ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

PATRON MERYTORYCZNY DZIAŁU

PRAWO
18.11.2015r. 13:40

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wydanej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na obrót paliwami ciekłymi nałożonej w powodu czynienia przedmiotem obrotu oleju napędowego niespełniającego wymagań jakościowych. Sąd stwierdził, że nie zachodzą okoliczności umożliwiające odstąpienie od wymierzenia kary, gdyż stopień szkodliwości czynu był znaczny
18.11.2015r. 12:03

uchylenie zaskarżonej decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną dla osoby kierujące działalnością przedsiębiorstwa za niewywiązanie się z obowiązku przedstawienia informacji o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz realizacji obowiązku utrzymania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Ukarani członkowie zarządu byli reprezentowani przez nieumocowanego pełnomocnika. Orzeczenia Prezesa URE zakresie kar pieniężnych odpowiadać powinny wymogom analogicznym do tych, jakie obowiązują w sprawie karnej. Musi być zatem jasne, kto jest stroną postępowania i czy strona działa sama, czy przez pełnomocnika w sprawie. Natomiast stanowisko w sprawie złożyła tylko spółka niebędąca stroną postępowania reprezentowana przez ustanowionego przez nią pełnomocnika.

Uchylenie decyzji ze względów formalnych nie zmienia jednak faktu, że na przedsiębiorcy, któremu przysługuje przymiot przedsiębiorstwa energetycznego (czyli posiadającego odpowiednią koncepcję) ciążą obowiązki informacyjne nawet w przypadku, gdy faktycznie nie podjął on koncesjonowanej działalności. Ponadto, na osobie kierującej takim przedsiębiorstwem ciąży obowiązek sprawozdawczy dotyczący informacji o realizacji obowiązku utrzymania zapasów nawet, gdy treść tej informacji sprowadza się do wzmianki o zwolnieniu z tego obowiązku.
18.11.2015r. 11:58

odrzucenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za osobę kierującą działalnością przedsiębiorstwa, która nie wywiązała się z obowiązku przedstawienia Prezesowi URE w terminie informacji o działaniach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz o realizacji obowiązku utrzymania zapasów. Odwołanie bowiem złożyła spółka kierowana przez ukaranych, która nie była legitymowana do jego złożenia. Osobami, które powinny złożyć odwołanie od tej decyzji są ukarani członkowie zarządu
04.11.2015r. 12:40

oddalenie apelacji powoda od wyroku SOKiK oddalającego odwołanie od decyzji Prezesa URE wymierzającej karę pieniężną za niewywiązania się przez spółkę z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej. SOKiK wskazał, że trudna sytuacja finansowa i ekonomiczna nie może stanowić okoliczności uzasadniającej zwolnienie przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku. Sąd II instancji wskazał, że powodowa spółka jako profesjonalista na rynku obrotu energią ma obowiązek zapewnienia sobie środków na wypełnienie ustawowego obowiązków w zakresie uiszczenia umorzenia świadectw lub uiszczenia opłaty zastępczej.

W ocenie Sądu Apelacyjnego niewykonywanie przez szereg poprzednich lat obowiązku uzyskania świadectwa pochodzenia bądź uiszczenia opłaty zastępczej dowodzi uporczywości w zachowaniu ukaranego i stanowi podstawę do podniesienia wysokości kary ponad minimalną, nie przekraczającą jednak dopuszczalnej granicy określonej w ustawie.
04.11.2015r. 12:35

oddalenie apelacji powoda od wyroku SOKiK uchylającego decyzję Prezesa URE o odmowie rozszerzenia zakresu koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi.

Podstawy odmowy udzielenia koncesji ustawodawca wymienił enumeratywnie w art. 56 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jest to katalog zamknięty, co wyklucza istnienie innych jeszcze przesłanek negatywnych, w szczególności w postaci braku rękojmi prawidłowego wykonywania koncesjonowanej działalności.

Opierając się na nieistniejącej przesłance odmowy zmiany koncesji Prezes URE nie zbadał przesłanek rozszerzenia koncesji udzielonej spółce i nie zweryfikował aktualności okoliczności, uzasadniających ewentualną odmowę zmiany koncesji na datę wydania zaskarżonej decyzji.
02.11.2015r. 13:17

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi ze względu na to, że przedstawione dokumenty nie potwierdzały realnej możliwości pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności. Zdaniem Sądu nie udowodniono, że przedsiębiorca będzie dysponował kwotą odpowiednią przeznaczoną na prowadzenie działalności. Zawarcie umowy pożyczki nie jest samo przez się dowodem posiadania środków. Wierzytelność z takiej umowy stanowi wartość tylko wtedy, gdy istnieje pewność, że zostanie zaspokojona. Poza tym umowa pożyczki wygasła przed zamknięciem rozprawy
02.11.2015r. 13:13

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi ze względu na to, że przedstawione dokumenty nie potwierdzały realnej możliwości pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności. Zdaniem Sądu nie udowodniono, że przedsiębiorca będzie dysponował odpowiednią kwotą przeznaczoną na prowadzenie działalności. Dowodem nie mogła być warunkowa umowa sprzedaży, która wygasła przed zamknięciem rozprawy. Poza tym, spełnienie warunku (uzyskanie koncesji) uprawniało dopiero do zawarcia właściwej umowy pożyczki
02.11.2015r. 13:04

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE ustalającej coroczną opłatę z tytułu koncesji na obrót paliwami ciekłymi. W ocenie Sądu opłatę z tytułu koncesji należy wnosić bez względu na to, czy przedsiębiorstwo faktycznie prowadzi działalność, do której uprawnia koncesja
22.10.2015r. 11:50

oddalenie odwołania od decyzji nakładającej karę pieniężną za sprzedaż benzyny bezołowiowej podmiotowi nieposiadającemu wymaganej koncesji. Ukarany powinien żądać treści całej koncesji, aby sprawdzić, czy mao na odpowiedni zakres. Sprawdzenie pierwszej strony i potwierdzenie na stronie URE faktu jej istnienia to za mało, żeby uznać, że profesjonalista należycie zweryfikował swojego kontrahenta. Poza tym, ukarany przyczynił się do popełnienia przez tego kontrahenta wykroczenia
21.10.2015r. 13:37

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE odmawiającej udzielenia przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi ze względu na to, że przedstawione dokumenty nie potwierdzały realnej możliwości pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności, ani nie było technicznych możliwości gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności koncesjonowanej (rak aktywów trwałych, w tym środków transportu). Zdaniem Sądu nie udowodniono, że przedsiębiorca będzie dysponował odpowiednią kwotą przeznaczoną na prowadzenie działalności (brak wykazania możliwości pozyskania środków finansowych w przyszłości)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE