publikacji przez Ministra Energii obwieszczenia, o którym mowa w art. 7 ust 5 Ustawy prądowej

Zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem Ustawy prądowej, Minister Energii ogłasza w drodze obwieszczenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego istotne informacje z punktu widzenia uzyskania przez przedsiębiorstwa obrotu oraz odbiorców końcowych dokonujących zakupu energii elektrycznej bezpośrednio na giełdzie towarowej rekompensaty oraz dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w drugim półroczu 2019 r. tj. pozostałe koszty jednostkowe oraz stawkę dofinansowania w zł/MWh.

Warto zauważyć, ze zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy prądowej przedsiębiorstwo obrotu może zwrócić się do Prezesa URE z wnioskiem o określenie indywidualnych pozostałych kosztów jednostkowych, tj.: (i) kosztów własnych prowadzenia działalności, (ii) kosztów bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię, (iii) koszty kolorowania energii (uzyskania świadectw pochodzenia lub zapłaty opłaty zastępczej) dla okresu od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. Indywidualne koszty jednostkowe nie dotyczą jednak indywidualnej marży. Wniosek ten należy złożyć w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. Prezes URE wydaje decyzję w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku.

Co ciekawe, w art. 5 nowelizacji z dnia 13 czerwca 2019 r., wskazano, że w przypadku gdy wykorzystanie środków finansowych po pierwszych 9 miesiącach 2019 r. wyniesie więcej niż 70% środków finansowych Funduszu Wypłaty Różnicy Cen, Minister Energii może wydać nowe obwieszczenie określając pozostałe koszty jednostkowe oraz stawkę dofinansowania w zł/MWh dla pozostałej części roku uwzględniając sytuację na rynku energii elektrycznej w roku 2019. Oznaczać to może obniżenie stawki dofinansowania w ramach pomocy de minimis, a także konieczność po stronie przedsiębiorstw obrotu do wystąpienia w 2020 r. z wnioskiem o określenie indywidualnych kosztów jednostkowych z powodu ich zmniejszenia w trakcie roku 2019.

Termin złożenia wniosku o wypłatę kwoty różnicy ceny (okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019) oraz o wypłatę rekompensaty finansowej (okres od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019)

Przedsiębiorstwa obrotu oraz podmioty dokonujące zakupu energii elektrycznej na własny użytek na giełdzie towarowej zwracają się z wnioskiem do zarządcy rozliczeń o wypłatę kwoty różnicy ceny za okres pierwszego półrocza 2019 r. w terminie 40 dni od dnia wejścia w życie obwieszczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 5 Ustawy prądowej. Przypomnijmy, że Minister Energii ogłasza obwieszczenie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego tj. do 28 sierpnia 2019 r. Jaki jednak będzie termin wejścia w życie obwieszczenia Ministra Energii trudno na chwilę obecną przewidzieć.

W przypadku drugiego półrocza 2019 r. przedsiębiorstwo obrotu zwraca się wnioskiem do zarządcy rozliczeń o wypłatę rekompensaty finansowej (przy czym wniosek obejmuje pełne miesiące kalendarzowe) do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wypłata kwoty różnicy ceny albo rekompensaty finansowej następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez zarządcę rozliczeń prawidłowo sporządzonego wniosku. Wniosek o wypłatę kwoty różnicy ceny oraz wniosek o wypłatę rekompensaty finansowej należy złożyć w powyższych terminach pod rygorem pozostawienia wniosków bez rozpoznania, co w konsekwencji powoduje utratę prawa do otrzymania kwoty różnicy ceny albo rekompensaty finansowej.

Zarządca rozliczeń może jednak w terminie 7 miesięcy od dnia wypłaty kwoty różnicy ceny albo rekompensaty finansowej żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów związanych z dokonaną wypłatą w celu weryfikacji prawidłowości wypłaconej kwoty.

Termin złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania (w ramach pomocy de minimis) za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 7b ust 4 Ustawy prądowej, wniosek o wypłatę dofinansowania dla średnich i dużych przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis może zostać złożony do dnia 30 czerwca 2020 r. pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinansowania. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek składa się za okres kwartału kalendarzowego.

Pozostałe terminy w Ustawie prądowej

W art. 6 ust 5 Ustawy prądowej wskazano jeden szczególny przypadek ustalenia tzw. ceny odniesienia. Zgodnie z tym przepisem jeżeli umowa z odbiorca końcowym przewidywała ustalenie ceny umownej w 2019 r. poprzez wybór przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii na giełdzie towarowej, przedsiębiorstwo obrotu jest zobowiązane dostarczyć odbiorcy końcowemu propozycję stałej ceny energii na pozostałą cześć 2019 roku, propozycja ta ma zostać złożona w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Wykonawczego.

Warto również wspomnieć o obowiązku wynikającym z § 16 pkt. 13 Rozporządzenia Wykonawczego, który nakazuje aby przedsiębiorstwo obrotu pełniące na danym obszarze funkcję sprzedawcy z urzędu niezwłocznie zamieściło na swoich stronach internetowych i utrzymywało do dnia 31 grudnia 2019 r. cenniki standardowe obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r.

Wybór "rekompensaty" przez sektory i podsektory energochłonne

Na kształt obowiązku "zamrożenia cen" dla odbiorców energochłonnych w pierwszym półroczu 2019 r. może wpłynąć ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, której projekt został w dniu 23 lipca 2019 r. przekazany do Senatu. W aktualnym brzmieniu odbiorcy tacy, w celu skorzystania z rekompensat za 2019 rok w oparciu o tę ustawę, będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do "zamrożonych cen" w pierwszym półroczu 2019 roku przysługujących im na podstawie Ustawy prądowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Podsumowując Ustawa prądowa pełna jest terminów do dokonania określonych czynności przez uczestników rynku energii elektrycznej, a ich niewykonanie zagrożone najczęściej jest utratą prawa do określonej rekompensaty albo nawet naliczeniem przez Prezesa URE kary pieniężnej o wartości od 0,5% do 5% przychodu przedsiębiorcy wynikającego z działalności koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (lub w przypadku braku przychodu - w wysokości od 100 000 złotych do 500 000 złotych).

Kolejne miesiące zapowiadają więc intensywną pracę po stronie uczestników rynku energii elektrycznej w związku z Ustawą prądową.
CMS

Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

KOMENTARZE ( 4 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Praw 27.07.2019r. 13:03
Mamy do czynienia z renomowaną kancelarią prawną. o chyba warto byłoby napisać na ten gorący temat, czy zgodnie z... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 2 | Najnowsza odpowiedź: 28-07-2019r. 21:48 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Przedsiębiorca 31.07.2019r. 12:39
Witam,zgodnie z §21 pkt. 1 rozporządzenia wzywa się odbiorcę końcowego do przedłożenia w terminie 14 dni od dnia... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE