ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Cichy gigant
01.10.2019r. 16:00

Agneta Rising, World Nuclear Association (NEInt)
Agneta Rising, dyrektor generalna World Nuclear Association, prezentuje konieczność wdrażania energii jądrowej, aby jutro było jaśniejsze.

Elektryczność jest niezbędna w nowoczesnym życiu. Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie od ponad 100 lat, a prognozy pokazują, że będzie się ono utrzymywać, gdyż wiele części świata będzie się nadal rozwijać i ponieważ większe wykorzystanie energii elektrycznej toruje drogę do dekarbonizacji. Ponad miliard ludzi na całym świecie wciąż żyje w ciemności, bez dostępu do prądu elektrycznego. Ludzkość ma obowiązek uczenia się i wyciągania wniosków ze swojej przeszłości - każdy ma prawo cieszyć się nowoczesnym stylem życia, nie wyrządzając przy tym szkody ani sobie ani planecie.

Wyzwanie, przed którym stoimy, wykracza jednak daleko poza samą elektryczność - będziemy musieli znaleźć sposoby na dekarbonizację całej gospodarki, która będzie musiała być zrównoważona w perspektywie długoterminowej. Oznacza to usuwanie śladu węglowego ze sposobu, w jaki ogrzewamy nasze domy i z przemysłu. Oznacza to również zapewnienie, że sposób, w jaki podróżujemy, eksportujemy nasze produkty i wysyłamy żywność jest utrzymywany z dala od paliw kopalnych.

Musimy dokonać transformacji zrównoważonej zarówno pod względem społecznym jak i środowiskowym. Musimy opracować system, który będzie przystępny cenowo i który pomoże nam nie tylko zmniejszyć ubóstwo, ale także zapewni wykorzystanie potencjału ludzkiego. Potrzebujemy takiego źródła zasilania, które może nie tylko pomóc nam w walce ze skutkami zmian klimatu i degradacji środowiska, ale także pozwoli dostarczyć energię elektryczną do zakątków świata, które wciąż pozbawione są dostępu do niej. Odnawialne źródła energii mają do odegrania pewną rolę, ale prawdziwym "koniem pociągowym" dla tego zrównoważonego świata będzie energia jądrowa - która już wnosi do niego znaczący wkład.

449 reaktorów jądrowych działających obecnie w ponad 30 krajach to nieznani bohaterowie klimatu. Pracują nieustannie w dzień i w nocy, często poza zasięgiem wzroku i świadomości. Są w stanie wygenerować ogromne ilości czystej energii, są cichymi gigantami, na których polegamy, aby naprawdę przekształcić nasze globalne społeczeństwo w zrównoważony byt.

Według MAEA w latach 1970-2015 wykorzystanie energii jądrowej pozwoliło uniknąć emisji około 68 gigaton (miliardów ton) CO2. Mówiąc inaczej, jest to ekwiwalent wszystkich emisji CO2 z sektora energetycznego w latach 2010-2015. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, wynikające z wykorzystania energii jądrowej, zapobiegło od 1971 r. na całym świecie ok. 2 mln przedwczesnych zgonów.

Przemysł jądrowy, kierowany przez World Nuclear Association, jest gotów do podjęcia tego wyzwania. W ramach programu WNA o nazwie "Harmony" wyznaczono cel, aby zbudować na całym świecie dodatkowo reaktory jądrowe o sumarycznej mocy 1000 GWe najpóźniej do 2050 r., zwiększając globalny udział energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej do co najmniej 25%.

Czynniki rozwoju

Nowoczesność jest całkowicie zależna od stałego zaopatrzenia w energię elektryczną - 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku - niezależnie od pogody, pory roku i pory dnia. Niedawny raport Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) na temat energii jądrowej podkreślił znaczenie niezawodnych generatorów energii elektrycznej pracujących w podstawie obciążenia, potrzebę odpowiedniej wyceny generatorów zapewniających bezpieczeństwo energii elektrycznej, a także zapewnienie im odpowiedniej rekompensaty za gwarantowanie tego bezpieczeństwa. Energia jądrowa jest odpowiednio przygotowana do świadczenia takich usług, a biorąc pod uwagę, że większość obciążenia podstawowego jest obecnie oparta na paliwach kopalnych, zwiększone wykorzystanie energii jądrowej byłoby w stanie szybko zdekarbonizować kręgosłup systemu elektroenergetycznego.

Pomimo imponującego wzrostu odnotowanego w zakresie energii odnawialnej, w istocie odnawialne źródła energii nie będą w stanie rozwiązać licznych problemów wynikających z naszej zależności od paliw kopalnych. Najczęściej wymieniany jest problem związany z przerwami w generacji prądu i trudności występujące przy jego magazynowaniu.

Jest rzeczą oczywistą, że słońce nie zawsze świeci, a wiatr nie zawsze wieje, przy czym w wielu przypadkach takie okresy występują właśnie wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest najwyższe. Magazynowanie energii, za pomocą baterii akumulatorów, nie rozwiąże problemu zasilania naszych społeczeństw w ciągu tygodni, gdy wytwarzanie energii odnawialnej będzie niskie. Do tej pory najczęściej stosowanym rozwiązaniem problemu niestabilnej generacji prądu przez źródła odnawialne jest rezerwowe użycie elektrowni opalanych gazem ziemnym (również paliwem kopalnym), co przyczynia się jedynie do wzmocnieniu naszej zależności od paliw kopalnych i poważnie podważa ideę ekologiczności i wiarygodność odnawialnych źródeł energii.

Przejście do zrównoważonej przyszłości

Obszerne modelowanie przeprowadzone przez IEA wykazało, że jeśli nie wykorzystamy energii jądrowej do dekarbonizacji gospodarki, osiągnięcie naszych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych będzie znacznie trudniejsze i droższe.

W raporcie specjalnym IPCC w sprawie globalnego ocieplenia o 1,5° C przeanalizowano 85 scenariuszy zawierających różne drogi ograniczania globalnego ocieplenia do 1,5° C. Spośród tych scenariuszy średni wzrost udziału energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej był 2,5 razy wyższy niż obecnie. Reprezentatywny przykładowy scenariusz, który wymagałby mniej radykalnych zmian - np. diety, nawyków podróżowania i większego stopnia elektryfikacji - zawiera potrzebę ponad pięciokrotnego wzrostu jądrowego na całym świecie.

Energia jądrowa pomoże nam dekarbonizować procesy transportu i ogrzewania, a także dostarczać słodką wodę na całym świecie poprzez odsalanie wody morskiej. Pozwoli to krajom przejąć kontrolę nad własnym przeznaczeniem poprzez zmniejszenie uzależnienia od importowanej energii - zwiększając niezależność energetyczną w niepewnych czasach.

Co trzeba zmienić?

W ramach programu "Harmony" światowy przemysł jądrowy zidentyfikował trzy kluczowe przeszkody w uwolnieniu pełnego potencjału energii jądrowej: - potrzeba równych warunków działania, harmonizacji przepisów i ustanowienia skutecznego paradygmatu bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o potrzebę zachowania równych dla wszystkich graczy warunków działania, widzimy, że w toczących się obecnie debatach społecznych na temat energii, wiarygodność i niezawodność dostaw nie jest ceniona i jest przyjmowana za coś oczywistego, za pewnik. Wiele światowych rynków energii działa obecnie w sposób wewnętrznie niezrównoważony, zdominowany przez myślenie krótkoterminowe, a nie patrzenie w przyszłość. Rynki nie uwzględniają pełnych kosztów, korzyści oraz zalet różnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej, dla których takie cechy jak zdolność do wytwarzania w podstawie obciążenia nie są w należyty sposób uznawane i wartościowane.

Spowodowało to, że energia jądrowa ma trudności z konkurowaniem ze źródłami energii, które albo są dotowane z powodów politycznych, albo nie muszą ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie naszej wspólnej atmosfery, jako wysypiska śmieci. Musimy zatem stworzyć równe warunki działania, w których wspierana będzie także zrównoważona praca w podstawie obciążenia.

Ponadto, podczas gdy przemysł jądrowy jest generalnie odpowiedzialny za koszty całego cyklu paliwowego, koszt energii odnawialnej nie obejmuje znaczących ukrytych skutków spowodowanych kosztownym rezerwowaniem mocy (budowa zapasowej elektrowni gazowej) lub koniecznością modernizacji istniejącej sieci energetycznej.

Jeśli chodzi o potrzebę harmonizacji przepisów, widzimy, że wiele barier regulacyjnych, wynikających z braku spójnych procesów licencjonowania i różnych wymogów bezpieczeństwa, ogranicza obecnie inwestycje i globalny handel technologiami jądrowymi. Brak międzynarodowego systemu normalizacji nakłada niepotrzebne obciążenia regulacyjne na działalność jądrową, a opóźnienia w licencjonowaniu nowych projektów utrudniają wdrażanie innowacji.

Jeśli chodzi o potrzebę wprowadzenia nowego i skutecznego paradygmatu bezpieczeństwa dla przemysłu jądrowego, widzimy, że obecny system nie ma charakteru holistycznego, nie koncentruje się na korzyściach zdrowotnych i środowiskowych wynikających z wdrożenia energii jądrowej, zwłaszcza w porównaniu z innymi źródłami energii. Na przykład korzyści zdrowotne energii jądrowej w porównaniu z innymi głównymi źródłami energii są oczywiste. Wykorzystanie energii jądrowej zapobiegło wielu tysiącom ofiar śmiertelnych rocznie i nadal to czyni, przede wszystkim dzięki unikaniu zanieczyszczenia powietrza. Ważne jest, aby każdy paradygmat bezpieczeństwa w sferze energetycznej uznawał te środki ratujące życie.

Energia jądrowa dla zrównoważonego jutra

Energia jądrowa już teraz w znacznym stopniu przyczynia się do zapewnienia światu obfitości czystej energii i ma udokumentowane osiągnięcia jako niezawodny "koń pociągowy" na całym świecie. Kraje takie jak Szwecja, Francja i Szwajcaria udowodniły, że możliwe jest oderwanie wzrostu gospodarczego od wzrostu szkodliwych emisji oraz skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu i degradacji środowiska. Energia jądrowa może zapewnić, że szybko rosnące populacje będą miały coraz wyższy standard życia - bez konieczności poświęcania klimatu lub własnego dobrostanu.
Ogromna gęstość energii zgromadzonej w paliwie jądrowym oznacza, że wystarczy kilka kilogramów uranu, aby zapewnić energię na resztę naszego życia. W przeciwieństwie do innych źródeł energii, energia jądrowa pomaga zmniejszyć nasz całkowity ślad, pozostawiany w środowisku naturalnym i poza nim. Uwzględniając takie czynniki, jak koszt (np. paliwo i koszty budowy), ślad węglowy (emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu pracy elektrowni), ślady wodne i gruntowe, energia jądrowa jest daleko przed wszystkimi innymi producentami energii elektrycznej.

Obecnie największy ślad (nowej) energetyki jądrowej związany jest z jej wysokimi kosztami inwestycyjnymi podczas budowy elektrowni. Istnieje jednak ogromny potencjał dalszej redukcji kosztów w całym przemyśle jądrowym - czy to poprzez budowę znormalizowanych flot dużych reaktorów, czy poprzez wdrażanie nowych technologii, takich jak małe reaktory modułowe.

Nie możemy sobie pozwolić na czekanie - potrzebujemy każdej części układanki, aby przyczynić się do rozwiązania największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość od bardzo dawna. Skutki zmian klimatu uderzą najpierw w najbiedniejszych i najbardziej podatnych na zagrożenia na świecie, a niepodjęcie działań będzie miało poważne konsekwencje humanitarne.

Energia jądrowa ma potencjał, aby zwiastować nowy, czystszy i prawdziwie zrównoważony świat - umożliwiając nam przekazanie czystszej planety naszym dzieciom. Reaktory jądrowe są w stanie wytwarzać ogromne ilości czystej energii, niezależnie od tego, czy jest słonecznie, czy pochmurnie, wietrznie lub spokojnie, w dzień i w nocy, w lecie i w zimie. Można polegać na tym, że energia jądrowa jest zawsze do naszej dyspozycji, kiedy tylko jest to potrzebne. Wykorzystując moc atomu, możemy dziś zbudować lepsze jutro.

Dodaj nowy Komentarze ( 5 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 5 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Energetyk77 01.10.2019r. 20:38
Z tego co mówią w kuluarach, to zakup EJ w USA jest już przesądzony, ale informacja będzie podana po 13 października.... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 2 | Najnowsza odpowiedź: 03-10-2019r. 15:11 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Choczewo 02.10.2019r. 11:43
Energetyka jądrowa przypomina tyczkarza, który chce skoczyć 6 m, ale nie widzi, że jego tyczka została znacznie... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 03-10-2019r. 11:09 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 5 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE