ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MARIAN CEGIELSKI - WSPOMNIENIE

Marian Cegielski - wspomnienie
12.03.2012r. 09:28

5 stycznia 2012 roku zmarł prof. dr hab. inż. Marian Cegielski.

Marian Cegielski urodził się 29 lipca 1925 roku w Tarnopolu. Do 1939 r. ukończył szkołę powszechną i dwie klasy gimnazjalne. W 1941 r. ukończył klasę ósmą szkoły radzieckiej. W trakcie niemieckiej okupacji przerabiał materiał klas licealnych. Od lipca 1944 r. do czerwca 1945 r. był na przymusowych robotach w Niemczech, skąd przybył do Wrocławia. Tu złożył egzamin z zakresu gimnazjum przed Komisją Weryfikacyjną Kuratorium Okręgu Wrocławskiego. W 1946 r. zgłosił się i został przyjęty na rok wstępny na Politechnice Wrocławskiej, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W 1947 r. został immatrykulowany na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej Po podziale wydziału kontynuował studia na Wydziale Elektrycznym. Studia wyższe odbył w latach 1947-1952. Na ostatnim roku studiów pracował w Zakładach Energetycznych Okręgu Dolnośląskiego w Okręgowej Dyspozycji Mocy, wykonując pracę dyplomowa Modernizacja rozdzielni wysokiego napięcia.

Po otrzymaniu dyplomu magisterskiego nakazem pracy został przeniesiony do Zakładu Elektroenergetyki przy Katedrze Gospodarki Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej. Od tego czasu rozpoczęła się jego, trwająca przez wiele lat, współpraca z prof. Janem Kożuchowski kierownikiem Katedry Gospodarki Elektrycznej. Katedra ta została później przemianowana na Katedrę Systemów Energetycznych Politechniki Wrocławskiej, w której z dniem 1.10.1958 r. został zaangażowany jako pracownik naukowo – dydaktyczny, asystent. Z dniem 1.01.1960 r. został awansowany na starszego asystenta, a po obronie pracy doktorskiej został awansowany na adiunkta (1.10.1962 ) pełniąc nieformalne obowiązki zastępcy kierownika Katedry prof. Jana Kożuchowskiego. Równocześnie od 1958 r. do 1962 r. pracował na części etatu w Zakładzie Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej. Po przekształceniu Zakładu Elektroenergetyki w resortowy Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, pracował w nim w latach 1962-1964 i 1968-1972 pełniąc m.in. funkcje kierownika zakładu naukowego. Po reorganizacji Politechniki (przekształceniu katedr w instytuty) został kierownikiem Zakładu Sieci i Systemów Energetycznych. Na tym stanowisku pracował do emerytury (1972-1995), a następnie w niepełnym wymiarze do roku 2005. W latach 1976-1979 pełnił też obowiązki kierownika Zakładu Automatyki i Sterowania w Energetyce w Instytucie Energoelektryki.

W 1961 r. obronił prace doktorską nt: Metoda pośredniego pomiaru mocy zwarciowej, której promotorem był oczywiście prof. J. Kożuchowski. Po uzyskaniu stopnia doktora Marian Cegielski rozpoczął intensywne publikowanie wyników swoich prac badawczych. Jego działalność naukowa dotyczyła głównie wykorzystywania metod statystycznych do określania parametrów oraz stanu pracy systemu elektroenergetycznego, jak również sposobów ilościowej i jakościowej oceny pracy systemu elektroenergetycznego. W szczególności zajmował się zagadnieniami: obliczeniami pośredniego pomiaru impedancji zwarciowej, obliczeniami wskaźników jakości napięcia w sieciach rozdzielczych, optymalizacją poziomów napięcia w sieciach przemysłowych, pewnością pracy systemów elektroenergetycznych, eksploatacją systemów elektroenergetycznych, badaniami stabilności lokalnej systemów elektroenergetycznych. Był uznanym specjalistą w dziedzinie systemów elektroenergetycznych. Stworzył znaną w kraju i świecie szkołę naukową związana z badaniami systemów elektroenergetycznych. Ma wielkie zasługi dla rozwoju środowiska naukowego elektroenergetyków polskich.

Kierował pracami z zakresu weryfikacji wstępnych danych pomiarowych w systemie on-line Krajowej Dyspozycji Mocy, badań stabilności lokalnej systemów połączonych, oraz analizy odpowiedzi systemu elektroenergetycznego na wymuszenia. Prace te zostały wdrożone w postaci programów i nagrodzone.

Habilitował się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w 1969 r. monografią pt. Wyznaczanie impedancji zastępczej systemu elektroenergetycznego w warunkach ruchowych. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1982 r., a profesora zwyczajnego w 1991 r.

Dnia 23 października 1997 r. otrzymał godność doktora honoris causa Azowskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Mariupolu na Ukrainie. Wykład, na tej uroczystości, wygłosił w języku ukraińskim.

Za działalność naukową prof. M. Cegielski otrzymał dwie nagrody zespołowe Ministra oraz kilka nagród Rektora i Senatu. W roku 2005 za całokształt działalności naukowej otrzymał prestiżową Naukową Nagrodę Siemensa.

Prowadził wykłady na różnych rodzajach studiów w tym podyplomowych z zakresu sieci i systemów elektroenergetycznych, ich automatyzacji, a także seminaria dyplomowe i prace dyplomowe. Prowadził też seminarium naukowe: „Systemy energetyczne” znane i cenione w kraju.

Był autorem, bądź współautorem 74 prac opublikowanych w kraju i zagranicą, w tym 9 książek i skryptów akademickich.

W latach1975-1978 był Prodziekanem Wydziału Elektrycznego i w okresie trudnych lat 1984-1990 Dziekanem z wyboru przez Radę Wydziału. Jako Dziekan Wydziału organizował w roku 1986 uroczystości 40-lecia Wydziału. Z tej okazji Wydział w uznaniu zasług dla elektryki polskiej został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową SEP.

Przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu dwóch Sympozjów Międzynarodowych, przewodniczył i opracowywał referaty generalne na kilkunastu konferencjach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Był promotorem 12 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekunem 7 rozpraw habilitacyjnych także zagranicznych, z których 3 zostały wyróżnione nagrodami PAN. Był recenzentem 38 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych, 6 wniosków awansowych do tytułu naukowego, 4 na stanowiska profesorów, 2 na stanowiska docenta. Był recenzentem kilku książek oraz licznych artykułów. Cieszył się dużym zaufaniem środowiska akademickiego, opiniował wnioski awansowe, rozprawy habilitacyjne, projekty KBN, profesorskie dorobki naukowe w ramach Fundacji Nauki Polskiej. Był też członkiem innych gremiów kwalifikujących do nagród, jak np. nagrody Siemensa, PAN.

W latach 1990-1999 był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych ( trzy kadencje), a w latach 1994-2000 członkiem Komitetu Badań Naukowych - zespół T-10 ( dwie kadencje). Był twórcą i przewodniczącym przez pięć kadencji Sekcji Sieci i Systemów Elektroenergetycznych PAN, był członkiem Prezydium Komitetu Elektrotechniki PAN, członkiem prezydialnego Komitetu Problemów Energetyki PAN, członkiem Rad Naukowych( IASE, Instytutu Elektrotechniki, Instytutu Naukowego Cuprum), członkiem kilku towarzystw naukowych (Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego) , a także pełnił funkcję koordynatora w ramach wielostronnej współpracy Akademii Nauk państw Europy wschodniej. Był członkiem Komitetu Fundacji Nauki Polskiej.

Od roku 1955 był członkiem i działaczem SEP w Oddziale Wrocławskim. Działał w komisji odczytowej, był przewodniczącym zespołu odczytowego, założycielem i długoletnim niezwykle aktywnym przewodniczącym Oddziałowej Komisji ds. Młodzieży i Studentów (1965-1978). Komisja ta powstała jako jedna z pierwszych w SEP. Prowadził bogatą działalność na rzecz studentów, liczne wycieczki i odczyty, kursy i konkursy, również dla młodzieży szkół technicznych. W latach 1970-1978 był członkiem i następnie wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji ds. Młodzieży i Studentów SEP. Za działalność z młodzieżą otrzymał dnia 9.01.2009 r. statuetkę laureata drugiej edycji konkursu o tytuł wyróżniającego się nauczyciela, wychowawcy i przyjaciela młodzieży. Należał do „długoletnich, szczególnie wyróżniających się działaczy” Sekcji Energetycznej w Oddziale Wrocławskim”.

Był członkiem władz Oddziału: Zarządu Oddziału w latach: 1963-65, 1969-70,1971-78, w kadencji 1975-78 członkiem Prezydium Zarządu, Sądu Koleżeńskiego w Oddziale Wrocławskim w latach 1987-2002 r. Rzeczoznawca SEP. Uczestnik WZD SEP: XVI-1964-Poznań, XVIII-1969-Warszawa, XIX-Kraków-1972, XX-Bydgoszcz -1975, XXI-Białystok-1978, XXII-Wrocław-1981,XXVII-Kołobrzeg-1994,(na którym w uznaniu zasług dla elektryki polskiej i SEP otrzymał najwyższe wyróżnienie w Stowarzyszeniu godność Członka Honorowego SEP, (lp. 83), XXIX-Kraków-1998, XXXI-Zielona Góra-2002.

Był odznaczony: Srebrną Odznakę Honorową SEP 1965, Złotą, 1972, Srebrną Odznaką NOT-1969, Złotą 1975 oraz medalem im. Profesora Kazimierza Idaszewskiego i SEP z okazji 90-tej rocznicy powołania SEP.

Był też działaczem PTETiS. Przez dwie kadencje w latach (1981-85) pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego, a następnie przewodniczącego (1985-87) Oddziału Wrocławskiego PTETiS. Godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej nadał mu ZG PTETiS w 1996 r. (nr 58).

Aktywnie pracował w powołanym przez Rektora Politechniki Wrocławskiej Komitecie Budowy Pomnika Orląt Lwowskich na cmentarzu we Wrocławiu na Sępolnie.

Otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN, natomiast International Biographical Centre Cambridge uhonorował Profesora tytułem „The lifetime of Archievement One Hundred-2005”.

Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Odznaką Zasłużony dla Energetyki, Medalem Wybitnie Zasłużonego dla Politechniki Wrocławskiej, Złotą Odznaką zasłużonego dla województwa i miasta Wrocławia.

W dniu 20.01.2012 r. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe nadało pośmiertnie prof. M. Cegielskiemu godność Członka Honorowego.

Profesor M. Cegielski nie należał do żadnej partii politycznej. Cieszył się wielkim zaufaniem i szacunkiem wśród współpracowników, wrocławskiego środowiska akademickiego, jak i w całej społeczności polskich elektryków. Był człowiekiem szlachetnym pełnym wiary, ufności i pokory. Miał żonę Kazimierę, która była zastępcą kwestora Politechniki Wrocławskiej i dwie córki Martę i Annę.

Zmarł 5 stycznia 2012 roku we Wrocławiu, pochowany został na cmentarzu Osobowickim (kwatera nr.143).


Stopnie doktora nadane przez Rade Naukową Instytutu Energoelektryki, pod kierunkiem prof. M. Cegielskiego:

1. Adam Iwanków, Metoda wyboru przekroju przewodów linii napowietrznych średniego napięcia, uwzględniając straty powodowane odchyleniami napięcia, 20.12.1975.
2. Mieczysław Biniek, Metody oceny stabilności systemu elektroenergetycznego w stanach poawaryjnych, 15.10.1977.
3. Zbigniew Lubczyński, Identyfikacja odbioru trakcyjnego w systemie energetycznym dla potrzeb prognozy mocy szczytowej, 15.11.1977
4. Ryszard Sebastian, Symulacyjny układ hybrydowy w badaniach niektórych zagadnień cyfrowej lokalizacji zwarcia, 30.09.1978.
5. Zdzisław Kremens, Weryfikacja strumieni danych o przepływach mocy czynnej w systemie elektroenergetycznym, 20.10.1979.
6. Mirosław Łabuzek, Metoda określania stanu granicznego stabilności statycznej systemu elektroenergetycznego, 20.10.1979.
7. Kazimierz Wilkosz, Weryfikacja systemu strumieni danych o przepływach mocy czynnej w systemie elektroenergetycznym, 20.10.1979.
8. Zbigniew Drozd, Metoda określania impedancji zastępczej systemu elektroenergetycznego, 25.05.1980.
9. Antoni Klajn, Ruchowa ocena stabilności dynamicznej systemu elektroenergetycznego, 30.12.1980.
10. Barbara Kinsner, Metoda średnioterminowego planowania rozwoju sieci przesyłowej z uwzględnieniem losowości zapotrzebowania mocy w węzłach sieciowych, 4.11.1983.
11. Piotr Stawski, Metody obliczania rozpływu mocy w dużym systemie elektroenergetycznym, 19.03.1986.
12. Andrzej Tomczyk, Komputerowe wspomaganie eksploatacji systemu elektroenergetycznego, 9.11.1989.

Wykaz opublikowanych książek i skryptów.

1. Cegielski Marian: Systemy elektroenergetyczne : wyznaczanie impedancji przebiegów wolnozmiennych / Marian Marcjan Cegielski. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. 286 s. : rys., tab.
Bibliogr. s. 278-286.
2. Cegielski Marian, Sobierajski Marian, Wilkosz Kazimierz: Impedancyjny model węzła elektroenergetycznego. Podstawy teoretyczne. Perspektywy zastosowania do badania stabilności napięciowej. W: Problemy systemów elektroenergetycznych. Pod red. nauk. Kazimierza Wilkosza. Wrocław : Oficyna Wydaw. PWroc., 2003. s. 295-319, 10 rys., 5 tab., bibliogr. 5 poz.
3. Cegielski Marian, Poradnika Inżyniera Elektryka, t. III, rozdział 7, stron 43, Warszawa, WNT, 1996
4. Bułat Tadeusz, Cegielski Marian, Kremens Zdzisław, Łabuzek Mirosław, Wilkosz Kazimierz: Ćwiczenia z systemów elektroenergetycznych. Pod. red. Mariana Cegielskiego ; Tadeusz Bułat, Marian Cegielski, Zdzisław Kremens, Mirosław Łabuzek, Kazimierz Wilkosz. Wrocław : PWroc., 1989. 380 s. : 134 rys., 26 tab., bibliogr. 47 poz.
5. Cegielski Marian: Normirovanie pokazatelej kacestva elektriceskoj energii i ich optimizacija. pod red. A. Boguckiego, A. Z. Gamma, I. W. Zezelenki ; Marian Cegielski, [i in.]. Gliwice : PŚl., 1988. 249 s. : 84 rys., 29 tab., bibliogr. 112 poz.
6. Cegielski Marian: Sieci i systemy elektroenergetyczne. Marian Cegielski. Warszawa : PWN, 1979. 573 s. : 340 rys., bibliogr. 117 poz.
7. Cegielski Marian, Mromliński Leszek: Automatyzacja systemów elektroenergetycznych. Marian Cegielski, Leszek Mromliński. Wrocław : PWr, 1976. 242 s. : 115 rys., 4 tabl.
8. Cegielski Marian, Czekiel Henryk, Kowalczyk Roman, Kozak Mieczysław, Łabuzek Mirosław, Schier Antoni: Ćwiczenia laboratoryjne z systemów elektroenergetycznych. Cz. 1. Pod red. Mariana Cegielskiego / Marian Cegielski, Henryk Czekiel, Roman Kowalczyk, Mieczysław Kozak, Mirosław Łabuzek, Antoni Schier. Wrocław : PWr, 1975. 141 s. : 64 rys., 11 tabl., bibliogr. 15 poz.
9. Ćwiczenia z sieci i systemów elektroenergetycznych. Praca zbiorowa pod red Jana Kożuchowskiego, jeden z współautorów, PWN Wrocław, Warszawa 1973


Źródła:

1. Księga 60-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza P. Wr. Wrocław 2005
2. Autobiogram w Informatorze Oddziału Wrocławskiego SEP Nr 5 – 6, 2007 r.
3. Słownik Biograficzny Zasłużonych Elektryków Wrocławskich, tom II, Oddział Wrocławski SEP, Wrocław 2001,str. 51-52 opr. prof. Ryszard Sroczyński.
4. Dane biograficzne otrzymane przez autorów od prof. M. Cegielskiego.
5. 60 lat Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1946-2006,red Zbigniew Lubczyński, SEP Wrocław 2006
6. Księga Jubileuszowa 50- lecia Politechniki Wrocławskiej 1945-1995,Oficyna Wydawnicza P.Wr. Wrocław 1995 str 179, 293, 294.
7. Jubileusz Profesora Mariana Cegielskiego w piśmie informacyjnym Politechniki Wrocławskiej „PRYZMAT” Nr 241, listopad 2010 str 76
8. Dane z akt osobowych
9. Znajomość osobista Z. Lubczyńskiego z prof. M. Cegielskim

Opracowali:
Zbigniew Lubczyński, lubczynski@ok.wroc.pl
Jerzy Hickiewicz, j.hickiewicz@po.opole.pl

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE