ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

PATRON MERYTORYCZNY DZIAŁU

PRAWO
21.10.2015r. 13:02

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE wydanej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na obrót paliwami ciekłymi, który odmówił udzielenia Prezesowi URE informacji, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Sąd uznał, że kara za niewypełnienie obowiązku jest adekwatna w stosunku do naruszenia przez ukaranego obowiązku wynikającego z ustawy - Prawo energetyczne
16.10.2015r. 13:17

uwzględnienie apelacji Prezesa URE poprzez zmianę wyroku SOKiK i oddalenie odwołania powoda od decyzji nakładającej karę pieniężną za naruszenie obowiązku przedstawienia do zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej. SOKiK uwzględnił odwołanie w części odnoszącej się do wysokości nałożonej kary obniżając jej wysokość do symbolicznej wartości, wskazując na fakt złożenia przez powoda wniosku o cofnięcie koncesji, który nie został rozpoznany przez organ w ustawowym terminie. Sąd II instancji oceniając stopień szkodliwości czynu jako znaczny, wskazał że kara o zbyt niskiej wysokości nie wypełnia swojej prewencyjnej funkcji. Poza tym, z treści koncesji w precyzyjny sposób wynika, że informacja o zaprzestaniu działalności, połączona z wnioskiem o cofnięcie koncesji, powinna zostać przedstawiona Prezesowi Urzędu co najmniej na 18 miesięcy przed planowanym terminem zakończenia tej działalności
15.10.2015r. 09:33

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za niewywiązania się z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej. Sąd podzielił stanowisko Prezesa URE, że wniesienie opłaty zastępczej z trzydniowym opóźnieniem nie stanowiło realizacji ciążącego na powodzie obowiązku, a trudna sytuacja ekonomiczna nie może usprawiedliwiać niewykonywania przez koncesjonariusza ciążących na nim obowiązków. Nie zaszły także przesłanki do odstąpienia od wymierzenia kary
13.10.2015r. 12:46

oddalenie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi w ten sposób, że czynił przedmiotem obrotu gaz LPG niespełniający wymagań jakościowych. W ocenie sądu organ był zobowiązany do nałożenia kary za naruszenie warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej, a także właściwie określił wysokość nałożonej kary. Przedsiębiorca nie przedstawił żadnych konkretnych dokumentów finansowych, wskaźników, czy danych, które wskazywałyby na to, że kara w wymierzonej wysokości faktycznie zagraża jego płynności finansowej. Ewentualne zastrzeżenia co do prawidłowości przeprowadzonej kontroli powinno się zgłaszać już na etapie postępowania prowadzonego przez Inspekcję Handlową w trybie tam przewidzianym
12.10.2015r. 12:07

częściowe uwzględnienie odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę pieniężną za naruszenie warunków koncesji dotyczących jej zakresu oraz za wprowadzenie Prezesa URE w błąd poprzez złożenie nieprawdziwych informacji.Sąd uznał za zasadne obniżenie kary ze względu na niski stopień szkodliwości czynu, a także krótki czas trwania samych naruszeń. Za okoliczności łagodzące uznano również postawę skarżącego oraz fakt, że nie był on dotychczas karany. Naruszenie koncesji było nieumyślne, a spółka dopiero rozwija swoją działalność.
06.10.2015r. 12:58

w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmiany dyrektywy 2003/87/WE
30.09.2015r. 11:16

oddalenie apelacji obu stron od wyroku SOKiK uwzględniającego odwołanie powodowej spółki od decyzji Prezesa URE ustalającą wysokość korekty kosztów osieroconych. SOKiK zmienił skarżoną w części obejmującej wyliczenie jednostkowych kosztów wytworzenia (JKW). Uwzględniono w nich koszty zarządu, ponieważ to faktyczne koszty wytworzenia (pełne koszty wytworzenia) powinny decydować o wartości JKW, nie zasady z ustawy o rachunkowości.

Koszty, jakie wytwórcy mogą mieć pokrywane w ramach pomocy publicznej, które powstają w związku z obowiązkiem odbioru gazu ziemnego na poziomie wynikającym z zakontraktowanej ilości paliwa odnoszą się jedynie do ilości gazu ziemnego objętego obowiązkiem odbioru a nie do całej ilości gazu ziemnego zakupionego w danym roku na podstawie umów.

Koszt wytworzenia przez powoda jednej megawatogodziny energii elektrycznej winien być ustalany poprzez odniesienie kosztów wytworzenia energii do ilości sprzedanej energii, a nie do wielkości jej produkcji.
25.09.2015r. 11:30

oddalenie apelacji powodowej spółki od wyroku SOKiK, który to ponownie rozpatrywał sprawę, ponieważ uprzedni wyroki (oddalający odwołanie) sądu I instancji wydany w sprawie został uchylony wyrokiem sądu apelacyjnego. SOKiK ponownie oddalił odwołanie powoda od decyzji Prezesa URE odmawiającej zmiany taryfy dla paliw gazowych ustalonej decyzją organu regulacyjnego, ponieważ w ocenie sądu w sprawie nie można było przyjąć, że istniał słuszny interes strony, który to uzasadniałby zmianę taryfy dla paliw gazowych. Sąd II instancji wskazał, że apelacja powoda była niezasadna, co potwierdziły opinie biegłych wydane w sprawie (wzrost kursu USD został skompensowany spadkiem cen surowców ropopochodnych)
24.09.2015r. 13:17

częściowe uwzględnienie odwołania od decyzji Prezesa URE poprzez obniżenie kary nałożonej za naruszenie warunków koncesji udzielonej na obrót paliwami ciekłymi polegające na sprzedaży oleju napędowego i bezołowiowej benzyny o parametrach niespełniających wymagań jakościowych. Bez znaczenia dla stopnia zawinienia był fakt zakupu paliwa od renomowanego dostawy oraz, że w dniach poprzedzających pobranie próbek paliwa do kontroli stacja paliw była nieczynna. Sąd obniżył karę ponieważ przekroczenia parametrów jakościowych nie były wysokie, powód wcześniej nie dopuścił się takiego naruszenia warunków koncesji (ukaranie powoda za uprzednie niewykonanie obowiązku informacyjnego wobec Prezesa URE Sąd nie uznał za przesłankę recydywy) oraz jego przedsiębiorstwo znajdowało się w trudnej sytuacji finansowej
24.09.2015r. 12:27

uwzględnienie apelacji zainteresowanego i Prezesa URE od wyroku SOKiK uchylającego decyzję organu orzekającą zawarcie pomiędzy powodem i zainteresowanym umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej planowanej farmy wiatrowej. SOKiK uchylił decyzję, ponieważ zainteresowany nie dysponował urządzeniami technicznymi umożliwiającymi dokonanie wnioskowanego przyłączenia. Sąd II instancji uchylił skarżony wyrok i przekazał go do ponownego rozpoznania przez SOKiK, ponieważ art. 7 ust. 1 PE nie przewiduje warunku przyłączenia w postaci uprzedniego ukończenia obiektu będącego przedmiotem tego przyłączenia, a ponadto żadna inwestycja bodowy farmy wiatrowej nie rozpocznie się przed zawarciem przez inwestora umowy o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem energetycznym. Przy ponownym rozpoznaniu należy ustalić, czy wskazywane przez powoda inwestycje w sieć konieczne do przyłączenia instalacji zainteresowanego ujęte zostały w planie rozwoju przedsiębiorstwa oraz ustalenie, czy środki na realizację inwestycji ujętej w planie zostały faktycznie zapewnione w taryfie powodowego przedsiębiorstwa zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu, bądź zostało zadeklarowane, że zostaną one uwzględnione w kolejnych taryfach

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE