ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Ciołkowski: najczęściej dyskutowaną częścią ustawy offshorowej są mechanizmy wsparcia
09.09.2020r. 23:00

W dniach 24-26 sierpnia br. odbyła się w Serocku XV Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Podczas panelu "Otoczenie prawne rozwoju morskiej energetyki wiatrowej", Piotr Ciołkowski, radca prawny i partner w zespole energetycznym kancelarii CMS, omówił zmiany w projekcie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych jakie wprowadzono do projektu ze stycznia br.

Piotr Ciołkowski podkreślił, że głównym celem omawianej ustawy jest osiągniecie przez Polskę, do 2030 roku, 21-proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie, chłodnictwie oraz w transporcie. "Rok 2030, to kwestia, która bezpośrednio wpływa na to, a mamy w projekcie ustawy system wsparcia rozbity na dwie fazy, dlatego w pierwszej fazie ustawodawca dąży do tego, aby przyspieszyć proces, który doprowadzi do osiągnięcia maksymalnej generacji zielonej energii do 2030 r." - powiedział.

Mec. Ciołkowski zwrócił uwagę na to, że najczęściej dyskutowaną częścią ustawy są mechanizmy wsparcia, zaznaczając przy tym, że ci, którzy znają ustawę o OZE łatwo przyswoją wiedzę z zakresu mechanizmów przewidzianych w ustawie, gdyż w dużej mierze są one oparte na obecnym systemie aukcyjnym funkcjonującym w odniesieniu do lądowych farm wiatrowych.

Głównym założeniem tego systemu jest uzyskanie przez wytwórcę prawa do pokrycia ujemnego salda, co, jak wskazał Piotr Ciołkowski, wykazuje podobieństwo do kontraktu różnicowego CFD (contract for difference).

W odróżnieniu od zapisów w ustawie o OZE, gdzie system wsparcia dotyczący farm fotowoltaicznych i wiatrowych na lądzie został określony na 15 lat, w ustawie offshorowej, m.in. ze względu na specyfikę inwestycji, większe ryzyko po stronie inwestora, większy CAPEX, wytwórca może korzystać z tego wsparcia przez 25 lat od chwili pierwszego wytworzenia energii elektrycznej i wprowadzenia jej do sieci na podstawie uzyskanej koncesji. Ustawodawca wprowadził tutaj dodatkowy mechanizm zabezpieczający (tzw. clawback) w postaci obowiązku corocznego rozliczania ujemnego/dodatniego salda.

W prawie do pokrycia ujemnego salda, mówca zwrócił uwagę na występujące ograniczenie w postaci określenia ilości energii elektrycznej nieprzekraczającej iloczynu 100 tys. godz. oraz mocy zainstalowanej lub jej części wynikającej z koncesji na wytwarzanie nie wyższej jednak niż moc wskazana w decyzji przyznającej wsparcie lub ofercie złożonej w aukcji.

"Te 100 tys. godzin, czyli czterdzieści kilka proc. efektywności przewidzianej w perspektywie 25 lat, jest po to, żeby wyrównać szanse tych podmiotów, które mają lepszą wietrzność z tymi, które mają mniejszą, czyli mogłyby być bardziej efektywne i przez to dać niższą cenę w aukcji" - podkreślił Piotr Ciołkowski.
Zaakcentował, że istnieją dwa tryby przyznawania wsparcia na pokrycie ujemnego salda. Oprócz trybu aukcyjnego, występuje tryb, w wyniku którego przyznane prawo ma postać decyzji administracyjnej Prezesa URE. Uzasadniając wprowadzenie tego trybu, mec. Ciołkowski zwrócił uwagę na kilka aspektów decydujących o jego walorach. Po pierwsze - cel nadrzędny, 21 proc. udziału OZE w miksie energetycznym w 2030, po drugie - poparcie Unii Europejskiej dla przyspieszenia realizacji tych inwestycji w Polsce po latach opóźnień, po trzecie - poziom zaawansowania kilku projektów, które nie mogą czekać. "Tak więc cel jest taki: przyspieszamy, staramy się jeszcze zrobić to przed upływem obowiązywania dotychczasowych wytycznych dotyczących pomocy publicznej w projektach z zakresu ochrony środowiska i energetyki, które pozwalają na udzielenie wsparcia bez procesu konkurencyjnego, a całą resztę zostawiamy na później, na kolejne lata w ramach systemu aukcyjnego" - wyjaśniał Piotr Ciołkowski.

Zaznaczył, że w stosunku do projektu ustawy ze stycznia, łączna moc morskich farm wiatrowych, dla których Prezes URE ma prawo wydać taką decyzję, uległa zmianie z 4,6 GW na 5,9 GW, co będzie skutkowało obniżeniem wolumenu w ramach aukcji. Został również wprowadzony załącznik z konkretnymi lokalizacjami (w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych), które mogą ubiegać się o wsparcie, które będą się kwalifikować.

Skróceniu uległy również terminy: do marca 2021 r. - składanie wniosków, do czerwca 2021 r. - decyzje Prezesa URE.

Istotną zmianą w stosunku do pierwszego projektu ustawy, jest wykreślenie zapisów o obowiązku posiadania decyzji środowiskowej, co powoduje potencjalne zwiększenie puli tych podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie w pierwszej fazie.

Piotr Ciołkowski zaakcentował, że cena, będąca podstawą do rozliczenia ujemnego salda nie będzie obliczana przez prezesa URE, tylko przez ministra klimatu. W ustawie znajduje się zapis o przyznaniu ministrowi klimatu kompetencji do wydania rozporządzenia w zakresie określenia tej ceny na podstawie określonych kryteriów, które również się zmieniły w ostatniej wersji. Wśród nich są konkretne odnoszące się do kosztów inwestycyjnych projektowania i budowy, także kosztów inwestycyjnych ponoszonych już w trakcie funkcjonowania inwestycji, kosztów operacyjnych oraz kosztów likwidacji.

W decyzji Prezesa URE znajdował się będzie zapis, że wypłata ujemnego salda, nastąpi po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. W ramach tego procesu notyfikacji wprowadzonych zostało kilka mechanizmów, gdyż może okazać się, iż Komisja Europejska stwierdzi, że ta cena jest za wysoka. W takim przypadku została wprost przyznana wnioskodawcy możliwość wypełnienia autokorekty tej ceny, żeby uzyskać zgodę KE. Z drugiej strony, na wnioskodawcę (już potem beneficjenta wsparcia) został wprowadzony obowiązek korekty (aktualizacji) tej ceny.

W przypadku, gdyby jeszcze przed rozpoczęciem prac doszło do istotnej zmiany parametrów rzeczowo-finansowych inwestycji, która spowoduje konieczność zmiany albo wydania nowej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, ale także zwiększy wewnętrzną stopę zwrotu inwestycji o co najmniej 1 punkt procentowy, wytwórca, któremu wydano decyzję występuje do prezesa URE z wnioskiem o aktualizację ceny.

Drugą formą uzyskania wsparcia jest system aukcyjny, który wykazuje podobieństwo do tego jaki funkcjonuje obecnie w odniesieniu do farm wiatrowych na lądzie.
Oprócz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej morskiej farmy wiatrowej, pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji i planu łańcucha dostaw materiałów i usług, do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczenie do udziału w aukcji nie dołącza się już warunków przyłączenia. W ostatnim projekcie ustawy znalazły się zapisy o wprowadzeniu instytucji promesy przyłączenia, która jest mniej wiążąca niż warunki przyłączenia. Posiadanie promesy przyłączenia nie kreuje z automatu roszczeń o zawarcie umowy przyłączeniowej. Natomiast w przypadku uzyskania wsparcia, promesa przekształca się w warunki i będzie miała takie znaczenie jak dotychczas warunki przyłączeniowe.

Maksymalna łączna moc zainstalowana morskich farm wiatrowych, dla których może zostać przyznane wsparcie do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji, które organizuje i przeprowadza prezes URE wynosi 2,5 GW w 2025 r. i 2,5 GW w 2027 r. W stosunku do projektu ustawy ze stycznia, w nowym nie ma zapisów o aukcji w 2023 r. Część mocy zaplanowanej na tą aukcję została przesunięta na poziom indywidualnych decyzji prezesa URE.
Jak zaznaczył Piotr Ciołkowski "w ustawie jest wyłom, iż w szczególnych sytuacjach można przyznać moc ponad wolumen maksymalny i wtedy zostanie pomniejszony wolumen przeznaczony na kolejną aukcję". Zgodnie z treścią ustawy, w kolejnym, 2028 r. jest możliwe przeprowadzenie aukcji, jeżeli łączna moc zainstalowana morskich farm wiatrowych, wynikająca z ofert, które wygrały aukcję w 2027 r., jest mniejsza od maksymalnej mocy zainstalowanej morskich farm wiatrowych przewidzianej dla tego roku. Prezes URE przeprowadza aukcję dla pozostałej różnicy w 2028 r., pod warunkiem, iż wynosi ona co najmniej 500 MW. "Warto nadmienić, iż można obniżyć te wolumeny bez konieczności zmiany ustawy. Może to zrobić Rada Ministrów w nadzwyczajnych sytuacjach" - powiedział Piotr Ciołkowski.

Wytwórcy mający prawo skorzystania ze wsparcia zostali objęci obowiązkiem wytworzenia i wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej na bazie posiadanej koncesji, w terminie 7 lat od dnia otrzymania decyzji prezesa URE albo zamknięcia sesji aukcji. "Są tutaj wprowadzone pewne sytuacje umożliwiające przesunięcie tego terminu bez ponoszenia konsekwencji, Gdy wytwórca wie, że nie dotrzyma tego terminu, może maksymalnie 12 miesięcy wcześniej poinformować o tym regulatora i o 24 miesiące uzyskać przesunięcie" - poinformował Piotr Ciołkowski.

Tematem, który wyjaśniał, była również kwestia dotycząca wieku urządzeń, ponieważ zapisy w tej materii zmieniły się w stosunku do poprzednich wersji i do tego, co jest w ustawie o OZE. "Były wątpliwości, też na gruncie ustawy o OZE, jak interpretować wiek urządzeń. Tam były zapisy o urządzeniach służących do przetwarzania lub wytwarzania energii elektrycznej wchodzących w skład instalacji OZE i było pytanie jak to interpretować. Prezes URE powinien dosyć wąsko podchodzić do tego i nie będzie wymagał, aby przysłowiowa "każda śrubka" była nowa. Natomiast na gruncie ustawy powstaje pytanie, czy nie "wylewamy dziecka z kąpielą", bo chcąc doprecyzować odpowiedni zapis zmieniono jego treść na: "o urządzeniach wchodzących w skład turbiny". Więc skoro mówimy, nie tak jak wcześniej "o urządzeniach wchodzących w skład instalacji", tylko węziej, "o urządzeniach wchodzących w skład turbiny", pytanie czy wszystkie urządzenia, nawet śrubka, muszą spełniać to wymaganie. Obawiam się jednak, że można to tak interpretować i w procesie legislacyjnym trzeba się temu przyglądać - podkreślił.

Piotr Ciołkowski zwrócił uwagę na kwestię rozliczania salda, ale w sytuacji kiedy jest ono dodatnie. W przypadku, gdy obliczone saldo dotyczące danego roku kalendarzowego, jest dodatnie i nie może zostać rozliczone z ujemnym do 31 stycznia roku następującego po danym roku kalendarzowym, jest ono zwracane operatorowi rozliczeń energii odnawialnej przez wytwórcę do 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy zwrot.

Ustawa obejmuje także plan łańcucha dostaw. Przewija się to na poziomie składania wniosku czy to o indywidualną decyzję czy o aukcję. Akt nakłada na wytwórcę obowiązek raportowania do Prezesa URE w zakresie zaktualizowanego planu łańcucha dostaw materiałów i usług, uwzględniającego informację o przeprowadzeniu dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług, co ma to służyć również premiowaniu lokalnych dostawców.

Kolejny odrębny fragment dotyczy kwestii przyłączenia. Po stronie inwestora, który stawia turbiny - spoczywa odpowiedzialność za wyprowadzenie mocy. Gdyby inwestor zdecydował się sprzedać część urządzeń, to w takiej sytuacji operator ma prawo pierwokupu. Na negocjacje jest przewidziany 3-miesięczny okres. Należy zaznaczyć, że po stronie inwestora, nie jest to żadne roszczenie a jedynie prawo.

Określono również sposób wyliczania oraz wysokość podatku od wytwarzania energii z morskich farm wiatrowych. Zgodnie z zapisami ustawy, podatek za dany rok stanowi iloczyn mocy zainstalowanej wynikającej z koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz kwoty 23 tys. zł, która podlega w każdym roku kalendarzowym podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego, a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwota ta nie ulega zmianie.

"Jedna z ciekawszych zmian, która pojawiła się teraz w tym ostatnim projekcie, to istotna zmiana dotycząca obecnie złożonych wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp. Ich rozpatrywanie jest zawieszone do czasu ostatecznego uchwalenia przyjęcia planu zagospodarowania obszarów morskich. W związku z tym, że ustawa wskazując te obszary nałożyła na wnioskodawców obowiązek dostosowania wniosków do tej zmienionej sytuacji, skutek tego jest taki, że taki wniosek będzie traktowany jak nowy wniosek. Na nowo zacznie biec termin do złożenia wniosków konkurencyjnych, co powoduje, w przypadku wniosków nierozstrzygniętych, otwarcie na nowo tych lokalizacji dla nowych podmiotów. Z punktu widzenia nowych inwestorów jest to możliwość wejścia do postępowań, ale z punktu tych, którzy złożyli takie wnioski wcześniej jest to bardzo niekorzystne" - podsumował Piotr Ciołkowski.


Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

KOMENTARZE ( 2 )


Autor: lukaszf 10.09.2020r. 08:58
Mądrego to zawsze dobrze posłuchać :)
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Ciekawy 11.09.2020r. 22:35
Posłuchać warto, ale dlaczego mam tyle płacić?
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE