ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE

Ile za nośniki energii w latach 2007 - 2018, a ile za dostęp do internetu w polskich gospodarstwach domowych - cenowe studium porównawcze
09.06.2020r. 05:47

Wiesław Drozdowski, redaktor CIRE
Przedmiotem opracowania jest analiza wydatków polskich gospodarstw domowych na dwa produkty niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie: energię i dostęp do internetu. Szczegółowej analizie poddano wydatki na energię elektryczną, gaz, ciepło i opał w latach 2007 - 2018 w relacji do wydatków na towary i usługi konsumpcyjne oraz do dochodu rozporządzalnego, a także w zakresie dostępu do internetu stacjonarnego, mobilnego i usług dodanych.

Część 1. Energia elektryczna, gaz, ciepło i opał

Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), "gospodarstwo domowe, to zespół osób spokrewnionych ze sobą lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się (gospodarstwo domowe wieloosobowe) lub osoba utrzymująca się samodzielnie, bez względu na to, czy mieszka sama, czy też z innymi osobami (gospodarstwo domowe jednoosobowe). Członkowie rodziny mieszkający wspólnie, ale utrzymujący się oddzielnie, tworzą odrębne gospodarstwa domowe. Wielkość gospodarstwa domowego jest określana liczbą osób wchodzących w jego skład".

Na potrzeby opracowania wykorzystano dane GUS dotyczące przeciętnych dochodów rozporządzalnych na jedno gospodarstwo domowe, jako najbardziej reprezentatywnego w zestawieniu z wydatkami na nośniki energii.

Według definicji GUS, "w skład dochodu rozporządzalnego wchodzą: dochód z pracy najemnej, dochód z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie, dochód z pracy na własny rachunek, dochód z własności i dochód z wynajmu nieruchomości, dochód ze świadczeń społecznych oraz pozostały dochód (m.in. dary od osób prywatnych (w tym alimenty), odszkodowania z tytułu ubezpieczeń w instytucjach ubezpieczeniowych, wygrane w grach hazardowych i loteryjnych). Dochód rozporządzalny przeznaczony jest na wydatki oraz przyrost oszczędności".

Wykorzystano również dane GUS dotyczące wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na jedno gospodarstwo domowe w zestawieniu z wydatkami na nośniki energii.
Według definicji GUS, "wydatki na towary i usługi konsumpcyjne przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb gospodarstwa domowego. Obejmują wydatki na towary i usługi zakupione za gotówkę, jak również przy użyciu karty płatniczej lub kredytowej i na kredyt, wartość artykułów otrzymanych bezpłatnie oraz wartość spożycia naturalnego".

Przeciętna liczba osób w jednym gospodarstwie domowym w analizowanym okresie systematycznie spadała: z 3,00 osób w 2007 r. do 2,64 osoby w 2018 r.

Tabela 1.
Przeciętna liczba osób w poszczególnych typach gospodarstw domowym w latach 2007-2018

(1000x543)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Prezentowane zestawienia obejmują uśrednione wydatki na jedno gospodarstwo domowe oraz wydatki z rozbiciem na poszczególne grupy gospodarstw domowych: pracowników, rolników, osoby pracujące na własny rachunek oraz emerytów i rencistów.

Wykres 1.
Przeciętne dochody rozporządzalne na jedno gospodarstwo domowe w latach 2007-2018 dla poszczególnych typów gospodarstw domowych

(1000x492)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 2.
Przeciętne wydatki na jedno gospodarstwo domowe w latach 2007-2018 dla poszczególnych typów gospodarstw domowych

(1000x490)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 3.
Przeciętne miesięczne wydatki i przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedno gospodarstwo domowe w latach 2007 - 2018

(1000x570)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 4.
Zestawienie przeciętnych miesięcznych wydatków i przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego z procentowym udziałem wydatków w dochodzie rozporządzalnym w jednym gospodarstwie domowym w latach 2007-2018

(1000x552)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Tabela 2.
Przeciętne miesięczne wydatki na nośniki energii w jednym gospodarstwie domowym w latach 2007 - 2018

(1000x353)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


W nomenklaturze GUS, opał zdefiniowany jest jako paliwa płynne i stałe, stosowane do ogrzewania mieszkań i domów oraz do celów kuchennych.

Wykres 5.
Procentowy udział przeciętnych miesięcznych wydatków na energię elektryczną, gaz, ciepło i opał w stosunku do przeciętnych miesięcznych wydatków na wszystkie nośniki energii w jednym gospodarstwie domowym w latach 2007 - 2018

(1000x696)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Tabela 3.
Przeciętne miesięczne wydatki ogółem i przeciętne miesięczne wydatki na nośniki energii z ich procentowym udziałem na jedno gospodarstwo domowe w latach 2007 - 2018 (procentowy udział wydatków na nośniki energii w wydatkach ogółem zaznaczono kolorem czerwonym)

(1000x506)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 6.
Zestawienie przeciętnych miesięcznych wydatków ogółem i przeciętnych miesięcznych wydatków na nośniki energii oraz wydatków na energię elektryczną w jednym gospodarstwie domowym w latach 2007 - 2018

(1000x565)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 7.
Zestawienie przeciętnych miesięcznych wydatków ogółem i przeciętnych miesięcznych wydatków na nośniki energii oraz wydatków na gaz w jednym gospodarstwie domowym w latach 2007 - 2018

(1000x480)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 8.
Zestawienie przeciętnych miesięcznych wydatków ogółem i przeciętnych miesięcznych wydatków na nośniki energii oraz wydatków na ciepło w jednym gospodarstwie domowym w latach 2007 - 2018

(1000x572)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 9.
Zestawienie przeciętnych miesięcznych wydatków ogółem i przeciętnych miesięcznych wydatków na nośniki energii oraz wydatków na opał w jednym gospodarstwie domowym w latach 2007 - 2018

(1000x544)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 10.
Zestawienie miesięcznych przeciętnych wydatków na energię elektryczną ogółem i wydatków na energię elektryczną w jednym gospodarstwie domowym pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów w latach 2007 - 2018

(1000x186)
(1000x569)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 11.
Zestawienie miesięcznych przeciętnych wydatków na gaz ogółem i wydatków na gaz w jednym gospodarstwie domowym pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów w latach 2007 - 2018

(1000x193)
(1000x623)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 12.
Zestawienie przeciętnych miesięcznych wydatków na ciepło ogółem i przeciętnych miesięcznych wydatków na ciepło w jednym gospodarstwie domowym pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów w latach 2007 - 2018

(1000x201)
(1000x620)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 13.
Zestawienie miesięcznych przeciętnych wydatków na opał ogółem i wydatków na opał w jednym gospodarstwie domowym pracowników, rolników, pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów w latach 2007 - 2018

(1000x188)
(1000x601)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii odzwierciedla zmianę przeciętnych cen towarów i usług konsumpcyjnych dla grupy nośniki energii z roku badanego w stosunku do przeciętnych cen tych towarów i usług z roku poprzedniego.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest indeksem zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych. To najpopularniejsza na świecie miara inflacji/deflacji. Jest średnią ważoną cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe.


Wykres 14.
Zestawienie rocznych procentowych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych z rocznymi procentowymi wskaźnikami cen nośników energii w latach 2007 - 2018 [rok poprzedni = 100 proc.]

(1000x581)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 15.
Zestawienie rocznych procentowych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych z rocznymi procentowymi wskaźnikami cen energii elektrycznej w latach 2007 - 2018 [rok poprzedni = 100 proc.]

(1000x578)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 16.
Zestawienie rocznych procentowych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych z rocznymi procentowymi wskaźnikami cen gazu w latach 2007 - 2018 [rok poprzedni = 100 proc.]

(1000x578)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 17.
Zestawienie rocznych procentowych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych z rocznymi procentowymi wskaźnikami cen ciepła w latach 2007 - 2018 [rok poprzedni = 100 proc.]

(1000x624)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Wykres 18.
Zestawienie rocznych procentowych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych z rocznymi procentowymi wskaźnikami cen opału w latach 2007 - 2018 [rok poprzedni = 100 proc.]

(1000x544)
Opracowanie własne na podstawie danych GUS


Cześć 2. Dostęp do internetu

A. Stacjonarny dostęp do internetu

Według GUS, w 2018 r. odsetek osób korzystających z internetu wyniósł 77,5 proc., tj. o 1,6 proc. więcej niż w roku poprzednim, natomiast regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystających z niego - 74,8 proc., tj. o 2,1 proc. więcej niż w 2017 r.

W 2018 r. przynajmniej jeden komputer w domu posiadało 82,7 proc. gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16 - 74 lat. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie wzrasta i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się o 0,9 proc., a z 2015 r. - o 4,8 proc.
Wykres 19.
Wyposażenie gospodarstw domowych w komputery (w proc. ogółu gospodarstw)

(1000x188)
Źródło: GUS


Wykres 20.
Liczba abonentów internetu stacjonarnego i mobilnego (w mln) w latach 2016-2018

(815x1000)


UKE w raporcie "Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce" opublikowanego w sierpniu 2019 r.", brał pod uwagę ceny oferowane przez największych operatorów.

Zgodnie z raportem, z roku na rok wzrasta liczba abonentów usług stacjonarnego dostępu do internetu. W 2018 r. liczba użytkowników korzystających ze stacjonarnego dostępu do sieci wyniosła 8,1 mln.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przypomina, że zgodnie z Europejską Agendą Cyfrową, celem jest zapewnienie do końca 2020 r. stacjonarnego dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s 50 proc. gospodarstw domowych. Na koniec 2018 r. usługi takie wykorzystywane były przez 38 proc. gospodarstw domowych.

Z danych za miniony rok wynika, że średni miesięczny rachunek za stacjonarnego dostęp do internetu wyniósł 51,5 zł. Deklarowane przez respondentów kwoty rachunków wahały się od 25 do 200 zł miesięcznie.

W 2018 r. ok. 43 proc. wszystkich łączy stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce stanowiły łącza o przepustowości powyżej 100 Mb/s. Łącza o przepustowości większej niż 30 Mb/s stanowiły niemal 2/3 wszystkich używanych łączy abonenckich.

Uwzględniając usługi ze wszystkich przedziałów prędkości najniższą stawkę za stacjonarny dostęp do internetu dla użytkowników indywidualnych oferowała firma Toya. Minimalna cena u tego operatora wyniosła 24,46 zł. Najwyższą z kolei stawkę na poziomie 118,24 zł oferował Orange. Koszty za internet stacjonarny wyniosły średnio od 47,21 zł (Multimedia) do 82,54 zł (Orange).


Wykres 21.
Minimalne, średnie i maksymalne wartości średnich kosztów korzystania z usług stacjonarnego dostępu do internetu dla klientów indywidualnych w 2018 r.

(1000x498)


B. Mobilny dostęp do internetu

Według "Analizy cen usług mobilnego dostępu do Internetu w Polsce" z kwietnia 2018 r., sporządzonej przez UKE, rynek usług mobilnego dostępu do sieci uległ od 2014 r. do 2017 r. znaczącym przeobrażeniom. O blisko 7 proc. zwiększył się odsetek osób korzystających z internetu mobilnego. W 2017 r. ok. 19 proc. z nich miało wykupioną usługę dostępu do sieci za pośrednictwem dostępu mobilnego. Wraz ze wzrostem popularności tej usługi zwiększyły się także limity danych dostępne dla użytkowników. Żaden z operatorów nie oferował w lutym 2018 r. usługi z transferem mniejszym niż 10 GB.

Średnie miesięczne ceny mobilnego dostępu do internetu dla klientów indywidualnych kształtowały się na poziomie od 20,82 zł (Orange) do 89,91 zł (Plus). W przeliczeniu na 1 GB danych koszty ponoszone przez użytkowników wyniosły od 0,08 zł (T-Mobile) do 2,08 zł (Orange).


Wykres 22.
Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego dostępu do internetu dla klientów indywidualnych z limitem do 50 GB w 2017 r.

(1000x566)


Wykres 23.
Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego dostępu do internetu dla klientów indywidualnych z limitem od 50 GB do 100 GB

(1000x455)


Wykres 24.
Minimalne średnie miesięczne koszty korzystania z usługi mobilnego dostępu do internetu dla klientów indywidualnych z limitem powyżej 100 GB (włącznie)

(1000x526)


Informacje dotyczące cen korzystania z internetu autor uzupełnił danymi UKE w zakresie telefonii mobilnej oraz usług wiązanych.

Według "Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r.", krajowy konsument ponosi najniższe koszty usług telefonii mobilnej. Intensywne korzystanie z tego typu usług z pakietem danych co najmniej 20 GB było związane z opłatą równą 6,9 euro, czyli ponad pięciokrotnie mniej niż wynosi średnia europejska.


Wykres 25.
Średni miesięczny koszt korzystania z usług inetrnetu mobilnego w UE w 2018 r. (w euro z VAT)

(1000x426)


C. Usługi wiązane z dostępem do internetu

Usługi wiązane nadal należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Średni wzrost liczby użytkowników na przestrzeni lat 2014-2018 osiągnął poziom 39 proc.

Według danych UKE z końca 2018 r., na takie rozwiązanie zdecydowało się w ponad 10 mln konsumentów.
Np. zaoferowany wachlarz usług Cyfrowego Polsatu obejmował pakiety z telewizją, internetem stacjonarnym, telefonią komórkową, ale również usługi spoza rynku telekomunikacyjnego, takie jak energia, usługi bankowe, ubezpieczenia, media oraz inne usługi z obszaru FMCG.

Przykładowo, za pakiet usług Orange Love (cztery usługi, czyli abonament komórkowy, internet domowy, telewizja i telefon domowy), z którego w III kwartale 2018 r. korzystało 1,2 mln osób indywidualnych, płacono miesięcznie 103 zł.

W 2018 r. zauważane jest wzmożone zainteresowanie użytkowników usługami telefonii VoIP (popularnie nazywaną "telefonią internetową"), gdzie liczba abonentów, w stosunku do 2017 r., wzrosła o 59 proc.


Część 3. Wnioski

Dochody rozporządzalne gospodarstw domowych rosną szybciej niż wydatki

W okresie 2007 - 2018 przeciętne miesięczne dochody rozporządzalne ogółem wzrosły o 80,4 proc. przy 45 proc. wzroście wydatków. Największą dynamikę wzrostu dochodów rozporządzalnych odnotowano w gospodarstwach domowych rolników - o 84,3 proc., a najmniejszą w gospodarstwach domowych rencistów - o 49 proc.

Obserwowany na wykresie 3 stale zwiększający się odstęp pomiędzy linią przeciętnego dochodu rozporządzalnego, a linią przeciętnych wydatków ukazuje coraz mniejszy ich udział w dochodzie rozporządzalnym - od 87,20 proc. w 2007 r. do 70,08 proc. w 2018 r. Świadczy to rosnącym tempie poprawy sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

W raporcie "Sytuacja gospodarstw domowych w 2018 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych" GUS stwierdza: "W latach 2004 - 2018 sytuacja materialna gospodarstw domowych systematycznie poprawiała się." Jednocześnie zauważa, że w 2018 r. nadal utrzymywało się relatywnie duże zróżnicowanie przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych i wydatków pomiędzy różnymi grupami społeczno-ekonomicznymi gospodarstw domowych".

Maleje udział wydatków na nośniki energii w całości wydatków

Odnosząc się do struktury wydatków gospodarstw domowych w 2018 r. GUS wskazał, że "najwyższy udział, podobnie jak w latach poprzednich, miały wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe - 24,8 proc. Kolejną istotną pozycję stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Ich udział w wydatkach łącznie wyniósł przeciętnie 18,3 proc."

Analiza wydatków na nośniki energii w okresie 2007 - 2018 (tabela 3; wykresy: 6,7,8,9 ) wskazuje, że udział wydatków na nie w całości wydatków maleje. Tempo wzrostu wydatków, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich udziału w dochodzie rozporządzalnym, jest szybsze niż w przypadku dynamiki wzrostu kosztów ponoszonych na nośniki energii.

W okresie 2007 - 2018 przeciętne ceny nośników energii w gospodarstwie domowym wzrosły od 253,83 zł do 323,51 zł, przy czym maksymalną cenę 358,25 zł osiągnęły w 2013 r. co stanowiło 12,02 proc. w wydatkach ogółem i był to jeden z najwyższych wskaźników w analizowanym okresie. Najwyższy udział procentowy wydatków na nośniki energii wystąpił w 2011 r. i osiągnął wartość 12,20 proc.
Od 2013 r. udział procentowy wydatków na nośniki energii w wydatkach ogółem systematycznie malał do 9,74 proc. w 2018 r. (tabela 3.).

Wiodącym nośnikiem energii, ze względu na jego koszt, jest energia elektryczna. Po okresie stałego wzrostu procentowego udziału wydatków na energię elektryczną w latach 2007-2012 (od 3,77 proc. do 4,32 proc.) i stabilnego poziomu w latach 2014-1015 (4,04 proc. - 4,06 proc.), od 2016 r. wydatki te utrzymują się na poziomie nie przekraczającym 4 proc.

W całości wydatków na nośniki energii wzrasta udział wydatków na energię elektryczną

Wprawdzie udział wydatków na energię elektryczną w wydatkach ogółem od 2013 r. zmniejszył się z 4,26 proc. do 3,85 proc., to jednocześnie zwiększył się w tym okresie ich udział w przeciętnych miesięcznych wydatkach na wszystkie nośniki energii (z 35,46 proc. do 39,53 proc.).
Wydatki na energię elektryczną dla poszczególnych typów gospodarstw domowych są, co do wzrostu, odzwierciedleniem wydatków ogólnych, jednak w przypadku gospodarstw domowych rolników, wykazuje on największe odchylenie 76,44 proc. w stosunku do średniej 47,91 proc.
Najniższy obserwowany przyrost wydatków od 2007 r. do 2018 r. występuje w gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek - o 39,91 proc. i rencistów - o 40,39 proc.(tabele 2 i 3, wykres 10).

Procentowy udział wydatków na ciepło w przeciętnych miesięcznych wydatkach na nośniki energii kształtował na poziomie 25 proc. w 2007 r. i 23 proc. w 2018 r. Największy procentowy przyrost kosztów zanotowały gospodarstwa domowe emerytów (o 26,94 proc.) i rencistów (o 17,33 proc.) przy średniej przyrostu dla wszystkich grup o 17,01 proc.
Wartymi uwagi pozostają koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe rolników, które bardzo wyraźnie odbiegają od pozostałych typów gospodarstw. Miesięczne wydatki na ciepło wynosiły tutaj 2,55 zł w 2007 r. i 6,38 zł w 2018 r.(tabele 2 i 3, wykres 12).

Procentowy udział wydatków na gaz w wydatkach ogółem, po osiągnięciu maksimum w latach 2012-2013 (2,50 proc.), systematycznie spadał, by w 2018 r. zanotować wartość poniżej 2 proc. (1,98 proc.).
Procentowy przyrost kosztów, przy przeciętnych wydatkach na gaz dla wszystkich typów gospodarstw domowych wynoszący 29,67 proc., był największy dla gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek (o 39,69 proc.) (tabele 2 i 3, wykres 11).

Opał w latach 2008-2017 był tym nośnikiem energii, którego udział procentowy w miesięcznych wydatkach ogółem znajdował się na drugim miejscu po wydatkach na energię elektryczną, by w 2018 r. znaleźć się na ostatniej pozycji z 1,67 proc. udziałem. Z analizy danych wynika, że opał staje się nośnikiem coraz mniej popularnym, co doskonale obrazuje sytuacja w gospodarstwach domowych rolników. Od 2007 r. do 2013 r. miesięczne wydatki na ten nośnik energii rosły bardzo szybko i osiągały kwoty ponad 200 zł (przyrost w 2013 r. o 73,85 proc. w stosunku do 2007 r.), by po corocznych spadkach od 2014 r. osiągnąć wartość 84 zł (ujemny przyrost w stosunku do 2007 r. o - 28,15 proc.) (tabele 2 i 3, wykres 13).

Ceny nośników energii a inflacja

Roczne procentowe wskaźniki cen nośników energii były w latach 2007 - 2012 zdecydowanie wyższe w porównaniu do rocznych procentowych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych. Od 2013 r. widać wyraźny ich spadek i utrzymywanie się poniżej lub na granicy poziomu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W zestawieniu rocznych procentowych wskaźników cen energii elektrycznej z rocznymi procentowymi wskaźnikami towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2007 - 2018 widać wyraźnie, że wskaźniki cen nośników energii od 2013 r. oscylowały blisko wskaźnika inflacji, a w 2018 r. podobnie jak w latach 2014 i 2016, są od niego niższe.

Jedynym nośnikiem energii, którego wskaźnik ceny przewyższał wskaźnik inflacji od 2017 r. pozostawał opał.

Internet

W 2018 r. koszty internetu stacjonarnego wynosiły średnio od 47,21 zł (Multimedia) do 82,54 zł (Orange) miesięcznie. Z danych UKE wynika, że średni miesięczny "internetowy" wydatek, uwzględniający wszystkie przepustowości u operatorów, to 51,50 zł.

Według publikacji UKE, Polacy płacą za usługi telefonii mobilnej z pakietem danych co najmniej 20 GB średnio 29,67 zł miesięcznie.

W tym samym dokumencie przedstawiane są, za 2018 r., zestawienia minimalnych średnich miesięcznych kosztów korzystania z usługi mobilnego internetu dla klientów indywidualnych z różnymi limitami. Tylko dla jednego operatora oferującego najniższy transfer 10 GB cena wynosiła 20,82 zł. W pozostałych przypadkach rozpiętość miesięcznych wydatków kształtowała się w granicach od 30,73 zł do 89,91 zł.

Energia elektryczna - formalnie produkt, mentalnie dobro

Ze względu na całkowicie różny charakter i strukturę obydwu produktów, jakimi są nośniki energii i dostęp do internetu wraz z oferowanymi z nim usługami dodanymi, niemożliwym jest oczywiście porównywanie zmienności ich cen w czasie. Rząd wysokości cen obydwu tych produktów jest jednak ten sam.

Trudno oprzeć się jednocześnie wrażeniu, że pomimo, iż zarówno dostęp do energii elektrycznej, jak i interentu jest niezbędny dla współczesnego człowieka, odbiór społeczny zmian cen tych obydwu produktów jest całkowicie inny.

Pomimo uruchomienia w Polsce rynku energii, na którym podstawowym produktem jest energia elektryczna, w świadomości klientów indywidualnych zaliczanych formalnie do grupy gospodarstw domowych, wciąż często taktowana jest ona jako dobro, zmiany cen którego nabierają wymiaru politycznego.

O ile jakiekolwiek zmiany cen usług związanych z internetem traktowane są jako naturalne, o tyle w przypadku cen energii dla gospodarstw domowych, reakcja społeczna na ich ewentualny wzrost już taka nie jest.Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

KOMENTARZE ( 1 )


Autor: Wiesław Drozdowski 13.06.2020r. 08:57
Dziękuję za uwagi zgłoszone do mojej publikacji, które uwzględniłem w jej korekcie.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE