ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Projekt ustawy o morskich farmach wiatrowych
16.01.2020r. 05:15

Piotr Ciołkowski, radca prawny i partner w zespole energetycznym kancelarii CMS,
Piotr Prawda, adwokat i associate w zespole energetycznym kancelarii CMS.
15 stycznia 2020 roku opublikowany został dawno oczekiwany przez branżę projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Ustawa ma określać zasady realizacji inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych ("MFW"), a także mechanizmy wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w MFW. Wnioskodawcą projektu jest Minister Aktywów Państwowych. Poniżej przedstawiamy kluczowe założenia projektu.

Mechanizmy wsparcia

Zgodnie z projektem ustawy, wytwórca energii elektrycznej w MFW może korzystać ze wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w danej MFW i wprowadzonej do sieci w postaci prawa do pokrycia ujemnego salda - rozwiązania znanego z ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Wytwórca może korzystać z tego prawa przez okres 25 lat , liczony od pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w MFW i wprowadzenia jej do sieci na podstawie uzyskanej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Prawo do pokrycia ujemnego salda przysługuje dla energii elektrycznej w ilości nieprzekraczającej iloczynu 100 000 godzin oraz mocy zainstalowanej elektrycznej1 MFW lub jej części wynikającej z koncesji na wytwarzanie (nie wyższej jednak niż moc wskazana w decyzji przyznającej wsparcie lub ofercie złożonej w aukcji).

Prawo do pokrycia ujemnego salda może zostać uzyskane na dwa sposoby.

Po pierwsze, prawo to może zostać przyznane w drodze indywidualnej decyzji wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE");

Wsparcie w tej formie mogą uzyskać wytwórcy, którzy m.in.:
 • zawarli umowę o przyłączenie MFW do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej,
 • uzyskali ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej MFW (przy czym wydaje się, że konieczna jest decyzja lub decyzje dla całej MFW, tj. łącznie z infrastrukturą wyprowadzenia mocy),
 • dysponują prawomocnym pozwoleniem na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej,
 • przedłożyli harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy MFW,
 • przedłożyli plan udziału materiałów i usług lokalnych (tzw. plan local content),
 • ustanowili gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, lub wnieśli kaucję pieniężną w wysokości 60 złotych za każdy 1 kW mocy MFW, a także
 • uzyskali urzędowe potwierdzenie efektu zachęty.

Łączna moc MFW, dla których Prezes URE może wydać decyzję przyznającą wsparcie, nie może przekroczyć 4,6 GW. Decyzja Prezesa URE może zostać wydana najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 roku, dla wniosków złożonych nie później niż 30 września 2022 roku. Ten sposób uzyskania wsparcia będzie zatem dostępny dla najbardziej zaawansowanych projektów MFW.

W przypadku wsparcia na podstawie indywidualnej decyzji Prezesa URE, podstawą rozliczenia ujemnego salda będzie cena określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii.

Po drugie, prawo do pokrycia ujemnego salda może zostać uzyskane w drodze aukcji przeprowadzanych przez Prezesa URE. Warunki dopuszczenia do aukcji będą zasadniczo zbliżone do warunków uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda w drodze indywidualnej decyzji. Jednakże, aby ubiegać się o wsparcie w drodze aukcji nie będzie konieczne zawarcie umowy przyłączeniowej dla MFW (wystarczą warunki przyłączenia), a ponadto nie jest wymagane uzyskanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty.

Maksymalna cena, jaka może zostać wskazana w ofertach składanych przez wytwórców zostanie określona w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii.

Aukcje mają się odbyć co do zasady w latach: 2023, 2025, 2027 . Zgodnie z projektem ustawy maksymalna moc MFW, dla których może zostać przyznane wsparcie w poszczególnych aukcjach ma być równa:
 • dla roku 2023 - różnicy między 4,6 GW a łączną mocą MFW, którym udzielono wsparcia w drodze indywidualnej decyzji Prezesa URE;
 • dla roku 2025 - 2,5 GW;
 • dla roku 2027 - 2,5 GW.

Niewykorzystana moc z poprzednich aukcji będzie powiększać maksymalną moc dostępną w kolejnych aukcjach. Aukcja odbędzie się również w 2028 roku, jeśli różnica między maksymalną mocą dostępną w aukcji na 2027 rok oraz łączną mocą wynikającą ze zwycięskich ofert w tej aukcji będzie wynosić co najmniej 500 MW. Rada Ministrów może zdecydować o przeprowadzeniu aukcji również w innych latach.

Aukcja zostanie rozstrzygnięta, jeżeli zostaną złożone co najmniej trzy ważne oferty. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę energii elektrycznej i jednocześnie, których oferty łącznie nie przekroczyły: (i) 100% łącznej maksymalnej mocy MFW określonej w ogłoszeniu aukcji; oraz (ii) 90% łącznej mocy MFW objętej wszystkimi ofertami.

Podstawowe zasady funkcjonowania mechanizmu wsparcia są niezależne od sposobu uzyskania prawa do pokrycia ujemnego salda.

Wytwórcy będą mogli korzystać ze wsparcia dla danej MFW, jeżeli urządzenia wchodzące w skład tej MFW, służące do wytwarzania i przetwarzania tej energii elektrycznej, zostały wyprodukowane w okresie 72 miesięcy poprzedzających pierwsze wytworzenie energii elektrycznej z tych urządzeń, a same urządzenia nie były wcześniej amortyzowane przez jakikolwiek podmiot.

Wytwórcy chcący korzystać ze wsparcia będą zobowiązani do wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w MFW po uzyskaniu koncesji w terminie 7 lat od dnia odpowiednio otrzymania decyzji Prezesa URE albo zamknięcia sesji aukcji.

Cena wynikająca z decyzji Prezesa URE (tj. określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii) oraz z oferty złożonej w aukcji będzie pomniejszona o wartość pomocy inwestycyjnej udzielonej MFW, a także corocznie waloryzowana średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ujemne saldo zostanie obliczone na podstawie różnicy między "rynkową" wartością energii elektrycznej, a zwaloryzowaną ceną wynikającą z decyzji Prezesa URE albo wynikającą z oferty złożonej w aukcji. Rynkowa wartość energii elektrycznej zostanie obliczona zgodnie z wnioskiem wytwórcy na podstawie:
 • godzinowej ceny energii elektrycznej, stanowiącej średnią ważoną wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych cen energii elektrycznej w godzinie dnia dostawy tej energii, zawartych na rynku dnia następnego, albo
 • ceny energii elektrycznej, sprzedanej (na giełdzie) lub rozliczonej przez wytwórcę na rynku bilansującym, pod warunkiem, że cała wytworzona w MFW i wprowadzona do sieci w danym miesiącu energia, z wyłączeniem energii elektrycznej podlegającej rozliczeniu na rynku bilansującym, została sprzedana na giełdzie.

Ujemne saldo będzie rozliczane w cyklach miesięcznych. Jeżeli saldo jest dodatnie, będzie ono rozliczane w przyszłości z ujemnych saldem, a w braku możliwości takiego rozliczenia do końca okresu wsparcia - będzie musiało być zwrócone Zarządcy Rozliczeń w 6 równych miesięcznych ratach.

Co ciekawe, prawo do okrycia ujemnego salda będzie przysługiwało również w odniesieniu do energii elektrycznej, która nie została wprowadzona do sieci, na skutek ograniczeń wynikających z poleceń ruchowych operatora systemu.

Należy nadmienić, że wytwórca, który uzyskał wsparcie na podstawie indywidualnej decyzji Prezesa URE nie będzie mógł złożyć wniosku o wypłatę ujemnego salda, przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. Z kolei aukcje nie będą ogłaszane przed dniem wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w ustawie z rynkiem wewnętrznym.

Udział materiałów i usług lokalnych

Wytwórca ubiegający się o prawo do pokrycia ujemnego salda ma obowiązek sporządzenia planu udziału materiałów i usług lokalnych. Plan ten ma zawierać m.in.:
 • opis udziału nakładów inwestycyjnych, których poniesienie przez wytwórcę (lub podmiotów z jego grupy kapitałowej), jest przewidywane na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub oddział na terytorium Polski w łącznych nakładach na budowę lub eksploatację MFW,
 • opis działań, jakie na terytorium Polski zamierza podjąć wytwórca (lub podmioty z jego grupy kapitałowej) lub jego dostawcy, w celu rozwoju zasobów ludzkich w zakresie kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych potrzebnych do budowy lub eksploatacji MFW,
 • opis i szacunkową liczbę miejsc pracy, jakie na terytorium Polski zamierza utworzyć wytwórca (lub podmioty z jego grupy kapitałowej) lub jego dostawcy w związku z budową i eksploatacją MFW.

Wskazać przy tym należy, że projekt ustawy nie określa, jaka ma być wysokość udziału nakładów inwestycyjnych poniesionych na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub oddział na terytorium Polski w łącznych nakładach inwestycyjnych danego przedsięwzięcia.

Wytwórca jest zobowiązany informować Prezesa URE oraz ministra właściwego do spraw energii o realizacji planu oraz o istotnych odstępstwach od tego planu i ich przyczynach. Plany udziału materiałów i usług lokalnych mają być publikowane przez Prezesa URE w Biuletynie Informacji Publicznej, z zachowaniem przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa.

Infrastruktura wyprowadzenia mocy oraz przyłączanie do sieci

Projekt ustawy przewiduje możliwość zawarcia przez wytwórcę i operatora systemu przesyłowego albo dystrybucyjnego umowy sprzedaży części instalacji MFW służącej do wyprowadzania mocy. Instalacja ta stanie się częścią systemu przesyłowego albo dystrybucyjnego elektroenergetycznego z chwilą przeniesienia na operatora jej własności.

Należy jednak wskazać, że wytwórca nie ma możliwości domagania się od operatora zawarcia takiej umowy. Decyzja o zawarciu umowy została pozostawiona woli stron. Ponadto, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży, cena sprzedaży będzie zakwalifikowana jako pomoc inwestycyjna, która pomniejszy odpowiednio cenę wynikającą z decyzji Prezesa URE lub z oferty złożonej w aukcji.

Określony w umowie o przyłączenie termin pierwszego dostarczenia energii elektrycznej do sieci nie może upłynąć wcześniej niż termin pierwszego wytworzenia i wprowadzenia energii elektrycznej do sieci wynikających z indywidualnej decyzji Prezesa URE albo oferty złożonej w aukcji. W przeciwnym razie, umowa przyłączeniowa będzie musiała zostać odpowiednio dostosowana.

Termin ważności warunków przyłączenia wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji. Podobnie jak umowa przyłączeniowa, również warunki przyłączenia będą musiały zostać odpowiednio dostosowane.

Uzyskiwanie decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym MFW

Projekt ustawy wprowadza pewne modyfikacje i usprawnienia w zakresie kluczowych decyzji administracyjnych w procesie realizacji inwestycji w zakresie MFW, a więc:
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zgody wodnoprawnej,
 • pozwolenia na budowę,
 • pozwolenia na użytkowanie.

Decyzje te będą podlegać natychmiastowemu wykonaniu. Termin wydania tych decyzji (za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie) będzie wynosił 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Odwołania od powyższych decyzji powinny zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Organ wyższego stopnia ani sąd administracyjny nie będzie mógł uchylić danej decyzji w całości, ani stwierdzić ich nieważności w całości, jeżeli wadą dotknięta jest jedynie część decyzji.

W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego na omawiane decyzje, przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Samą skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. Sąd administracyjny nie będzie mógł wstrzymać wykonania decyzji.

Co istotne, zadania inwestycyjne w zakresie sieci przesyłowych lub instalacji służących do wyprowadzenia mocy z MFW będą uznawane za strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowej w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji przesyłowych (tzw. specustawy przesyłowej). Inwestorem inwestycji w zakresie instalacji służącej do wyprowadzenia mocy z MFW będzie wytwórca.

Pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp

Projekt ustawy wprowadza również pewne modyfikacje w zakresie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla przedsięwzięć zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej ("PSZW").

Przede wszystkim, zgodnie z projektem w odniesieniu do PSZW dotyczących MFW, wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy:
 • termin obowiązywania pozwolenia zostanie przedłużony o 8 lat (tj. zasadniczo z 35 do 43 lat),
 • nie stosuje się przepisów art. 23 ust. 6a i 6b ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej ("UOM") dotyczących wygaśnięcia PSZW na skutek nieuzyskania pozwolenia na budowę w terminie.

Na marginesie należy wskazać, że powyższe wyłączenie może mieć małe znaczenie praktyczne dla aktualnie rozwijanych projektów MFW. Zgodnie z art. 66a UOM, w odniesieniu do PSZW opłaconych przed dniem 1 czerwca 2019 roku zastosowanie art. 23 ust. 6a i 6b UOM zostało już wyłączone, a jednocześnie termin na uzyskanie pozwolenia na budowę został wydłużony z 8 do 15 lat. Ponadto, projekt ustawy nie wyłącza zastosowania art. 66a UOM, co oznaczałoby, w odniesieniu do PSZW dla MFW opłaconych przed dniem 1 czerwca 2019 roku organ wydający PSZW wyda decyzję stwierdzającą wygaśnięcie tego pozwolenia, jeśli pozwolenie na budowę nie zostanie uzyskane w ciągu 15 lat od wydania PSZW. Nie wiadomo, czy było to zamierzone działanie projektodawcy.

Poza tym projekt ustawy precyzuje, że prawa i obowiązki z PSZW przechodzą z mocy prawa w przypadku łączenia się, podziału lub przekształcenia spółek prawa handlowego. Projekt zakłada również, że te prawa i obowiązki mogą być przenoszone na inne podmioty, za zgodą podmiotu, któremu udzielono PSZW, jeżeli podmiot, na rzecz którego ma zostać przeniesione PSZW przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tym pozwoleniu lub uzgodnieniu oraz jeżeli nie wystąpią zagrożenia wskazane w art. 23 ust. 3 UOM. Decyzja przenosząca prawa i obowiązki będzie wydawana przez organ, który wydał PSZW, kierujący się zasadami niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich podmiotów. Do pozwoleń i uzgodnień na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów zastosowanie znajdą te same zasady przenoszenia praw i obowiązków.

Projekt ustawy wprowadza szczególne zasady zmiany PSZW. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej będzie w określonych okolicznościach miał obowiązek uwzględnienia wniosku wytwórcy o zmianę PSZW dla MFW. Tak będzie np. w przypadku, gdy wniosek dotyczy zmiany następujących parametrów: przewidywanej rocznej wydajności wiatru, minimalnej mocy MFW, minimalnej mocy turbin lub etapów przedsięwzięcia, a także niektórych innych parametrów (o ile ulegają one zmianie o nie więcej niż 20% w stosunku do dotychczasowej treści PSZW). W pozostałych przypadkach właściwy organ może zmienić PSZW, jeżeli po wydaniu pozwolenia nastąpiła istotna zmiana charakterystycznych parametrów technicznych przedsięwzięcia (innych niż objęte procedurą "obligatoryjnej" zmiany), przepisów prawa lub zasad wiedzy technicznej albo gdy zasadność zmiany charakterystycznych parametrów technicznych przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonych analiz technicznych lub ekonomicznych.

Podatek od MFW

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie podatku od prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w MFW.

Wytwórcy mają płacić roczny podatek w wysokości równej iloczynowi mocy MFW wyrażonej w MW wynikającej z koncesji oraz kwoty 23 000 zł. Wysokość ta podlega corocznemu podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota nie ulega zmianie).

Obowiązek podatkowy będzie powstawał od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w MFW.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. W ramach konsultacji publicznych, uwagi można składać w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia projektu na stronie Rządowego Centrum Legislacji (tj. od 15 stycznia 2020 roku).

-----------------------------------------------------------------------------------
1 W dalszej części będziemy się posługiwać po prostu pojęciem "mocy".
CMS
Zobacz także:

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE