ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

CENTRUM PRASOWE

Polski Dawid walczy z niemieckim Goliatem
13.09.2013r. 13:19

16 mln zł należności umownych RWE Polska Contracting na rzecz spółki SKT, wizyty komorników, 30 osób na bruku, kilkanaście firm podwykonawczych z problemami finansowymi – tak najkrócej można opisać trwający kilkanaście lat spór niemieckiego giganta energetycznego RWE ze średniej wielkości spółką SKT z Lublińca.

Współpraca obu spółek zaczęła się 31 października 1996 r., kiedy SKT oraz Harpen AG z siedzibą w Dortmundzie zawarły umowę dotyczącą współpracy w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji obiektów ciepłowniczych w Polsce. Zgodnie z nią, polska spółka była odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia (w tym za opracowywanie niezbędnej dokumentacji) oraz za kierowanie budową, kontrolę funkcjonowania, uruchomienia i eksploatację kotłowni.

Harpen AG zobowiązana była z kolei do udzielenia SKT zlecenia na prowadzenie eksploatacji obiektów ciepłowniczych w okresie, na jaki zostały zawarte umowy na dostawę ciepła z klientem (pozyskanym w szczególności w drodze czynności akwizycyjnych SKT). Współpraca układała się świetnie - w ciągu dwóch lat powstało 30 nowoczesnych kotłowni na południu Polski.

24 lutego 1999 r. Harpen AG przeniosła swoje prawa i obowiązki na Harpen Polska Sp. z o.o., a pod koniec 2000 r. spółkę przejął niemiecki gigant energetyczny RWE, trzeci co do wielkości koncern energetyczny w Europie. Harpen Polska Sp. z o.o zmieniła nazwę na RWE Polska Contracting.

19 kwietnia 1999 r. spółki SKT i RWE Polska Contracting (wówczas Harpen Polska Sp. z o.o.) zawarły dodatkowe porozumienie, które przewidywało z jednej strony obowiązek zapłaty na rzecz SKT prowizji i dodatków z tytułu ryzyka, z drugiej zaś zapłatę kosztów zarządzania w okresie, na jaki została zawarta umowa na dostawy ciepła. Z treści umowy kooperacyjnej oraz porozumienia wynikało, iż obie spółki dążyły do długofalowej współpracy. Dlatego, dla zwiększenia konkurencyjności zaplanowanych projektów, SKT wykonywała obiekty po tzw. kosztach własnych – bez naliczania marży za wykonawstwo. Jej brak miał być zrekompensowany SKT w ramach dochodów pozyskiwanych z realizacji umów na dostawę ciepła i wypłacanych jako prowizje, dodatek z tytułu ryzyka oraz kosztów zarządzania w okresie, na jaki RWE zawarła umowę na dostawę ciepła.

Jednak 19 października 1999 r. Harpen Polska Sp. z o.o. wypowiedziała Umowę Kooperacyjną z 31 października 1996 r. ze skutkiem natychmiastowym „z ważnych przyczyn“. Jak wskazują pisma zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu oraz przeprowadzone rozmowy, miało ono dotyczyć tylko nowych projektów. Projekty z gotową dokumentacją i w budowie miały być kontynuowane.

W wypowiedzeniu napisano: „Realizacja nie zakończonych, wspólnych projektów pozostaje bez zmian. To samo dotyczy wzajemnych, jeszcze nie wyrównanych żądań.” Takie skutki wypowiedzenia zostały potwierdzone w toku dalszej korespondencji.

Pismami z 29 marca 2002 r. RWE Polska Contracting wypowiedziała wszystkie pozostałe umowy o eksploatację zawarte z SKT ze skutkiem natychmiastowym, bez jakiejkolwiek ważnej przyczyny. Oceniając oświadczenia RWE Contracting o wypowiedzeniu, Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z 20 listopada 2008 r. zasądził od RWE Polska Contracting na rzecz SKT kwotę ponad 473 tys. zł tytułem kosztów prowadzenia eksploatacji oraz kosztami postępowania. Sąd stwierdził: „Wypowiedzenie więc umów o eksploatację na tej podstawie stanowiło niejako próbę przerzucenia odpowiedzialności za własne błędy na powodową spółkę. W związku z powyższym należało uznać wypowiedzenie strony pozwanej za całkowicie bezskuteczne i pozbawione podstaw prawnych.“

Z kolei 6 czerwca 2002 r., SKT wypowiedziała RWE Contracting umowy eksploatacyjne z winy RWE ze względu na rażące naruszenie ich warunków. SKT odmówiono dostępu do kotłowni, co uniemożliwiało wykonanie zobowiązań kontraktowych. Legalność takiego postępowania SKT została potwierdzona przez wyroki sądów.

Przykładem ilustrującym przebieg współpracy pomiędzy stronami była budowa dużej kotłowni na terenie aglomeracji wrocławskiej (Jelcz-Laskowice). Wartość inwestycji sięgała ponad 5 mln DEM. Był to wówczas największy projekt SKT i RWE Polska Contracting. 30 września 2000 r. kotłownia Jelcz-Laskowice rozpoczęła działalność zgodnie z planem. Jednak wbrew ustaleniom, RWE Polska Contracting nie zawarła z SKT umowy o eksploatację. Po przekazaniu obiektu 30 czerwca 2001 r. przestały wpływać środki od RWE Polska Contracting tytułem zapłaty. Tym samym pozbawiono SKT zysku za realizację tego projektu.

Łącznie, w ramach uzgodnionej współpracy, firmy zawarły 16 umów eksploatacyjnych dotyczących ok. 30 ciepłowni w Polsce Południowej.

W związku z niesłusznie dokonanym wypowiedzeniem i niewykonaniem umów, SKT przysługują względem RWE Polska Contracting roszczenia o zapłatę należności wynikających z umowy kooperacyjnej i odszkodowania za zniszczenie firmy. Chociaż kwestia istnienia tych należności zdaje się być przesądzona, RWE Polska Contracting w dalszym ciągu powstrzymuje się od płatności, doprowadzając do postępowania sądowego, a w rezultacie przymusowej egzekucji.

Sytuację tę ilustruje m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 30 marca 2010 r. Kolejne trzy postępowania przeciwko RWE Polska Contracting toczą się obecnie przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu. Ostatni wyrok zasądzający roszczenia SKT względem RWE Polska Contracting zapadł przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu 27 lutego 2013r. Ponieważ roszczenia SKT mogą być dochodzone tylko zgodnie z ich okresową wymagalnością, SKT zmuszone jest wytaczać kolejne powództwa względem RWE Polska Contracting.

Prowadzenie sporów sądowych zamiast wypełniania zobowiązań umownych ( Pacta sunt servanda) powoduje, iż RWE ponosi dodatkowe, niepotrzebne koszty w znacznej skali. Sięgają one nawet 100 proc. należności podstawowej i wynoszą obecnie ok. 500 tys. euro. RWE Polska Contracting jest członkiem grupy kapitałowej i jako spółka-córka jest w pełni objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. W związku z tym szkoda ta ma wpływ na wynik skonsolidowanego sprawozdania finansowego RWE Polska S.A., oraz RWE AG. W ten sposób szkoda wyrządzana przez polską spółkę (powstała z prowadzenia zbędnych i nierokujących postępowań sądowych) dosięga też RWE AG. Wszystkie organy zarządzające RWE AG są od lat informowane o tej niekorzystnej dla koncernu strategii „wyrzucania w błoto” pieniędzy. Stąd też istnieją istotne podstawy do stwierdzenia, iż doszło do naruszenia obowiązku sprawowania pieczy nad majątkiem przez osoby odpowiedzialne w spółce RWE AG kosztem koncernu RWE.

Inną odsłonę tego sporu stanowi sprawa pożyczki 1,24 mln zł na podstawie umowy z 29 lipca 1999 r. Ze względu na fakt, iż już od połowy 2001 r. Harpen Polska (ówczesny kontrahent) nie spłacała swoich zobowiązań pieniężnych wobec SKT, spółka zdecydowała się uregulować zwrot drugiej połowy pożyczki poprzez potrącenie. RWE Polska Contracting wystąpiła jednak na drogę sądową, wnosząc o wydanie nakazu zapłaty w trybie nakazowym. Następnie komornik sądowy zajął wszelkie przysługujące SKT wierzytelności i środki finansowe. Podobne działania podejmowano w latach 2002-2004, kiedy to spółka RWE Polska Contracting skierowała łącznie sześć pozwów przeciwko SKT. Czynności komornika doprowadziły SKT do utraty zdolności płatniczych, co w dalszej konsekwencji spowodowało wypowiedzenie umów kredytowych przez Bank Ochrony Środowiska, jak również odstąpienie odbiorców ciepła od umów na dostawę ciepła. Spółka SKT była zmuszona do wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów, sprzedając swój majątek po znacząco obniżonych cenach. Rezultatem tego było całkowite załamanie się działalności gospodarczej spółki SKT. Ostatecznie, sąd potwierdził bezzasadność powyższych powództw.

Na marginesie należy zaznaczyć, że RWE Polska Contracting, chociaż nie regulowała ustalonych należności wobec SKT, uwzględniała je w swoich cennikach dla klientów. Spowodowało to sytuację, w której ceny końcowe były wyższe od powszechnych cen energii o ok. 10 – 15 proc. Powyższe informacje potwierdzają dokumenty ujawnione w ramach trzech powództw cywilnych wytoczonych przed polskim sądem. SKT jest zdania, że postępowanie osób odpowiedzialnych w spółce Harpen AG, a następnie RWE AG , jest elementem globalnej strategii, która może wypełniać znamiona oszustwa zgodnie z § 263 ust. 1 niemieckiego kodeksu karnego popełnionego na szkodę SKT. Z tego względu SKT złożyła doniesienie do prokuratury w Dortmundzie o popełnieniu przestępstwa przez osoby odpowiedzialne w spółce Harpen AG. Po trzyletnim postępowaniu przygotowawczym postępowanie zostało tymczasowo zawieszone. Jednak pojawienie się nowych dokumentów i informacji powoduje, iż doradcom SKT w zakresie prawa karnego polecono zbadanie możliwości wznowienia dochodzenia przez prokuraturę w Dortmundzie.

Opisane powyżej sytuacje pozbawiły SKT ekonomicznych podstaw egzystencji, niezbędnych do zapewnienia spółce dalszego udziału w obrocie gospodarczym. Spowodowało to konieczność zwolnienia wszystkich pracowników spółki i jej zamknięcie. Nie doszło by do tego, gdyby RWE Polska Contracting wykonywała względem SKT swoje zobowiązania oraz gdyby nie podejmowała bezprawnych działań powodujących pogorszenie możliwości płatniczych spółki. Na dzisiaj zobowiązania umowne RWE wobec SKT wynoszą aż 16 mln zł.
Benedict Kotzur, prezes zarządu SKT Sp. z o.o.
Dołączone pliki: Do odczytu plików wymagany jest program Acrobat Reader.


Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

KOMENTARZE ( 3 )


Autor: Lothar 16.09.2013r. 10:14
Dość ryzykowne ze strony redakcji publikowanie stanowiska jedynie jednej strony.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: myszkowianin 17.09.2013r. 14:54
A może by tak wrzucić w wyszukiwarkę hasło "Galeria Oczko w Myszkowie"Tam są fajne fakty na temat pana... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 23-09-2013r. 08:53 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 3 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
agregaty24.eu
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Innsoftcire
©2002-2019
mobilne cire
IT BCE