ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

PATRON MERYTORYCZNY DZIAŁU

PRAWO
11.12.2015r. 13:00

Oddalenie odwołania przedsiębiorstwa energetycznego od decyzji Prezesa URE orzekającej zawarcie umowy o przyłączenie zespołu elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej o mocy 51 MW. Prezes URE właściwie zbadał istnienie technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia i prawidłowo przyjął, że istniał obowiązek przyłączenia farmy wiatrowej do sieci. Kwestia ewentualnego braku możliwości bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nie stanowi czynnika wpływającego na techniczne warunki przyłączenia.Możliwości bilansowe dla całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nie mogą stanowić dodatkowej przesłanki odmowy przyłączenia do sieci, byłoby to bowiem niedopuszczalne rozszerzenie katalogu przesłanek określonych w prawie.

Wniosek o przypozwanie OSP podlegał oddaleniu z uwagi na okoliczność, że w sprawach z zakresu regulacji energetyki stronami są odwołujący się (powód) a także Prezes urzędu i zainteresowany, zainteresowany zaś jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia procesu. W tych sprawach nie mogą występować w procesie interwenienci ubocznni, jedynie - po spełnieniu wymogów z art. 479 50 § 2 k.p.c.- jako zainteresowany. Prawa i obowiązki OSP nie zależały w ocenie sądu od rozstrzygnięcia procesu. Ten brak interesu prawnego wyklucza wezwanie OSP do udziału w sprawie jako zainteresowanego
11.12.2015r. 10:28

częściowe uwzględnienie apelacji ukaranego poprzez obniżenie wysokości kary nałożonej decyzją Prezesa URE, utrzymanej w mocy wyrokiem SOKiK, za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez sprzedaż oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych. Sąd II instancji obniżył karę uwzględniając mniejszy stopień zawinienia powoda niż przyjął organ spowodowany awarią urządzeń. Zgodnie z koncesją koncesjonariusz był odpowiedzialny również za utrzymanie stanu technicznego instalacji i urządzeń związanych z prowadzoną działalnością w sposób zapewniający utrzymywanie wymaganej jakości paliw ciekłych będących przedmiotem obrotu, a zatem wykazanie awarii urządzeń nie zwalnia koncesjonariusza od odpowiedzialności za naruszenie koncesji w zakresie obowiązku sprzedaży paliwa spełniającego normy jakościowe. Ale awaria w ocenie sądu apelacyjnego skutkowała mniejszym stopniem zawinienia, co uzasadniało obniżenie nałożonej kary
09.12.2015r. 10:31

oddalenie apelacji ukaranego od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE w przedmiocie ukarania karą pieniężną za naruszenie warunku koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez zawarcie umowy sprzedaży z przedsiębiorstwem nieposiadającym wymaganej koncesji. SOKiK wskazał, że ukarany nie dołożył należytych starań celem prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej opierając się na jednorazowym przyjęciu oświadczenia od kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy. Każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży paliwa innym przedsiębiorcom, którzy następnie odsprzedają te paliwa kolejnym podmiotom, powinien dołożyć szczególnej staranności, aby obrót paliwem dokonywany był zgodnie z zasadami określonymi w koncesji. Sąd II instancji zgodził się z SOKiK ponadto wskazując, że wymierzona kara miała wymiar symboliczny
07.12.2015r. 13:19

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE ustalającej coroczną opłatę z tytułu koncesji na obrót paliwami ciekłymi. W ocenie Sądu opłatę z tytułu koncesji należy wnosić bez względu na to, czy przedsiębiorstwo faktycznie prowadzi działalność, do której uprawnia koncesja
07.12.2015r. 12:58

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z uwagi na to, że nie zaistniały podstawy do wydania odmiennej decyzji od zaskarżonej w postępowaniu (sytuacja nie zmieniła się od poprzednio wydanej decyzji o odmowie cofnięcia koncesji)
07.12.2015r. 12:49

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na obrót paliwami ciekłymi, który nie poinformował Prezesa URE o rozszerzeniu działalności związanej z obrotem paliwami ciekłymi o obrót konfekcjonowanym gazem płynnym na stacjach paliw. Zdaniem Sądu Prezes URE rozważył wszelkie okoliczności mające wpływ na wymiar kary, uwzględniając zarówno okoliczności obciążające, jak i łagodzące.
02.12.2015r. 09:31

częściowe uwzględnienie odwołania od decyzji Prezesa URE poprzez obniżenie wysokości kary nałożonej za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi poprzez sprzedaż oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych. Sąd obniżył wysokość kary, ponieważ kwota podana w sentencji decyzji nie odpowiadała wysokości kary określonej jako oszacowany procent przychodu uzyskiwanego przez powoda z działalności koncesjonowanej
25.11.2015r. 12:55

w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania
24.11.2015r. 10:21

oddalenie apelacji ukaranego od wyroku SOKiK częściowo uwzględniającego odwołanie poprzez obniżenie kary pieniężnej ze względu na wejście w życie nowych wymagań jakościowych w krótkim czasie przed pobraniem próbek do badania, a paliwo wyprodukowano przed wejściem w życie nowych wymagań. Sąd apelacyjny uznał, że powód nie udowodnił zarzucanego w apelacji nieprawidłowego pobrania próbek oraz nie wykazał należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy
20.11.2015r. 10:24

oddalenie apelacji ukaranego od wyroku SOKiK utrzymującego w mocy decyzję Prezesa URE nakładającą na powoda karę pieniężną za uchybienie obowiązkowi składania Prezesowi URE sprawozdania kwartalnego. Sąd I instancji wskazał, że skoro powód widniał w rejestrze działalności regulowanej, to istniało domniemanie faktyczne, że prowadził on działalność w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów, a tym samym ciążył na nim obowiązek złożenia kwartalnego sprawozdania. Sąd II wskazał, że powód pomimo, że nie prowadził faktycznie działalności, był wytwórcą w rozumieniu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Status wytwórcy otrzymuje się z momentem wpisu do rejestru

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE