ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

PATRON MERYTORYCZNY DZIAŁU

PRAWO
20.01.2016r. 09:52

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami Powód nie dysponował realną możliwością pozyskania odpowiednich środków w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności polegającej na hurtowym obrocie paliwami ciekłymi. Powód wskazał na możliwość pozyskania środków w oparciu o warunkowe zobowiązanie się inwestora do zawarcia umowy pożyczki (przedwstępna umowa pożyczki), co z ocenie Sądu nie stanowiło spełnienia przesłanki koniecznej do uzyskania wnioskowanej koncesji
19.01.2016r. 13:19

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej na powoda karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez czynienie przedmiotem obrotu oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych.
Za nieprawidłowe należy uznać utożsamianie pojęcia „czynienie przedmiotem obrotu”, tudzież „wprowadzanie paliwa do obrotu” z jego rzeczywistą sprzedażą, dokonaniem transakcji handlowej. Już sama potencjalna możliwość nabycia, niespełniającego wymogów jakościowych, paliwa oferowanego do sprzedaży na stacji daje podstawę do przyjęcia, że doszło do naruszenia warunków koncesji.
Za wystarczające dla przyjęcia naruszenia warunków koncesji było ustalenie, że olej napędowy, niespełniający wymagań jakościowych przewidzianych dla paliw ciekłych, znajdował się w zbiorniku. Prezes URE nie musi udowodnić faktu sprzedaży paliwa, gdyż wystarczające jest stwierdzenie, że olej napędowy, niespełniający wymagań jakościowych był oferowany do sprzedaży na stacji paliw.
11.01.2016r. 13:10

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi. SOKiK wskazał, że Prezes URE właściwie uznał, że powód nie dysponował wymaganymi do uzyskania koncesji możliwościami technicznymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej albo nie wykazał możliwości ich pozyskania. Udokumentowanie możliwości pozyskania technicznych możliwości nie może posiadać charakteru abstrakcyjnego, a zatem nie może sprowadzać się jedynie do oświadczenia wnioskodawcy w tym zakresie, który musi w pierwszym rzędzie przedstawić dokumenty potwierdzające w sposób obiektywny, że odpowiednimi środkami technicznymi dysponuje lub będzie dysponował. Powód nie był w stanie nawet wykazać, które stacje będzie dzierżawił nie mówiąc już o udokumentowaniu ich stanu technicznego
07.01.2016r. 10:15

uwzględnienie odwołania Prezesa URE od wyroku SOKiK i uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie do ponownego rozpoznania. SOKiK w sposób zbyt formalistyczny uznał, że nie może konwalidować wad postępowania administracyjnego, a powinien z urzędu je usunąć. Tym samym nie rozpoznał istoty sprawy.

Art. 56 ust. 12 ustawy Prawo energetyczne nie uprawnia do nakładania kar za dowolne uchybienie jakiemukolwiek przepisowi prawa. Naruszony obowiązek musi wynikać z koncesji, a nie z przepisu prawa obowiązującego.
29.12.2015r. 12:57

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE stwierdzającej brak istnienia warunków przyłączenia do sieci gazowej pomiędzy powodem i zainteresowanym. SOKiK wskazał, że Prezes URE właściwie przyjął, że brak planów lub założeń do planów, o których mowa w art. 19 i 20 ustawy Prawo energetyczne, a także brak uwzględnienia inwestycji w planach rozwoju przedsiębiorstwa skutkuje brakiem ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci, zatem w przedmiotowej sprawie nie istniał po stronie zainteresowanego publicznoprawny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie
18.12.2015r. 13:22

częściowe uwzględnienie odwołania od decyzji Prezesa URE poprzez obniżenie kary nałożonej za naruszenie warunku koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez sprzedaż paliw ciekłych przedsiębiorcy nieposiadającemu wymaganej koncesji. Wysokość kary nałożonej przez Prezesa URE była nieadekwatna do zawinienia z uwagi na nieumyślny charakter naruszenia (wprowadzenie przez kontrahenta w błąd co do posiadania koncesji po zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej na jednoosobową), ponowne uzyskanie przez tego kontrahenta koncesji oraz brak informacji o jakimkolwiek ukaraniu kontrahenta ukaranego za prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji
18.12.2015r. 12:36

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Sąd uznał, że Prezes URE słusznie stwierdził brak wykazania w toku postępowania dysponowania środkami finansowymi o wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności. Obrót paliwami ciekłymi wiąże się z dużym ryzykiem finansowym. Wymusza to posiadanie odpowiednich środków finansowych gwarantujących utrzymanie płynności finansowej
17.12.2015r. 11:21

oddalenie apelacji od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia powodowi koncesji na obrót paliwami ciekłymi. SOKiK oddalił odwołanie wskazując, że spółka nie dysponowała środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej. Sąd II instancji oddalił apelację wskazując, że spółka nie przedstawiła żadnych dowodów na wykazanie zasad finansowania swojej działalności. Nie zwalniał jej od tego również charakter planowanej działalności (hurtowy „czysty” obrót paliwami). Nie można uznać za wiarygodny dowód „wzór umowy ramowej dostawy paliwa", gdyż nie ma pewności czy którykolwiek z kontrahentów apelującego zaakceptuje relację handlową nakreśloną tym wzorem.
16.12.2015r. 15:32

w sprawie raportu zawierającego w szczególności informacje dotyczące realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią oraz krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej w 2012 r. i w 2013 r., wraz z oceną i wnioskami z ich realizacji
15.12.2015r. 10:41

uwzględnienie apelacji Prezesa URE od wyroku SOKiK częściowo zmieniającego skarżoną decyzję nakładającą karę za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez sprzedaż paliw na stacji nieobjętej zakresem posiadanej koncesji. SOKiK odstąpił od ukarania powoda wskazując, że powód wystąpił z wnioskiem o zmianę koncesji 2 miesiące przed rozpoczęciem działalności i gdyby nie nadmierna długość postępowania administracyjnego, to z dniem rozpoczęcia faktycznej działalności w tym obiekcie powód powinien już posiadać prawomocne rozstrzygnięcie organu koncesyjnego, ponadto sąd wskazał, że gdyby powód zaprzestał na ten czas sprzedaży paliw przez stację wykraczającą poza zakres koncesji, poniósłby dotkliwe konsekwencje gospodarcze. Sąd II instancji wskazał, że z uwagi na cały kontekst sytuacyjny, zawinienie powoda, w pełni świadome i zamierzone działanie, stopień szkodliwości czynu uznać należy za wysoki. Brak było zatem podstaw, do odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej. Skoro ukarany uważał, że Prezes URE zwleka z wydaniem decyzji zmieniającej koncesję, to mógł on skorzystać z innych środków przymuszających Prezesa do działania. Ponadto, SOKiK błędnie przyjął, że doszło do zaprzestania naruszenia prawa, bowiem ostatecznie ukarany otrzymał koncesję na prowadzoną przez niego działalność. O zaprzestaniu naruszenia prawa można było by mówić w tym przypadku dopiero wtedy, gdyby ukarany zaprzestał prowadzenia działalności, dla której nie uzyskał jeszcze wymaganej koncesji, ale przed jej wydaniem

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE