ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Złagodzenie ważnych przepisów ustawy o odpadach
29.08.2019r. 14:54

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
Tomasz Pietrzyk, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
W dniu 22 sierpnia 2019 roku opublikowane zostały kolejne zmiany przepisów w zakresie gospodarowania odpadami. Jest to lipcowa nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która jednocześnie obejmuje również zmianę ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja odnosi się do zmian wprowadzonych do systemu gospodarowania odpadami w 2018 roku jako reakcja na m.in. pożary miejsc magazynowania odpadów. Przepisy z 2018 roku znacząco zaostrzyły wymogi obowiązujące w gospodarce odpadami jak i wprowadziły wiele nowych rozwiązań. Zmiany te dotknęły sektora energetycznego i wielu innych. Obecna nowelizacja częściowo je łagodzi, ale też wprowadza dodatkowe nowe zasady.

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia czyli 6 września 2019 roku. Przewidziane są jednak pewne wyjątki w tym zakresie, zgodnie z którymi część zmian dotyczących nowelizacji z lipca 2018 roku wejdzie w życie już z dniem 1 września 2019 roku.

Zmiana terminu na złożenie wniosków o dostosowanie decyzji odpadowych

Kluczowa z perspektywy praktycznej zmiana polega na przesunięciu terminu na złożenie wniosków o dostosowanie zezwoleń i pozwoleń odpadowych do nowych wymogów wprowadzonych w 2018 roku. Zgodnie z nowelizacją z lipca 2018 roku prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie tej ustawy złożyć wniosek o zmianę tego pozwolenia, w celu dostosowania go do nowych wymogów. Również posiadacz odpadów, który przed dniem 5 września 2018 roku uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, a także prowadzący instalację posiadający pozwolenie zintegrowane byli obowiązani do dnia 5 września 2019 roku złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji w celu dostosowania do nowych wymogów. Wprowadzone w tym zakresie zmiany wydłużają oba terminy, określając nowy termin na złożenie wniosków o zmianę dotychczas posiadanych zezwoleń i pozwoleń na dzień 5 marca 2020 roku. Jest to bardzo pożądana zmiana nie tylko z perspektywy przedsiębiorców, ale także urzędów.

Oświadczenia i zaświadczenia

Istotne zmiany zostały również wprowadzone w zakresie oświadczeń i zaświadczeń o niekaralności, które należy dołączyć do wniosków o wydanie decyzji odpadowych oraz do wniosków aktualizacyjnych. Jedno z oświadczeń dotyczyło niewymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach. W kontekście innych przepisów nie było jasne, co zrobić, jeżeli przedsiębiorcy została wymierzona jedna kara albo wymierzona kara miała symboliczną wartość. Zgodnie z nowymi przepisami oświadczenie ma dotyczyć tylko przypadku, gdy ta kara została wymierzona co najmniej trzykrotnie w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.

Druga kontrowersja dotyczyła oświadczenia, które musi złożyć np. członek zarządu co do tego, że nie pełnił funkcji w innym przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano decyzję o cofnięciu decyzji odpadowej albo wymierzono administracyjną karę pieniężną. Nie było jasne, czy oświadczenie to ma dotyczyć również okresu, kiedy dana osoba nie pełniła żadnej funkcji w danym przedsiębiorcy. Takie rozumienie byłoby trudne do stosowania, ale nie można było go wykluczyć. Ustawodawca dostrzegł ten problem i doprecyzował, że okoliczności te muszą dotyczyć okresu, gdy dana osoba pełniła funkcje w danym przedsiębiorcy.

Okres magazynowania odpadów

Kolejna zmiana dotyczy przedłużenia okresu magazynowania odpadów. W 2018 roku dotychczasowy 3-letni okres został skrócony do 1 roku co wywołało sporo kontrowersji i problemów praktycznych. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 1 rok w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Natomiast dla pozostałych odpadów przywrócono termin 3-letni. Zgodnie z nowymi przepisami naruszenie tych zasad może być sankcjonowane administracyjną karą pieniężną do 1.000.000 zł.

Wizyjny system monitorowania miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Warto również zwrócić uwagę na wprowadzoną zmianę w zakresie obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. W dotychczasowym brzmieniu obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów był posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów. Na skutek zmiany przepisów z tego katalogu jest wyłączone wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę. W praktyce jest to bardzo ważna zmiana, aczkolwiek powstaje pytanie, czy nie została wprowadzona za późno, ponieważ część przedsiębiorców do wymogu monitoringowego już się dostosowała i poniosła wydatki. Zgodnie z nowymi przepisami naruszenie tych zasad może być sankcjonowane administracyjną karą pieniężną do 1.000.000 zł.

Inna ważna zmiana w zakresie monitoringu dotyczy precyzyjnego określenia, na jakie potrzeby może zostać wykorzystany dostęp on-line przez WIOŚ. Takie przypadki są tylko dwa: prowadzona kontrola oraz uzasadnione podejrzenie popełnienia określonych przestępstw lub wykroczeń. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców.

I na koniec kwestia kluczowa m.in. dla energetyki: przepisów dotyczących monitoringu nie stosuje się do popiołów, żużli, gipsów, fosfogipsów i wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Wyłączenia z obowiązku kontroli oraz wykonania operatu przeciwpożarowego

Na skutek nowelizacji brak jest konieczności przeprowadzenia kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego w przypadku zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz działalności dotyczącej wyłącznie odpadów niepalnych.

Nowe przepisy regulują również kwestię odpadów niepalnych, która budziła duże kontrowersje od września 2018 roku, kiedy weszły w życie nowe przepisy. Trudno było ustalić, na jakiej podstawie powinno się dokonywać rozróżnienia między odpadami palnymi a niepalnymi. A od tego, czy odpady są palne zależała choćby konieczność sporządzania operatu przeciwpożarowego. Nowelizacja wychodzi tym problemom naprzeciw. Dodano do ustawy o odpadach przede wszystkim wykaz kategorii odpadów niepalnych. Wprawdzie wykaz jest niewyczerpujący, ale pozwala rozstrzygnąć przynajmniej niektóre problemy w tym zakresie. W załączniku tym wymieniono przykładowo odpady obojętne, odpady spełniające kryteria dopuszczanie odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, ale także - co szczególnie ważne dla energetyki - żużle, popiołu paleniskowe, pyły z kotłów, popioły lotne, w tym piaski ze złóż fluidalnych oraz mieszanki popiołowo-żużlowe.

Nowe przepisy przewidują również procedurę uznania za odpady niepalne innych odpadów niż wymienione w załączniku. Jest to możliwe w przypadku odpadów, które nie mogą brać udziału w procesie spalania (nie są zdolne do palenia się), a przez to nie mogą wpływać na rozwój pożaru oraz jego moc, w szczególności ze względu na sposób magazynowania lub składowania tych odpadów, ich skład chemiczny lub postać, niezależnie od przyjętych kodów odpadów.

Ustawa nowelizująca nie precyzuje jednak, w jakiej procedurze następuje uznanie odpadów za niepalne. Z przepisów wynika jedynie, że uznania odpadów za niepalne dokonuje się w każdym przypadku w odniesieniu do określonego stanu fizycznego. Przy dokonywaniu uznania odpadów za niepalne można na zasadzie dobrowolności, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, wykorzystać opinie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w przypadku braku takiej możliwości - instytutów badawczych lub ośrodków naukowych specjalizujących się w badaniach w zakresie palności. Trudno jest na razie przewidzieć, jak będzie ten mechanizm działał w praktyce. Aby uniknąć wątpliwości w tym temacie rekomendowane może być uzyskiwanie opinii rzeczoznawcy.

Zabezpieczenia roszczeń

Ważna zmiana w zakresie zabezpieczenia roszczeń polega na rozszerzeniu katalogu przypadków, kiedy nie jest ono wymagane. W tej grupie znalazły się zwłaszcza popioły, żużle i gipsy oraz wydobyta w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczona gleba lub ziemia.

Utrata statusu odpadu

Oprócz złagodzenia skutków nowelizacji z 2018 roku, nowe przepisy wprowadzają też inne zmiany. W nowelizacji przewidziano np. możliwość wydania rozporządzenia o szczegółowych kryteriach stosowania warunków utraty statusu odpadów. Do tej pory nie było podstawy do wydania takiego rozporządzenia. Wraz z pojawieniem się takiej możliwości należy się spodziewać doregulowania aspektów takich jak choćby kryteria jakościowe stosowane do materiałów powstałych w procesie odzysku, które utraciły status odpadów, zgodnie z mającymi zastosowanie normami dotyczącymi produktów obejmującymi w razie potrzeby dopuszczalne wartości zanieczyszczeń.

Odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami z chwilą ich przekazania przez wytwórcę odpadów lub innego posiadacza następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada stosowną decyzję lub odpowiedni wpis do rejestru przechodziła na następnego posiadacza. Jednak nowe przepisy modyfikują te zasady.

Po pierwsze, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, jeżeli po przekazaniu odpadów przez wytwórcę odpadów następnemu posiadaczowi odpadów nie jest możliwe ustalenie wytwórcy odpadów, za zagospodarowanie odpadów odpowiada aktualny lub poprzedni posiadacz odpadów. Po drugie, wytwórca odpadów niebezpiecznych jest zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami dopiero z chwilą przekazania ich do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. Ostateczny proces odzysku oznacza proces R1-R11, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach, a także proces przygotowania do ponownego użycia. Ostateczny proces unieszkodliwiania oznacza proces D1-D12, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o odpadach. Oznacza to, że przedłuża się zakres działań w czasie których nadal wytwórca będzie odpowiedzialny zagospodarowanie odpadami niebezpiecznymi. W celu zabezpieczenia interesu wytwórców konieczna może być np. zmiana postanowień umów łączących wytwórcę z podmiotami gospodarującymi odpadami. Ta ostatnia zasada nie dotyczy jednak wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ani wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy, który wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie, który przekazuje te odpady posiadaczowi odpadów posiadającemu stosowną decyzję lub wpis do rejestru.

Niezwłoczne usuwanie odpadów

Zgodnie z znowelizowanymi przepisami w przypadku, gdy ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów, właściwy organ podejmuje działania polegające na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi. Właściwym organem w przypadku terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. W przypadku gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami - właściwy organ do wydania tej decyzji, natomiast w pozostałych przypadkach wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Można by pomyśleć, że jest to rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorcom uniknąć odpowiedzialności. Jednak tak nie jest, ponieważ organ administracji będzie żądał od posiadacz odpadów zwrotu poniesionych kosztów, a ten będzie miał 14 dni na ich zwrot i nie przewidziano w tym zakresie mechanizmu odwoławczego. W przypadku braku zwrotu kosztów w terminie, organ skorzysta z zabezpieczenia roszczeń.
CMS

Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

KOMENTARZE ( 1 )


Autor: OLA B 10.09.2019r. 10:44
A to dobre. Dotychczas zezwolenie dotyczyło instalacji teraz dotyczy udziałowców i członków zarządu np. piekarni.... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE