ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

OPINIE

Cel OZE na 2020: co się stanie, jeśli Polska go nie osiągnie?
17.03.2020r. 12:34

Paweł Wróbel, Gate Brussels
Marcin Ścigan, Forum Energii
Polska jako jedno z kilku państw członkowskich Unii Europejskiej prawdopodobnie nie zrealizuje na czas swojego krajowego celu wyznaczonego na poziomie 15 proc. udziału energii odnawialnej w 2020 r. [1] Jednak pomimo istnienia możliwości nakładania sankcji za niewykonanie krajowych zobowiązań, w tym kar finansowych, Komisja Europejska nie jest zainteresowana karaniem państw dla samego karania.

Potencjalne konsekwencje dla krajów spóźniających się z realizacją wyznaczonych celów na rok 2020 należy rozumieć raczej jako środek mobilizujący do nadgonienia zaległości, ale także do zwiększenia ambicji działań pozwalających zrealizować drugi z unijnych celów OZE - ten wyznaczony w horyzoncie roku 2030.

Na razie jednak jesteśmy w roku 2020. Osiągnięcie celu 15 proc. OZE w miksie energetycznym, jeśli nie nastąpi przypadkowy zbieg okoliczności [2], wydaje się nierealne [3].

W 2018 roku udział ten wynosił jedynie 11,3 proc. Efekty aukcji OZE organizowanych w latach 2018-2020 nie wystarczą do nadrobienia tej luki, tym bardziej że większość nowych instalacji powstanie już po 2020 roku. W negocjacjach z Komisją Europejską kluczowy stanie się więc rok 2021, w którym musimy przekonać Brukselę, że nasz kraj na trwałe wszedł na ścieżkę realnego wspierania odnawialnych źródeł energii, a widoczne od 2018 r. przyspieszenie w rozwoju OZE będzie kontynuowane. Polska powinna udowodnić, że choć nie osiągnęliśmy progu na rok 2020, chcemy mieć konstruktywny udział w realizacji unijnego celu na rok 2030. Takie podejście z pewnością spotka się z pozytywną reakcją KE i może pomóc uniknąć kar, jeśli rzeczywiście efekty będą widoczne. W przeciwnym wypadku, Polska będzie narażona na szereg konsekwencji, które opisujemy w dalszej części tekstu.

Weryfikacja

Formalna część procesu oceny realizacji celu OZE oraz decyzji KE na temat ewentualnych konsekwencji rozpocznie się w 2022 r. Podstawa prawna będzie opierała się na dwóch dokumentach. Pierwszy to ostateczne podsumowanie udziału OZE w miksie energetycznym za rok 2020, które będzie opublikowane przez Europejski Urząd Statystyczny EUROSTAT na początku 2022 roku. Drugi to sprawozdania dotyczące realizacji krajowych celów OZE, które każde z państw unijnych będzie musiało przedstawić do końca kwietnia 2022 roku[4].

Nieformalny proces oceny rozpocznie się jednak dużo szybciej. I właśnie dlatego, jeśli istnieje ryzyko, że dane państwo nie zrealizuje swojego celu, kluczowe będzie prowadzenie dialogu z Komisją Europejską już w 2021 roku, czyli przed publikacją oficjalnych danych. Jak już wspomniano, wiele wskazuje na to, że dialog ten będzie odbywać się w kontekście realizacji drugiego z unijnych celów OZE, czyli poziomu 32% na rok 2030. Dlaczego? Po pierwsze, zobowiązania krajowe na 2020 rok są punktami wyjścia dla każdego państwa członkowskiego przy realizacji swojej kontrybucji do osiągnięcia ww. unijnego celu OZE[5]. Dodatkowo, od dnia 1 stycznia 2021 będą one stanowiły minimalny dopuszczalny poziom udziału energii odnawialnej w każdym państwie członkowskim.

Jakie mogą być konsekwencje niezrealizowania celu na czas?

Dyrektywa OZE nie wskazuje sankcji za brak realizacji celu na rok 2020, a KE nie planuje publikacji żadnych wytycznych dotyczących ścieżki postępowania w takim przypadku. Wobec tego, znaczenia nabierają ogólne zasady wynikające z traktatów UE, które dotyczą niezrealizowania obowiązków wynikających z unijnego prawa - cele krajowe OZE, z uwagi na wiążący charakter, takim obowiązkiem są. W tym scenariuszu Komisja Europejska może rozpocząć procedurę skierowaną wobec każdego państwa, które nie zrealizuje swojego zobowiązania. Głównym celem będzie ustalenie planu realizacji środków naprawczych oraz ich pilna implementacja. W najbardziej negatywnym scenariuszu państwa mogą zostać obłożone karami finansowymi, lecz jest to odległa perspektywa. Jednak poza tymi sankcjami, istnieją także inne obszary, gdzie państwa członkowskie mogą odczuć finansowe skutki niewypełnienia celu OZE i braku porozumienia z KE.

Ryzyko poniesienia kosztów transferów statystycznych

Dla państw, które szybko nie nadrobią opóźnień, transfer statystyczny zapewne będzie jedną z pierwszych postulowanych przez KE opcji realizacji celów OZE. W praktyce jest to handel udziałami OZE pomiędzy państwami, w których przewyższa on ustalony dla nich cel, a tymi, w których poziom realizacji jest niższy od wyznaczonego w dyrektywie OZE.[6] Komisja już teraz zachęca państwa do korzystania z tej metody wywiązania się z obowiązków. W zawieraniu transakcji pomóc ma unijna platforma do spraw rozwoju odnawialnych źródeł energii (URDP), ustanowiona na mocy zrewidowanej w 2018 roku dyrektywy OZE[7]. Będzie ona miejscem obrotu udziałami OZE po 2020 roku, dopełniając dotychczasowe dwustronne umowy. Jeśli transfer dokonany za pośrednictwem tej platformy zostanie zgłoszony do KE do końca 2021 roku, będzie miał on bezpośredni wpływ na realizację celu, gdyż zostanie uwzględniony w statystykach EUROSTAT dla danego państwa członkowskiego za rok 2020 (publikowanych na początku 2022 roku).[8]

Istnieje jednak ryzyko, że nie wszyscy "kupcy" udziału statystycznego OZE dojdą do porozumienia z potencjalnymi "sprzedawcami". Problemem może być ustalenie warunków takiej transakcji. Nie ma jasnych mechanizmów decydujących o cenie akceptowalnej dla sprzedających i kupujących. Jednak pomimo tych przeszkód, należy się spodziewać rosnącej roli transferów statystycznych w realizacji celów zarówno na rok 2020 jak i 2030.

Ryzyko wpłat do unijnego mechanizmu finansowania energii z OZE

Unijny mechanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych został ustanowiony w 2018 r. i zacznie obowiązywać od 2021 roku[9]. Choć zaprojektowany jest w kontekście realizacji celu na rok 2030, prawdopodobnie może on być również brany pod uwagę w negocjacjach z KE jako ewentualny środek naprawczy, szczególnie po roku 2022. Mechanizm będzie zasilany dobrowolnymi wpłatami państw nierealizujących zadeklarowanej kontrybucji. Jest zaprojektowany tak, aby w formie niskooprocentowanych pożyczek i dotacji finansować m.in. wspólne projekty państw członkowskich. Energia wytworzona ze źródeł wspartych przez ten mechanizm będzie zaliczana do danych statystycznych poszczególnych państw stosownie do wielkości ich wpłat. To może stanowić poprawę bilansu państwa, któremu nie będzie udawało się osiągnąć wymaganego poziomu OZE w okresie lat 2021-2030.

Ryzyko trudniejszej realizacji celu na rok 2030

Realizacja unijnego celu na 2030 rok będzie odbywać się w oparciu o udział każdego państwa członkowskiego. Będą one wdrażane w ramach indywidualnej ścieżki dojścia. W latach 2022, 2025, 2027 państwa będą musiały wykazywać stopniową realizację celu tak, aby wzrost udziału OZE był w miarę równomierny[10]. Zatem niewypełnienie celu krajowego wyznaczonego na rok 2020 oznacza trudniejszy start do wypełnienia krajowych zobowiązań na rok 2030. Państwo będzie musiało nadgonić opóźnienie tak, aby już w 2022 roku nie mierzyć się z konsekwencjami nierealizowanej ścieżki dojścia do celu 2030. W przeciwnym razie, pojawi się ryzyko uruchomienia kolejnych środków zaradczych.

Ryzyko kar finansowych

Wśród środków, które mogą być zastosowane wobec państw naruszających unijne prawo, jednymi z najbardziej dotkliwych są kary finansowe. Najważniejsze role w tym procesie pełnią Komisja Europejska oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja o rozpoczęciu postępowania nie zapada jednak automatycznie. Należy do Komisji Europejskiej w przypadku, gdy ta stwierdzi naruszenie prawa i brak możliwości szybkiego znalezienia rozwiązania przez państwo członkowskie. Komisja może skierować skargę do TSUE z możliwością wnioskowania o nałożenie kar finansowych. To znaczy, że kary także nie są automatyczne, a ich uruchomienie wymaga czasu.

Ryzyko jest jednak realne. Dlatego w przypadku braku współpracy ze strony państwa członkowskiego, widmo kar finansowych jest silnym instrumentem mobilizowania ich do wdrożenia prawa unijnego i realizowania wynikających z tego obowiązków. Komisja Europejska jako ostateczność uruchamia taką procedurę przede wszystkim w sytuacji, gdy państwo nie wykazuje dobrej woli, popartej konkretnym planem wdrażanych działań naprawczych.

[1] Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Wszystkie kraje członkowskie mają indywidualnie wyznaczone cele, które łącznie mają zapewnić wypełnienie unijnego planu. Polska zobligowała się do osiągnięcia 15%. Dla porównania – najwyższy poziom zobowiązania ma Szwecja (49%), a najniższe Malta (10%). W świetle danych za 2018 rok opublikowanych w dn. 23 stycznia 2020 roku przez Europejski Urząd Statystyczny EUROSTAT największe różnice w stosunku do celu krajowego na 2020 r. występują w przypadku: Holandii (6.6 punktu procentowego poniżej celu), Francji (6.4 p.p.), Irlandii (4.9 p.p.), Wielkiej Brytanii (4.0 p.p.), Słowenii (3.9 p.p.), Polski (3.7 p.p.) i Belgii (3.6 p.p.). Więcej: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10335438/8-23012020-AP-EN.pdf/292cf2e5-8870-4525-7ad7-188864ba0c29
[2] Za taki należy uznać znaczny spadek zużycia energii wskutek silnego spowolnienia gospodarczego, przy jednoczesnym wzroście produkcji i zużycia energii z OZE.
[3] 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto
[4] Art. 27 rozporządzenia (EU) 2018/1999.
[5] Każde państwo zgłosiło swój proponowany na 2030 r. udział OZE w Krajowym Planie na rzecz klimatu i energii 2021-2030.
[6] Pierwszy taki transfer odbył się w 2017 roku pomiędzy Litwą, która już w 2015 roku zrealizowała swój cel, a Luksemburgiem. Niezbędna do uznania transferu za wiążący jest notyfikacja Komisji Europejskiej. Dotychczas Komisja została poinformowana jeszcze o podpisanych umowach dot. transferu pomiędzy Estonią i Luksemburgiem oraz Szwecją i Norwegią. Więcej:https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-progress-renewable-energy-april2019_en.pdf
[7] Art. 8 dyrektywy (EU) 2018/2001.
[8] Art 8 dyrektywy (EU) 2018/2001. Natomiast zgodnie z art 6 dyrektywy 2009/28/EC umowy zawierane przez państwa z pominięciem platformy URDP powinny być zgłaszane KE nie później niż 3 miesiące po zakończeniu każdego roku, którego dotyczą.
[9] Art. 33 Rozporządzenia (UE) 2018/1999. [10] W roku 2022 państwo powinny osiągnąć co najmniej 18% z zaplanowanego w danym państwie wzrostu udziału OZE w okresie 2021-2030, w 2025 roku – co najmniej 43%, a w 2027 roku – co najmniej 65%.
Forum Energii

Dodaj nowy Komentarze ( 6 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 6 )


Autor: Energetyk 18.03.2020r. 12:23
No i widzimy skutki polityki naszych nieudolnych i niedouczonych decydentów z ostatnich co najmniej 10 lat za które przyjdzie płacić nam wszystkim.
Chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden aspekt, całkowicie zlekceważony przez nich, jakim jest wykorzystanie w Polsce rodzimej biomasy, możliwej do wykorzystania w produkcji energii elektrycznej i ciepła, w tym także w skojarzeniu.
Według wiarygodnych źródeł w Polsce można bez większych nakładów pozyskać w krótkim czasie ok. 10 mln ton biomasy (głównie Agro plus leśna) i ilość tę można szybko podwoić. Te 10 mln ton oznacza ok. 10 PJ energii. Przy sprawności przetwarzania tylko 80% oznacza to ok. 8 PJ energii cieplnej lub elektrycznej (ponad 2 TWh). Oczywiście, dla 20 mln ton będzie to dwa razy więcej.
I to wszystko można zrealizować bez większych inwestycji, bo w biomasie istniejące moce wynoszą już ok. 1400 MW, z czego wykorzystywana jest tylko niespełna połowa. Zakładając tylko wykorzystanie istniejących 500 MW tych mocy i będącej już do dyspozycji biomasy, przy 8000 godzinach pracy, uzyska się ok. 4TWh energii, czyli niewiele mniej niż nam brakuje do tych 15%.
Oczywiście, powyższe wyliczenia mają charakter przybliżony, ale pokazują skalę marnotrawstwa energii (i kasy) będącej skutkiem błędnej i nierozumnej polityki.
Pomijam tu już kwestię wykorzystania biomasy w będącym na dnie ciepłownictwie, gdzie wystarczyłaby tylko modernizacja kotłów (ale nie na gaz - co się teraz robi !) przy istniejącej sieci przesyłowej.
Nie wspominam tu o innych źródłach OZE (słońce i wiatr) bo bardzo skutecznie to robią ich lobby.
Szkoda tylko, że zajęci polityką i karierami rzekomi obrońcy wsi i rolnictwa nie mają ani czasu ani woli przyjrzeć się tej sprawie i nie biorą przykładu z lobby solarnego i wiatrowego!
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: ec 19.03.2020r. 09:29
odgrzewany kotlet - przecież już było współspalanie biomasy a nam niewiele brakowało do osiągnięcia 15% przed czasem. Ze wszystkiego trzeba było się wycofać z powodu nadużyć, niszczenia kotłów, emisji zanieczyszczeń, wysokich kosztów transportu,bardziej opłacalnego wykorzystywania biomasy w innych branżach. I w ogóle traktowanie biomasy jako oze od początku było naciągane.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: przesada 19.03.2020r. 10:56
Przeciwnie, należało utrzymać spalanie biomasy, skoro w Brukseli zaliczyli to do OZE. Nie byłoby problemu z wypełnieniem limitu.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: przesada 19.03.2020r. 10:59
Przeciwnie, należało utrzymać spalanie biomasy, skoro w Brukseli zaliczyli to do OZE. Nie byłoby problemu z wypełnieniem limitu.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Eko 19.03.2020r. 11:49
Nic się nie stanie. Połowa z krajów UE nie osiągnie limitów. A od zielonej masy i biomasy precz bo to niszczenie środowiska.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Energetyk 19.03.2020r. 13:35
Traktowanie biomasy jako OZE rzekomo szkodliwego dla srodowiska nie jest absolutnie niczym uzasadnione!
Istniejące technologie spalania tego paliwa zapewniają uzyskanie wskaźników emisyjnych znacznie lepszych od uzyskiwanych dla węgla i spełnienie najostrzejszych wymogów w tym zakresie.
Koledzy, którzy uważają inaczej powinni trochę poczytać na ten temat zanim zabiorą głos !
Z jednym tylko się zgodzę - że współspalanie biomasy w elektrowniach węglowych to było marnotrawstwo, bo pozwalało na wykorzystanie tylko ok. 30-35% wartości opałowej biomasy. Dziś te wskaźniki na dedykowanych kotłach przekraczają nawet 90%. No i nie należy zapominać, że biomasa jest dyspozycyjnym źródłem OZE, które przy braku wiatru i słońca może w krótkim czasie zapewnić dostawy prądu i ciepła.
A i cenowo energia z biomasy wcale nie przegrywa z innymi OZE, ale to już osobny temat.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 6 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE