ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

PATRON MERYTORYCZNY DZIAŁU

PRAWO
20.05.2016r. 15:30

o efektywności energetycznej
23.02.2016r. 13:50

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wydanej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej przedsiębiorcy, który nie wywiązał się z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji. Zdaniem sądu Prezes URE prawidłowo uwzględnił dyrektywy wymierzenia wymiaru kary. W zakresie stopnia społecznej szkodliwości Sąd przyjął, że w przedmiotowej sprawie stopień ten należy określić jako znaczny
18.02.2016r. 14:01

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wydanej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za czynienie obrotem oleju napędowego niespełniającego norm jakościowych. W ocenie sądu Prezes URE prawidłowo określił wysokość kary i nie było powodów do odstąpienia od jej wymierzenia. Już sama potencjalna możliwość nabycia paliwa niespełniającego norm jakościowych daje podstawę do przyjęcia że paliwo było przedmiotem obrotu, a zatem naruszono warunki koncesji
16.02.2016r. 10:35

częściowe uwzględnienie apelacji Prezesa URE i zainteresowanego od wyroku SOKiK zmieniającego częściowo treść umowy sprzedaży energii elektrycznej z OZE zawartej decyzją Prezesa URE pomiędzy powodem i zainteresowanym. SOKiK wskazał, że przepisy prawa nie uzależniają zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej od umieszczenia w niej zapisów dotyczących grafikowania wytwarzanej energii. Sąd apelacyjny uznał apelację za zasadną, wskazując, że określenie przedmiotu sprzedaży należy do essentialia negotii umowy sprzedaży.

Przedmiot sprzedaży powinien być określony również co do paramentów jakościowych oraz ilości lub struktury zapotrzebowania na energię w określonych jednostkach czasu oraz wskazanie miejsca dostarczenia. Określeniu ilości służy zamieszczenie przepisów dotyczących grafikowania wytwarzania.

Mimo, że strony zawarły nową umowę w toku postepowania, sąd apelacyjny uznał, że spór nie wygasł i należało go rozstrzygnąć w spornym okresie (przed zawarciem nowej umowy).
11.02.2016r. 13:55

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wydanej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na obrót paliwami ciekłymi nałożonej w powodu naruszenia warunku koncesji, polegającego na zawieraniu umów sprzedaży paliw z przedsiębiorstwami nieposiadającymi stosownej koncesji. Sąd stwierdził, że nie zachodzą okoliczności umożliwiające odstąpienie od wymierzenia kary
10.02.2016r. 10:18

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE nakładającej karę za sprzedaż paliw ciekłych z wykorzystaniem kontenerowej stacji paliw. Powód nie spełniał określonych przepisami prawa wymagań dotyczących wykonywania działalności gospodarczej, czym naruszył warunki koncesji i przepisów prawa powszechnie obowiązującego
28.01.2016r. 10:05

częściowe uwzględnienie odwołania poprzez obniżenie kary pieniężnej nałożonej za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez wprowadzenie do obrotu paliwa ciekłego niespełniającego wymagań jakościowych. SOKiK obniżył wysokość kary, wskazując, że Prezes URE niedostatecznie uwzględnił stopień szkodliwości czynu oraz stopień zawinienia ukaranego. Pominął fakt, że ukarany nabywa paliwo od renomowanego producenta i odbiera je własnym transportem, a stwierdzona niezgodność z normą dotyczyła jednego parametru paliwa i z uwagi na jej nieznaczny poziom nie miała istotnego wpływu na środowisko.

W sytuacji, gdy dostarczone paliwo zostanie przelane do zbiornika znajdującego się na stacji paliw przedsiębiorcy bez podejmowania przez niego czynności kontrolnych, przedsiębiorca ten przejmuje na siebie ryzyko odpowiedzialności z tytułu ustalenia, iż wprowadzane przez niego do obrotu paliwo nie spełnia wymagań jakościowych.
22.01.2016r. 09:56

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy kompleksowej na dostawy ciepła pomiędzy powodem i zainteresowanym. Sąd wskazał, że Prezes URE właściwie ustalił, że zainteresowany (wspólnota) nie był związany zapisami umów zawartych pomiędzy powodem (dostawcą ciepła) a deweloperem, w szczególności zapisami umowy o przyłączenie do sieci, w której określono wielość mocy umownej i ograniczono możliwość jej zmiany przez trzy lata. Wspólnota nie jest następcą prawnym dewelopera, zatem prawa i obowiązki z umów zawartych z deweloperem nie przeszły na wspólnotę po jej utworzeniu, jeżeli wyraźnie tego nie przewidziano. Poza tym, prawa i obowiązki wynikające z warunków przyłączenia do sieci nie mogą być przedmiotem umów cywilnoprawnych i tą drogą przechodzić na inne podmioty, a wyłączenie uprawnienia do zmiany mocy zamówionej na okres 3 lat nie jest „długiem" mogącym być przedmiotem umowy o przejęcie długu.

Ponieważ wspólnota nie była związana ograniczeniami z umowy o przyłączenie, a przedsiębiorstwo nie wykazało konieczności dokonania przebudowy infrastruktury, dostawca nie miał prawa narzucać odbiorcy wielkości mocy zamówionej i warunków jej zmiany.

Moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej. Przepis nakazuje ustalenie w umowie mocy zamówionej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, jednakże dopuszcza jej ustalenie na okres dłuższy. Nie ustanowiono natomiast warunków zmiany mocy zamówionej, wskazując że jedynym ograniczeniem dla zmiany mocy cieplnej jest termin, w jakim może do niej dojść. Strony mogą zatem w zawieranych umowach wyznaczać okres dłuższy niż 12 miesięcy i po uzgodnieniu wprowadzić dodatkowe warunki zmiany mocy zamówionej.
22.01.2016r. 09:49

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie warunków koncesji udzielonej na przesyłanie i dystrybucję ciepła poprzez uchybienie obowiązkowi informowania organu regulacyjnego o odmowach wydania warunków przyłączenia do sieci oraz stosowanie niezgodnych z przepisami układów pomiarowo - rozliczeniowych. Ukarany błędnie przyjął, że na wstępnym etapie określenia warunków przyłączenia (przed złożeniem kompletnego wniosku) nie istnieje obowiązek informowania Prezesa URE o odmownie przyłączenia. Ukarany przy tym odmawiał przyłączenia (rozpatrywał merytorycznie wniosek) bez domagania się od ubiegających się o przyłączenie złożenia kompletnego wniosku. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję ponosi ewentualne konsekwencje nieprzestrzegania technicznych warunków przesyłania i dystrybucji i niedokonywania kontroli prawidłowości rozliczeń, niezależnie od treści umów zawartych z odbiorcami ciepła
20.01.2016r. 10:02

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE w przedmiocie nałożenia kary za niewywiązanie się z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia. SOKiK wskazał, że powód dopuścił się czynu o wyższej niż znikoma szkodliwości społecznej, a tym samym nie istniała podstawa do odstąpienia od wymierzenia przedsiębiorcy kary. Poza tym, ukarany nie wykonał obowiązku w całości dwukrotnie.

Zrealizowanie obowiązku, który nie został przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonany prawidłowo, bądź został wykonany nieterminowo lub niepełnie, uprawnia Prezesa URE do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej, którą w innym przypadku organ ten byłby zobowiązany nałożyć na przedsiębiorstwo energetyczne.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE